پایان نامه درباره عملکرد اقتصادی و علف های هرز

عمق نمونه برداری 0-30 سانتیمتر
منگنز قابل جذب
Widget not in any sidebars

(ppm) مس قابل جذب
(ppm) آهن قابل جذب
(ppm) روی قابل جذب
(ppm) پتاسیم قابل جذب
(ppm) بُر قابل جذب
(ppm)
8.1 1.44 3.6 0.34 191 0.32
بافت خاک لومی رسی
3-6- آماده سازی زمین و کاشت
عملیات آماده سازی زمین از اول تیر آغاز گردید. به منظور آماده سازی زمین، قبل از اجرای طرح، زمین مورد نظر آبیاری و پس از گاورو شدن به وسیله گاوآهن برگردان دار شخم زده شد، سپس جهت خرد شدن کلوخه ها و همچنین یکنواخت شدن وضعیت مزرعه، زمین مذکور، دو بار دیسک عمود بر هم و سپس ماله زده شد.
بر اساس نتایج تجزیه خاک اقدام به کودپاشی گردید. کود های فسفره و پتاس بر مبنای آزمون خاک و به میزان 22 کیلوگرم فسفات آمونیوم و14 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 3 کیلوگرم کود اوره استفاده گردید، که تمام کود فسفره و پتاسه به همراه تمام کود اوره جهت آغاز فعالیت باکتری های همزیست به صورت استارتر هنگام کاشت استفاده شد. وسپس زمین طبق نقشه طرح آماده گردید وبوسیله بیل ودیگر ادوات کشاورزی کرت بندی شد.
کرت ها به ابعاد 5*4 وبا فاصله 150 سانتی متر ازهمدیگر آماده شدند .در داخل هر کرت 5 ردیف به فاصله 40 سانتی متر به طوریکه عرض هر ردیف 30 سانتی متر وطول آن 5متر در نظر گرفته شد. بذورماشVigna radiate L.) )رقم پرتو از مرکزتحقیقات صفی آباد دزفول خریداری شدوبا توجه به اینکه بهترین زمان کاشت که نیمه دوم تیر ماه می باشد روش کاشت به صورت جوی و پشته بود که عرض هر پشته 30 سانتی متر و طول آنها 5 متر در نظرگرفته شد. بذرها با فاصله 20 سانتی متر و به عمق 3 سانتی متر با دست کشت گردیدند.به طوری که در هر ردیف 38 بذرکشت گردید.
3-7- عملیات داشت
بعد از6-5 روز بذور سبز گردیدند .در مرحله4 برگی عملیات تنک کردن با دست صورت گرفت.در زمان مرحله داشت بیماری خاصی که نیاز به سمپاشی یا مبارزه داشته باشد مشاهده نگردید .
آبیاری به روش غرق آبی و هر 6 روز یک بار انجام گرفت . مبارزه با علف های هرز بصورت دستی و در سه نوبت انجام گرفت. اعمال تیمارها به صورت محلول پاشی و در مراحل ساقه دهی و گل دهی انجام گرفت .
3-8- عملیات برداشت
برای مشخص کردن اجزاء عملکرد بوته هایی واقع در یک متر مربع از ردیف های وسط هر کرت در مرحله رسیدگی کامل با رعایت حاشیه تعداد 5 بوته برداشت شد.نمونه ها را در پاکت های کاغذی قرار داده ،و برای تعیین تعداد گره در ساقه اصلی ، غلاف در ساقه اصلی وفرعی ، وتعداد دانه در غلاف ، وزن هزار دانه ،ارتفاع بوته و همچنین عملکرد بیوژیکی انتقال دادیم.
3-9- اندازه گیری صفات
3-9-1- عملکرد اقتصادی :سطحی معادل دو متر مربع از ردیف های وسط هر کرت با رعایت حاشیه برداشت وعملکرد دانه بر اساس 13 درصد رطوبت محاسبه می گردد./.
3-9-2-عملکرد بیولوژیکی: به منظور تعین عملکرد بیولوژیک وشاخص برداشت تعداد 5 بوته از ردیف های وسط با رعایت حاشیه برداشت و سپس نمونه ها بعد از خشک کردن با دقت 01/0 گرم توزین گردیدند./.