پایان نامه درباره محصولات زراعی و عملکرد محصول


Widget not in any sidebars

کمبود ناشی از آهن مهمترین مشکل تولید سویا در خاکهای قلیایی و آهکی می باشدکه کمبود آن باعث کاهش اساسی در کمبود عملکرد دانه سویا می شود و از جمله باعث ایجاد علایم رشد کم و زردی گیاه و رگبرگ های برگ می گردد.(Wiersma, 2005)
عنصر آهن اثرات منفی بر روی فعالیت آنزیم نیتروژناز و تثبیت ازت به وسیله سویا دارد(.(Caliskan et al., 2000 برای پیشگیری از بروز کمبود آهن باید شرایط محلولیت و قابلیت جذب بیشتر آهن را از طرق زیر برطرف نمود
1-عدم مصرف آب های سنگین2-افزایش مواد آلی و کود سبز به خاک3- زدن شخم کافی وتهویه به موقع خاک4- انتخاب پایه و پیوندک مناسب و مقاوم به کمبود آهن در گلکاری5- پیشگیری از کمبود آهن6- کاشت گیاهان درخاک های اسیدی7- مصرف کلات های آهن از ابتدای تهیه گلدان است.
آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد همه گیاهان می باشد ودرصورت کمبود آن کلروفیل به مقدار کافی در سلولهای برگ ایجاد نمیشود و برگها رنگ پریده به نظر میآیند. البته بجز رگبرگها، کل سطح برگ زرد رنگ میشود و ابتدا این علائم دربرگهای جوان وقسمت بالای ساقه مشاهده میشود و به تدریج کل گیاه را در بر میگیرد.
مطالعات انجام شده بر روی Origanum vulgare جنس دیگری ازخانواده لامیاسه نشان دادهاست که افزایش غلظت آهن در محیط سبب کاهش بیوماس و همچنین کاهش کل محتوای اسانس دراین گیاه گردید با این وجود هنوز اطلاعات اندکی در رابطه با نقش آهن درتولید متابولیتهای ثانویه وجوددارد. (Yeritsyan & Economakis 2002 )
ملکوتی وهمکاران (1380) بیان کردند که کمبود آهن یکی از شایع ترین کمبودهای عناصر غذایی کم مصرف در ایران می باشد که مسایل مدیریتی درآن نقش مهمی دارد .رشدی وهمکاران (1383) با محلول پاشی آهن در دو مرحله ساقه رفتن و قبل از گل دهی به میزان 6/. کیلوگرم در هکتار از منبع سکوسترین ،افزایش وزن هزار دانه ،تولید روغن درواحد سطح وغلظت آهن در دانه ها را گزارش کردند. گیاهان در طی دوره رشد نیاز به ذخیره مداوم و کافی آهن دارند و درصورت کمبود آهن در برگ های جوان ،رشد گیاه کم شده و تولید ماده خشک کاهش می ابد(Brown, C.L. 1977).
مصرف ترکیب کلاته آهن در نوعی لوبیا سبب افزایش رشد، مقدار کلروفیل برگ، جذب کودهای پایه ،وزن صد دانه وعملکرد دانه نسبت به شاهد گردد(Singh, K.S., S. Chosals., and J. Singh. 1992).
(Marschner. H. 1995)اعلام نمود در شرایط مزرعه ای در خاک های دارای کمبود روی و آهن ، وقتی که سطح خاک خشک باشد ، مصرف خاکی روی و آهن موثر نبوده بلکه محلولپاشی برگی این عناصر در اوایل دوران رشد رویشی گیاهان دانه ای سبب افزایش عملکرد دانه خواهد شد.
Sammer . A.L.L.1995)) در آزمایشی بر روی ذرت دریافتند که کمبود آهن باعث کاهش اندازه کلروپلاست می شود وگیاه کوتاه می ماند.
(Ramesh, H., 2001.) در بررسی اثر فسفر و آهن در عملکرد آفتابگردان گزارش کرد که عملکرد دانه و درصد پروتئین با میزان ۵ میلی گرم آهن در یک کیلوگرم خاک برای هر گیاه افزایش معنی داری می یابد (Singh , S. 2000 ) در بررسی اثر این دو عنصر در خواص فیزیولوژیکی آفتابگردان گزارش کرد که آهن به میزان ۱۰ کیلوگرم در هکتار و روی ۴۰ کیلوگرم در هکتار اثر معنی داری در عملکرد دانه دارد.
ازآنجاییکه که شکل گیری کلروفیل بدون حضور آهن میسر نیست بنابراین کمبود یا غیرفعال شدن آهن درگیاهان به صورت کلروز شدن برگ وکاهش رشد پدیدار می شوند.
Mohammad et al.,1990) (گزارش کردند که کاربرد روی وآهن به روش های مختلف عملکردرا نسبت به شاهد افزایش داد وبا مصرف روی به روش محلول پاشی حداکثرعملکرد وغلظت روی در دانه گندم حاصل شد.
روی که پراکندگی کمبود آن در خاک های آهکی و قلیایی مناطق خشک مشاهده شده است و علائم کمبود آن در گیاه باعث کمی فاصله میان گره ها گردیده و برگ ها کوچک باقی می مانند ،که این علائم در زمین های جدید الاحیاء برای کشاورزی مشهود است . روی در خاک به صورت Zn ++می باشد.
با محلول پاشی عنصر روی در مرحله رشد زایشی سویا عملکرد محصول افزایش یافتد که محلول پاشی دو مرحله ای عنصر بر در مرحله رشد زایشی سویا باعث افزایش تعداد غلاف و تعداد دانه در بوته گردید .(Rashid and Ryan., 2004)
کمبود روی از مهمترین وگسترده ترین کمبودهای عناصر ریز مغذی در دنیا می باشد که سبب کاهش تولید محصولات زراعی می شود(Cakmak. I. 2000). مصرف روی در کلزا سبب افزایش عملکرد ، افزیش غلظت روی در دانه ها افزایش ریشه ها و کاه وکلش می گردد (Grawel, H.S., and. R. Graham. 1999.). سلیم پور وهمکاران (1380) گزارش کردند که با مصرف سولفات روی عملکرد کلزا افزایش یافته وبالاترین عملکرد با کاربر توام محلول پاشی ومصرف خاکی به صورت نواری به دست آمد.
روی یکی ازریزمغذی های ضروری مورد نیاز برای رشد مطلوب گیاه است. این عنصر نقش مهمی را در بسیاری از واکنش های بیوشیمیایی درون گیاه به عهده دارد. کمبود روی مهم ترین مشکل گیاهان سراسر دنیا از نظر مواد غذایی ریزمغذی به خصوص در کشورهایی که خاک های آن ها دارای روی قابل دسترس کمی هستند، می باشد (Alloway,B.j.2008). کمبود این عنصر تشکیل دانه و قدرت حیات آن را کاهش می دهد.
آسیب به ساختمان گرده و تشکیل میوه حتی زمانی که گیاهان در زمان گلدهی از دریافت روی محروم شوند نیز مشاهده می شود اما این میزان، کم تر از حالتی است که گیاهان از ابتدا روی کم تری دریافت می کنند. رفع کمبود روی در شروع گلدهی، شدت اثرات کمبود روی را بر باروری دانه گرده و تولید دانه کاهش می دهد و باعث افزایش تعداد دانه در بوته، وزن هزاردانه و قدرت حیات بذر می شود(Pandey, N., Pathak, G.C., and Sharma, C.P. 2006).
Baybordi, A., and Mamedov, G. 2009 )) افزایش وزن هزاردانه و عملکرد دانه در هکتار را با مصرف روی در گیاه کانولا گزارش کردند. مصرف روی در باقلا باعث افزایش تعداد غلاف در گیاه، وزن 100 دانه عملکرد دانه در بوته و عملکرد دانه در هکتار شده است (ال گیزاوی و محاسن،2009 ).
(Togay, N., Ciftei, V., and Togay, Y. 2004)افزایش عملکرد دانه لوبیا خشک در واحد سطح و (Pandey, N., Pathak, G.C., and Sharma, C.P. 2006)افزایش تعداد غلاف، تعداد دانه و عملکرد دانه در بوته ماش سیاه را با مصرف روی گزارش کردند Jamson, M., Galeshi, S., Pahlavani, M.H., and Zeinali, E. 2009))نیز افزایش تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه و شاخص برداشت را با مصرف روی در دوره رشد رویشی نسبت به دوره رشد زایشی در گیاه سویا گزارش کردند.
روی عنصر کم مصرف بسیار مهمی است که وجود آن برای فعالیت های متابولیکی در گیاهان ضروری است (.(Hassegawa et al., 2008.عنصر روی(Zn) نقش مهمی در تنظیم میزان باز بودن روزنه ها دارد، به این دلیل که این عنصر در نگهداری عنصر پتاسیم در سلو ل های محافظ روزنه نقش دارد. کاهش فعالیت آنزیم کربنیک آنهیدراز نیز به دلیل کمبود روی می تواند منجر به کاهش میزان فتوسنتز خالص شود.(Welch.,1995) این عنصر در بیوسنتز, کلروفیل نیز مورد نیاز است و در سنتز تریپتوفان که یک پیش ماده سنتز اکسین است نقش دارد(Salardini and Mojtahedi, 1978) اولین علائم احتمالی کمبود روی، کاهش زیاد در سطوح RNA و مقدار ریبوزوم سلو ل هاست. این کاهش در ساخته شدن RNA منجر به ، جلوگیری از تشکیل پروتئین می شود در صورتی که مقدار گلوکز، نیتروژن غیرپروتئینی و DNA نسبتاً افزایش می یابد . روی برای ساخته شدن تریپتوفان هم ضروری است، این آمینواسید پیش ماده لازم برای ساخت اسید ایندول استیک است. بنابر این ساخته شدن این هورمون به طور غیرمستقیم تحت تاثیر عنصر روی خواهد بود . روی در متابولیسم نیتروژن در گیاه نیزمشارکت دارد (Salardini and Mojtahedi, 1978) درگیاهی مانند ذرت، کلروز بین رگبرگی و در پی آن لکه های سفیدرنگ نکروزه در برگ های مسن تر به وجود می آید. این کلروز ممکن است دلیلی بر نیاز گیاه به روی، جهت بیوسنتز کلروفیل باشد ( .(KaFee et al., 2002گزارش شد ه است که استفاده از حدود دو تا سه کیلوگرم (ZnSo4) در هکتار سولفات روی به صورت نواری می تواند کمبود روی برای محصول ذرت را به راحتی رفع نماید (Lioyd & Howe, 2001) .
به علاوه در آزمایش دیگری مشاهده شد که کاربرد نواری کود روی در کنار بذرهای ذرت موثرتر ازکاربرد پاشش کود روی می باشد و در نتیجه تفاوت زیادی بین عملکرد دانه از این دو روش با کاربرد کود مشاهده شد .(Swaider, 2006 ).کاربرد روی علاوه بر بالا رفتن عملکرد، غلظت روی و پروتئین در دانه و اندام هوایی افزایش یافته و باعث کیفیت بهتر محصول می شود.(Bayvordi, 2006)
(Vankhadeh, S., 2002)طی تحقیقی دریافت که میزان کلروفیل برگهای تیمارهای حاوی روی معنی داری پیدا کرده است. سدری و ملکوتی )1377 ( نیز گزارش کردند مصرف روی، آهن و سولفات مس علاوه بر افزایش 20 درصدی عملکرد دانه، سبب بالا بردن غلظت عناصر روی، آهن و مس در دانه و کُلش گندم شده، همچنین درصد پروتئین 10 به 14 درصد افزایش می دهند .