پایان نامه درباره علف های هرز و شرایط محیطی


Widget not in any sidebars

1-18- عملیات زراعی

1-18-1 -تاریخ کاشت
زمان کاشت ماش بسته به آب و هوای نقاط مختلف متفاوت است. در نواحی گرمسیری اواسط اسفند ماه تا اواسط فروردین ماه و در نقاط سرد و معتدل اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد ماه مناسب کشت ماش میباشد، در ایران ماش را بعد از برداشت جو یا گندم به صورت کشت دوم میکارند (پارسا و باقری، 1387). تأخیر زیاد در کشت ماش باعث میشود که گیاه در مرحله گلدهی و پر شدن با تنش گرمایی و کم آبی برخورد کند. در بعضی مناطق ماش به عنوان محصول دوم بعد از برداشت محصول دانه ریز کشت میشود. بررسی واکنش واریتههای ماش نسبت به تاریخهای کشت مختلف نشان میدهد که عملکرد دانه بطور معنیداری تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار میگیرد. . (Oplinger et al, 1990).
1-18-2-روش کاشت و میزان بذر
معمولا بذرهای آن را به سه روش دستپاش ،کپه ای و خطی کشت میکنند. مقدار بذر لازم بسته به جنس خاک ، روش کاشت و اندازه ی بذر متفاوت بوده و معمولا بین 30 تا40 کیلوگرم بذر مصرف می کنند (پارسا و باقری، 1387). از تجهیزات کاشت سویا، نخود و باقلا میتوان برای کشت ماش استفاده کرد . (Oplinger et al, 1990).
روش های کاشت ماش سبز عبارتند از : دستپاش، ردیفی و کپه ای. ارقام جدید معمولاً به صورت ردیفی و ارقام محلی به صورت دستپاش کشت می شوند. مقدار بذر لازم برای کشت، بسته به جنس خاک، روش کاشت و اندازه‌ بذر متفاوت بوده و معمولاً بین 30 تا 40 کیلو گرم است. کشت بذور با ردیف کار، کارآیی بالاتری دارد. فاصله‌ ردیف های کاشت 30 سانتی متر و فاصله‌ بوته ها روی ردیف 10-5 سانتی متر می باشد.
در ارقام خزنده فاصله‌ ردیف ها به 45 سانتی متر می رسد. در کشت کپه ای فاصله‌ی حفره ها 50 ×50 سانتیمتر بوده و در هر حفره 7-6 بذر می کارند. عموما تراکم بوته 30 گیاه در مترمربع برای کاشت در نظر گرفته می شود. میزان بذر مصرفی ماش سبز با توجه به اندازه‌ بذور 20-15 کیلوگرم در هکتار بوده که البته بذور خیلی درشت آن حداکثر با میزان kg/ha 30 کشت می گردند. عمق مطلوب کشت آن نیز 5-3 سانتیمتر می باشد (سرلک، 1386).
1-18-3- تراکم و الگوی کاشت
به نظر میرسد حد مطلوب جمعیت گیاهی، بسته به شرایط محیطی و واریته گیاهی، فرق میکند. تعیین مناسبترین تراکم کاشت در برنامهریزی زراعی به منظور حصول عملکرد بالا و کیفیت مطلوب از اهمیت ویژهای برخوردار است. عکس العمل ارقام مختلف ماش نسبت به تراکم کاشت و فواصل ردیف یکسان نمیباشد (آقا علیخانی و همکاران، 1384).
حبیب زاده و همکاران (1385) ضمن بررسی اثر چهار فاصله بوته (15، 20، 25 و 30 سانتی متر) در فاصله ردیف ثابت (50 سانتی متر) بر روی گیاه ماش در منطقه اهواز مشاهده کردند که از بین چهار سطح فاصله بوته روی ردیف، فاصله 20 سانتی متر مناسبترین فاصله میباشد چون در این فاصله بیشترین تعداد نیام و دانه و بیشترین عملکرد دانه (40/1713 کیلوگرم در هکتار) و پروتئین در واحد سطح تولید شد. همچنین آقاعلیخانی و همکاران ،1384) در بررسی اثر چهار تراکم کاشت (10، 13، 20 و 40 بوته در متر مربع) و بافاصله ردیف ثابت (50 سانتی متر) بر دو رقم گوهر و پرتو و یک لاین (VC-1973A) ماش سبز دریافتند که تراکمهای 20 و 10 بوته در متر مربع به ترتیب بیشترین (2221 کیلوگرم بر هکتار) و کمترین (1650 کیلوگرم بر هکتار) عملکرد دانه را تولید کردند. همچنین از میان اجزای عملکرد تنها تعداد نیام در بوته (مهمترین جزء عملکرد ماش) تحت تأثیر تراکم قرار گرفت.
1-18-4 –داشت
عملیات داشت در گیاه ماش شامل مدیریت رشد گیاه در طول دوره رشد می باشد که عمدتا شامل مبارزه با علفهای هرز ( وجین و یا مبارزه شیمیایی)، تنک کردن ومبارزه با بیماری ها و آفات و در برخی موارد محلول پاشی عناصر ریز مغذی در صورت نیاز، می باشد.
1-18- 5 -آفات و بیماریها
مهم ترین آفات ماش سبز، غلاف خوارها، شته ها و مگس های سفید هستند. غلاف خوارها از برگ ها و ساقه ها تغذیه نموده و غلاف های سبز را نیز سوراخ می کنند. سمپاشی با اندوسولفان، مالاتیون و یا کارباریل در کنترل این لاروها مؤثر است. شته ها و مگس های سفید را نیز می توان با دیمتوات، مالاتیون و یا اندوسولفان کنترل نمود. لکه برگی سرکوسپورا، سیاهک آنتراکنوز، زنگ و موزائیک زرد مهمترین بیماری های این گیاه محسوب می شوند. دو مرحله سمپاشی به وسیله‌ باویستین در 30 و 45 روز پس از کاشت در کنترل لکه برگی مؤثر است. ضد عفونی بذر با کاپتان یا تیرام خطر بیماری آنتراکنوز را کاهش می دهد.
سمپاشی گیاه با تیرام، زینب و یا ترکیبات مسی در فواصل دو هفته ای شیوع آلودگی را کم می کند. شیوع بیماری زنگ را نیز می توان با سمپاشی به کمک زینب یا گوگرد به حداقل رساند. جدی ترین بیماری این گیاه در جنوب آسیا موزائیک زرد ویروسی ماش سبز می باشد. این ویروس توسط مگس سفید منتقل می شود. همچنین قارچ رایزوکتنیا باعث پوسیدگی بذور و مرگ گیاهچه می شود. لذا بذرها را با قارچکش های مناسب مثل تتراکلروبندازول به نسبت 2 گرم برای هر کیلوگرم بذر استفاده می کنند (سرلک، 1386).
از جمله بیماریهای مهم ماش می توان به موارد زیر اشاره نمود:
بیماری مرگ گیاهچه ماش: قارچ رایزوکتینیا باعث پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه می شود. بنابراین بذرها را با قارچ کش های مناسب مثل تتراکلرو تیابندازول به نسبت 2 گرم برای هر کیلوگرم بذر استفاده می کنند.
بیماری ویروسی موزائیک ماش: این ویروس باعث لک و پیس شدن، پیچیدگی و بدشکلی برگ ها و ضعف بوته می شود. این ویروس از راه بذر منتقل شده و عامل انتشار آن شته ها هستند.
بیماری ویروسی موزائیک یونجه: لکه های زرد رنگی بر روی ماش بوجود می آید عامل انتقال آن از روی یونجه به ماش شته ها هستند. مبارزه علف های هرز باید مثل تمامی حبوبات در دستور کار قرار گیرد.
1-18-6- علف های هرز:
از علف های هرز مهم که با حبوبات رقابت می‌کنند تاج خروس وحشی، فرفیون یا شیر سگ، خرفه و مرغ می‌باشند (مجنون حسینی،1375).