پایان نامه درباره مفروضات رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه

دانلود پایان نامه

جمع کل جامعه آماری این شرکت برابر با 516 نفر و حجم نمونه بدست آمده برابر با 220 نفر میباشد.

 • 2) شرکت ملی گاز
  جمع کل جامعه آماری این شرکت برابر با 234 نفر و حجم نمونه بدست آمده برابر با 145 نفر میباشد.
  3) شرکت ملی پالایش و پخش
  جمع کل جامعه آماری این شرکت برابر با 358 نفر و حجم نمونه بدست آمده برابر با 190 نفر میباشد.
  بدیهی است در هرشرکت حدود 50 پرسشنامه بیش از حجم نمونه بدست آمده توزیع گردید تا دقت نظرسنجی افزایش یابد.
  همچنین در تحقیق حاضر انتخاب نمونه به صورت تصادفی(احتمالی) ساده انجام گرفته است. و از آنجا که روش توزیع پرسشنامهها به صورت حضوری انجام شده، در نتیجه نرخ بازگشت پرسشنامهها صددرصد بوده است.
  روش‏های تجزیه و تحلیل اطلاعات
  دادهها و اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه، پس از بررسی و مطالعه، به کمک نرمافزار آماری SPSS 19 مورد آزمون آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه قرار گرفتند.
  ضریب همبستگی پیرسون
  ضریب همبستگی، شدت و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) بین دو متغیر را نشان میدهد. در این تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون ارتباط بین آنها استفاده شده است. همبستگیهای دو متغیره شامل دو نوع همبستگی فاصلهای و ترتیبی میباشد. این نوع همبستگیها، پیوندهای جفتی بین مجموعهای از متغیرها را محاسبه کرده و نتایج را در قالب یک ماتریس نمایش میدهند. این نوع همبستگیها برای تعیین شدت و جهت پیوند بین دو متغیر ترتیبی، یکی ترتیبی و فاصلهای و هر دو فاصلهای یا نسبی مفید میباشند. در این همبستگیها، سطح معنی داری عبارتست از احتمال به دست آوردن نتایج تحقیق تا حد و درجهای که محقق مشاهده کرده است. چنانچه سطح معنی داری کوچکتر از 05/0 باشد، نتیجه میگیریم که همبستگی بین دو متغیر معنی دار است و این دو متغیر با یکدیگر ارتباط دارند. اما اگر سطح معنی داری بزرگتر از 05/0 باشد، در آن صورت همبستگی بین دو متغیر معنی دار نبوده و این دو متغیر ارتباط خطی با یکدیگر ندارند[28].
  رگرسیون چندگانه
  رگرسیون را شاید بتوان بهترین ابزار آماری جهت پیش بینی ، قدرت تبیین نحوه و میزان تاثیر گذاری گروهی از متغیرهای مستقل بر گروهی دیگر از متغیرها دانست. در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه علی و معلولی و تحلیل آن هستیم که به واسطه آن کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا متغیرهای مشخص میتوان برآورد نمود. با فرض وجود چنین رابطهای معادله رگرسیون به شکل y=a+bx تعریف میشود که به رگرسیون خطی ساده مشهور است. نکتهی مهم در استفاده از رگرسیون خطی اینستکه مفروضات رگرسیون خطی حتما میبایست محقق شده باشند.یعنی اولا بین متغیرهای مستقل و وابسته باید رابطه همبستگی وجود داشته باشد و ثانیا بین متغیرهای مستقل نباید رابطه همبستگی وجود داشته باشد. همچنین بین خطاهای مدل نبایستی همبستگی وجود داشته باشد.
  زمانیکه دو یا چند متغیر تاثیر عمدهای روی متغیر وابسته دارند، از رگرسیون چندگانه استفده میکنیم. در این روش نیز فرض خطی بودن رابطه بین متغیرها برقرار است و بر این اساس معادله رگرسیون چندگانه برای نمونه با دو متغیر به صورت تعریف میشود[28]. در فصل 4 بوسیله رگرسیون چندگانه میزان معنی داری مدل، میزان اثر گذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته و همچنینی میزان پیش بینی مدل ارائه میشود.
  جمع بندی
  در این فصل فرآیند انجام تحقیق و روش تحقیق مورد استفاده که پایه و اساس تجزیه و تحلیل و خروجیهای فصل چهارم است، به تفصیل شرح داده شد. درنهایت نیز مراحل انجام تحقیق به صورت یک نمودار ترسیم شده است(نمودار 3-2)
  مراحل انجام تحقیق
  نتایج و تفسیر آنها
  مقدمه
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.