پایان نامه درباره مواد غذایی و درجه حرارت

اکثر واریتههای ماش روزبلند هستند امّا تعداد کمی واریتههای روز خنثی و یا روز کوتاه نیز وجود دارد (Winch, 2007)تقریباً همه ارقام ماش به استثنای چند واریته در طول روز 13 ساعت پس از 40 روز بعد از کاشت گل میدهند. تأخیر گلدهی با افزایش طول روز مشاهده شده است (پارسا و باقری، 1387) و در دورههای نوری بیش از 12 تا 13 ساعت گلدهی به تأخیر میافتد. معمولاً آن را 3 ماه بعد از کاشت برداشت میکنند.
Widget not in any sidebars

1-14- عرض جغرافیایی
ماش در گسترهی وسیعی از عرض جغرافیایی (از خط استوا تا 40 درجه شمالی و جنوبی) تا ارتفاع 1800 متر از سطح دریا، در مناطقی که متوسط درجه حرارت بیش از 20 درجه سانتیگراد باشد کشت میگردد (پارسا و باقری، 1387و Winch, 2007).
1-15- نیاز کودی
یک تن ماش سبز حدود kg 40 نیتروژن، kg 4-3 فسفر، kg 12-10 پتاس، kg 5/1-1 کلسیم و kg 2-5/1 گوگرد و منیزیم از خاک جذب می‌کند. به منظور ثبات در عملکرد لازم است این مواد مجدداً به خاک اضافه شوند. مصرف kg/ha 15-10 نیتروژن به عنوان شروع کننده (استارتر) جهت رشد اولیه‌ گیاه کافی است.
با توجه به آزمایش خاک و مدیریت زراعی کاربرد kg/ha 50-30 فسفر موجب بروز واکنشی مطلوب از سوی گیاه می شود. افزایش عملکرد ناشی از مصرف فسفر مربوط به افزایش تعداد غلاف در گیاه، تعداد دانه در غلاف و وزن دانه ها است. فسفر موجب افزایش تعداد گرهک های ریشه می گردد (سرلک، 1386).
در کاشت ماش پس از برنج و یا زمین های فقیر از نظر عنصر روی، مصرف 25-15 کیلوگرم در هکتار سولفات روی عملکرد را بهبود می بخشد. این نکته جالب است که ماش سبز با قارچ ریشه (مایکوریزا) نیز همزیستی داشته و به همین دلیل مقادیر زیادی فسفر، روی و مولیبدن جذب می نماید. به علاوه تلقیح با قارچ ریشه وزن ریشه و اندام های هوایی را افزایش می دهد. سایر مواد غذایی که ماش سبز به آنها نیاز دارد شامل: گوگرد، مولیبدن، آهن و منیزیم می باشند (احمدی ،1387).
1-16-تناوب زراعی
برای حفظ حاصل خیزی خاک می توان مواد غذایی لازم را به مقدار معین به صورت کود به زمین داد ویا محصولاتی را به عنوان کود سبز در گردش زراعی با ماش قرار داد. حبوبات به واسطه ی جنبه های مفید بسیار، از اجزای با ارزش در سیستم های کشت مخلوط مناطق گرمسیر به حساب می آیند. بنابراین ماش یکی از معمولی ترین گیاهانی است که در سیستم های زراعی غلات و حبوبات مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل قابلیت تثبیت نیتروژن جوی، کوتاهی دوره رشد و محصول بالا از اهمیت خاصی برخوردار است. برخی از تناوب ها که برای ماش در نقاط مختلف معمول می باشند در جدول زیر آورده شده است.
جدول 1- 2-تناوب ماش با سایر نباتات زراعی مختلف در ایران و آمریکا
دوره تناوب آمریکا ایران
مناطق کوهستانی مناطق غیرکوهستانی مناطق کوهستانی مناطق غیرکوهستانی
سال اول یونجه ماش گندم ماش
سال دوم سیب زمینی گندم ماش گندم
سال سوم ماش شبدر سیب زمینی شبدر
سال چهارم چغندرقند گندم
گندم
سال پنجم غلات ماش
در ایران ماش را بعد از برداشت جو یا گندم کشت می کنند و چیزی به زمین نمی دهند که در این صورت زمین به مرور زمان فقیر خواهد شد و لااقل بایستی یک گیاه علوفه ای مثل شبدر در این تناوب اضافه شود. در شمال هندوستان بعضی از تناوب های مهم و معمول ماش عبارتند از : ذرت- گندم- ماش، سیب زمینی- گندم- ماش، ماش – گندم (تناوب دوساله) یا ماش- سیب زمینی (کریمی و همکاران،1386).
1-17- عملکرد
در کشورهای گرمسیری ماش سبز به منظور تهیه دانه، برداشت با دست انجام می شود. بلوغ فیزیولوژیک با ریزش یکنواخت برگ ها مشخص می گردد. غلاف ها با دست چیده شده، در مقابل آفتاب خشک گردیده و سپس خرمن کوبی می شوند. در کشورهای پیشرفته ای مثل آمریکا و استرالیا برداشت با کمباین انجام می گیرد. جهت انبار نمودن، رطوبت دانه ها نباید بیشتر از 13-12 درصد باشد.
تحت مدیریت ضعیف، عملکرد حدود 500-300 کیلوگرم در هکتار بوده ولی با بهبود عملیات زراعی، عملکرد به 1000-600 کیلوگرم در هکتار می رسد. برخی ارقام جدید ماش پتانسیل عملکرد 2000 کیلوگرم در هکتار را نیز دارند (سرلک، 1386).