پایان نامه درباره محصولات کشاورزی و عملکرد اقتصادی

نمودار 4-14- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر وزن هزار دانه 56
Widget not in any sidebars

نمودار 4-15- مقایسه اثر سطوح نانو اکسید روی و آهن بر وزن هزار دانه 57
نمودار4-16-تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر تعداد گره در بوته و ساقه اصلی 58
نمودار 4-17- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر تعداد گره بوته در ساقه اصلی 59
نمودار 4-18- مقایسه اثر سطوح نانو اکسید روی و آهن بر تعداد گره در بوته 60
نمودار 4-19-تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر عملکرد اقتصادی 61
نمودار 4-20- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر عملکرد دانه 62
نمودار 4-21- مقایسه اثر سطوح روی و آهن بر عملکرد اقتصادی 63
نمودار 4-22- تاثیر سطوح مختلف آهن بر میزان پروتئین 64
نمودار 4-23- اثر سطوح مختلف سولفات روی بر میزان پروتئین 65
نمودار 4-24- مقایسه اثرات متقابل سطوح نانو اکسید آهن و روی بر پروتئین
66

چکیده
بررسی اثرمحلول پاشی نانواکسید آهن و روی بر عملکرد و درصد پروتئین ماش (Vigna radiate L.)رقم پرتو درمنطقه چرام
به وسیله ی:
احسان نعمتی
به منظور بررسی اثر محلولپاشی نانوذرات آهن و روی بر عملکردو درصد پروتئین گیاه ماش (Vigna radiate L.)رقم پرتو آزمایشی بصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در کرت هایی به ابعاد 4×5 متر یا20 متر مربع درسال 1391در منطقه چرام انجام شدفاکتورهای آزمایش شامل4سطح نانوذرات اکسیدآهن (ppm750،500 ،250،0)ونانوذرات اکسیدروی سه سطح (ppm 0،20،50)بود .محلول پاشی در دو مرحله ساقه دهی وگل دهی صورت گرفت ومراقبت های لازم در طول دوران داشت بعمل آمد نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر محلولپاشی آهن بر تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه وعملکرد اقتصادی و میزان پروتئین دانه، عملکرد بیولوژیکی، تعدادگره در ساقه اصلی در سطح احتمال1 % معنی دارشد وبر ارتفاع بوته درسطح 5 % معنی دار گردید. محلول پاشی با سطوح مختلف روی برعملکرد بیولوژی، تعداد دانه درغلاف، وزن هزاردانه ومیزان پروتئین در سطح 1 % معنی دار و ارتفاع بوته وتعداد غلاف در بوته در سطح 5 % معنی دار گردیدند و برتعداد گره اثر معنی داری مشاهده نگردید. اثر متقابل سطوح مختلف نانو اکسید آهن و روی بر عملکرد بیولوژیکی، تعداد غلاف در بوته وعملکرد اقتصادی در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده وبر ارتفاع بوته وتعداد دانه درغلاف در سطح 5 % معنی دار گردیدند و میزان پروتئین، تعدا گره درساقه و وزن هزار دانه تأثیر معنی داری نداشت. بیشترین عملکرد مربوط به تیمار Fe3 Zn2 و کمترین عملکردمربوط به تیمار Fe0 Zn0 داشت. از لحاظ میزان پروتئین تیمار Fe500 Zn50 بیشترین میزان و تیمار Fe0 Zn20کمترین میزان را داشتند.
کلمات کلیدی:محلول پاشی، نانوذرات آهن و روی، عملکرد، درصد پروتئین، ماش
مقدمه
افزایش جمعیت جهان قبل از هر چیز به معنای افزایش تقاضا برای مواد غذایی است. به خصوص که سه چهارم جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه یافته زندگی می‌کنند که تولید مواد غذایی تنها، اندکی با رشد جمعیت همراه و همگام است. قسمت اعظم مواد غذایی که بشر مصرف می کند، از طریق گیاهان( 80 %) تامین می‌شود و در این میان حبوبات از اهمیت ویژه ای برخوردارند. افزایش تولید محصولات کشاورزی برای هماهنگی با تقاضای روزافزون منابع غذایی اجتناب ناپذیر است. حبوبات بعد از غلات مهمترین منبع غذایی بشر بخصوص از نظر پروتئین به شمار می آیند و ازجمله مهمترین گیاهان زراعی و غنی از پروتئین هستند که در دنیا کشت می شوند و به شرایط مختلف آب وهوایی از معتدل تا گرم سازگار شده اند (مجنون حسینی، 1383).
ماش به علت دوره رشد و نمو کوتاه‌، قابلیت تثبیت نیتروزن هوا، تقویت زمین وجلوگیری از فرسایش خاک بر سایر گیاهان به منظور کشت دوم برتری دارد. دانه ماش به واسطه داشتن 25 درصد پروتئین و340 کالری انرژی که از 100گرم دانه خشک آن حاصل می شود از منابع مهم تامین کننده پروتئین گیاهی برای انسان به شمار می رود (Ghavami et al ,2000).