پایان نامه درباره درجه حرارت و جغرافیایی


Widget not in any sidebars

ب- سیستم ریشه ای عمیق با انشعابات کم، خشک رست (زروفیت) که به خاک های خشک سازش یافته است.
pH مناسب ترین 5/7-5/6 است. در خاک های اسیدی با pH 5/6 با مصرف آهک بهبود گره بندی و عملکرد حاصل می شود. ماش سبز به شوری خاک به طور نسبی متحمل است وتا شوری 6 دسی سایمنس بر متر را می تواند تحمل نماید. رطوبت خاک عامل مهمی برای تولید می باشد چون اغلب ماش ها به کمک بقایای رطوبتی خاک رشد می کنند. آزمایش ها نشان داده که تعداد غلاف، تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه مطلوب زمانی حاصل می شود که رطوبت خاک 50 درصد آب قابل دسترس باشد. ماش سبز غرقابی را تحمل نکرده و از این نظر نسبت به ماش سیاه حساس تر است. عملکرد دانه و گره بندی در اثر ماندابی کاهش می یابد. در گره های ریشه در اثر توقف تثبیت نیتروژن لک هموگلوبین از بین می رود. ماش سبز گیاهی است روز کوتاه و اکثر اقلام آن در طول روزهای 13-12ساعت به گل می روند. در طول روزهای بیشتر، گلدهی به تاخیر افتاده و این موضوع با افزایش حرارت تشدید می شود.
با افزایش ارتفاع از سطح دریا، گلدهی به تعویق می افتد که این امر احتمالا به دلیل کاهش دماست. این گیاه گرما و آفتاب را دوست دارد بنابراین در مناطق نیمه خشک گرمسیر تا نیمه گرمسیر رشد میکند. میزان بارندگی سالانه در مناطق زیر کشت ماش 1000-600 میلیمتر است. در هندوستان این گیاه از سطح دریا ارتفاع حداکثر 2000 متری کشت می شود. دمای مناسب جهت رشد ماش سبز 30-28 درجه سانتیگراد است با این حال قادر است در دامنه حرارتی 40-20 درجه سانتیگراد رشد کند. ولی به دمای پایین حساس بوده و در یخبندان از بین می رود. دمای بحرانی 15 درجه سانتیگراد است و در دمای10درجه سانتیگراد جوانه زنی انجام نمی گیرد. ماش سبز در تابستان با تشعشع زیاد و همچنین در فصل بهار زمانی که آسمان ابری است می تواند رشد نماید. این گیاه به صورت مخلوط با گیاهان بلندی مثل: ذرت، لپه هندی و حتی نارگیل قابل کشت است البته مشاهده شده که در شرایط سایه عملکرد ممکن است بیش از 50 درصد نسبت به شرایط نور کامل کاهش یابد (شاهمرادی،1382)
1-8- خصوصیات رشد
نحوه رشد در حبوبات به دو شکل دیده می شود:
1)شکل بوته ای (گل ها انتهائی و رشد محدود) مثل نخود، باقلا، عدس. همزمان با گلدهی رشد رویشی متوقف می شود.
2)شکل رونده (گل ها غیر انتهائی و رشد نا محدود) مثل لوبیاها. همزمان با ظهور گلها رشد رویشی نیز ادامه دارد.
از مزایای شکل بوته ای همزمانی گلدهی، همزمانی رسیدن و تولید دانه است که امکان برداشت مکانیزه به علت بالاتر بودن اولین انشعاب فرعی از سطح خاک وجود دارد ولی عملکرد پائین است.
از مزایای فرم رونده تولید علوفه و کود سبز را می توان نام برد. با این وجود برای تولید دانه شکل بوته ای ارجح تراست
1-9- خصوصیات جوانه زنی
حبوبات به دو صورت جوانه می زنند :
1)به صورت اپی جیل که در این حالت لپه بیرون از خاک قرار می گیرند مثل انواع لوبیا
2)به صورت هیپوجیل که در این حالت لپه زیر خاک می رود.
اگر محور زیر لپه (هیپوکوتیل) رشد کند و لپه بالای خاک بیاید اپی جیل و اگر محور بالای لپه (اپی کوتیل) رشد کند و لپه زیرخاک برود هیپوجیل گفته می شود.
از معایب اپی جیل به علت سطح زیاد لپه ها خروج لپه ها از خاک مخصوصا خاک های سخت و خشک به سختی انجام شده و موجب کاهش درصد سبزشدن می گردد. بنابراین برای برطرف کردن این مشکل پوکی و نرم بودن خاک و حفظ رطوبت خاک با انجام آبیاری دوم پس از 3-2 روز از آبیاری اول در خاک های سنگین لازم است.
مزیت اپی جیل این است که لپه ها فتوسنتز بیشتری در مراحل 4-2 برگی نسبت به هیپوجیل دارند که در تثبیت گیاه موثراست.
1-10- مشخصات اکولوژیکی و زراعی ماش
ماش در محدوده‌ وسیعی از عرض جغرافیایی (از خط استوا تا 40 درجه عرض شمالی یا جنوبی) و در مناطقی کشت می‌گردد که متوسط درجه حرارت شبانه روز در طول دوره‌ رشد گرم تر از 20 درجه‌ سانتی گراد باشد (مجنون حسینی، 1375).
حبوبات از نظرتحمل گرما و سرما دو تیپ هستند . تیپ های سرما دوست که در زمان رشد چندین درجه زیر صفر را تحمل می کنند. مثل نخود، عدس، باقلا که این تیپ ها روز بلند هستند و تیپ های گرما دوست که در دمای زیر صفر به شدت آسیب می بینند مثل ماش، لوبیا معمولی و چشم بلبلی. این تیپ ها روز کوتاه هستند.
حساسیت به خشکی در حبوبات به صورت زیراست:
متحمل ترین نخود < عدس < لوبیا چشم بلبلی < ماش < لوبیا معمولی < باقلا حساس ترین
حساسیت به شوری در حبوبات به صورت زیراست: