پایان نامه درباره جانشین ­پروری؛جانشین ­پروری و شایستگی

مدل شایستگی مدیریت جانشین­ پروری در رده­ بندی آسیا (ACS)

حوزهفکرعملخوددیگران
بعدمهارت فنی رهبریمدیریت کارکنانمدیریت سازمانشخصیت سازمانمهخارتهای ارتباطیمهارت کسب و کار
 

 

 

 

 

مولفه

آگاهی سازمانیقضاوت و تصمیم­گیرینفوذ بر دیگرانتیم­سازیبرنامه­ریزی و سازماندهیخوداثربخشیارتباط کلامی موثرمشتری­مداری
تجربه و مهارتهای حرفه­ایتفکر استراتژیکحل تعارض و اختلافپرورش کارکناننظارت و کنت رلانعطاف­پذیریهمکاری و کارگروهیمتقاعدسازی و مذاکره
دانش و تخصصخلاقیت و نواوریقاطعیتتفویض اختیار مسئولیت­پذریشنود موثر و همدلیآگاهی محیطی
 تفکر تحلیلیتحول­گرایی  ثبات هیجانی و تسلط بر خود  

(منبع: مرکز تحقیقات و توسعه قواعد رده­بندی آسیا، 1390، 50)

 2 ـ 2ـ 3 ـ 2 ـ مدل جانشین­پروری بر اساس شایستگی :

شایستگی: پژوهشگران براین باورند که رویکرد شایستگی، رویکردی جدید در مدیریت منابع انسانی نیست و رومی­ها، درتلاش برای دستیابی به صفات جزئی و تفصیلی سرباز خوب، از آن بهره می­گرفتند. شایستگی به رفتارهای قابل بروزی اشاره دارد که بر پایه دانش، مهارت؛ توانایی و سایر ویژگی­های فردی شکل می­گیرد و یک فرد برای انجام موفقیت­آمیز نقش خود باید از آن­ها برخوردار باشد. بویانزیس (1982) مدعی است که عملکرد موثر مشاغل مدیریتی، تابع ویژگیهای شخصی است و این ویژگی­ها را به عنوان شایستگی تعریف می­کند. در دهه گذشته، الگوها و چارچوب­های متعددی برای سنجش شایستگی­ها مطرح شده است، این الگوها از نظر اطلاعاتی که گردآوری می­کنند غالباً باهم تفاوت دارند. برخ الگوها به توانایی ژنریک و ویژگی­های کیفی اشخاص تاکید دارند؛ در حالی­که گروه دیگر از الگوها بر مهارت­های فنی ویژه شغل متمرکزند دربرخی الگوها تلاش شده است تا با در نظر گرفتن سه عامل نقش­ها شغلی، رفتارهای شغلی و دانش ـ مهارت و تواتایی، ترکیبی از شایستگی­های فردی و زمینه­های شایستگی شغلی دررویکردی جامع ارائه شود (بردبار و همکاران، 1391، 95). برای مدیریت استعداد و برنامه جانشین­پروری می­توان بر اساس مدل شایستگی زیر اقدام نمود براساس مفاهیم این مدل مولفه­های جانشین­پروری عبارتند از؛

جدول (2- 5): مدل جانشین­پروری بر اساس شایستگی

 مولفه های جانشین­پروریشاخصها
 

مرحله اول

 

مرحله اول تعهد

تعهد و التزام مدیریت ارشد
تعهد متولیان منابع انسانی به طراحی درست
تعهد به اجرای نظام جانشین­پروری
 

مرحله دوم

 

تعیین محدوده و میزان نیاز سازمان در سطح مدیریتی و رهبری

تعیین معیارهای انتخاب مشاغل
تعیین امتیاز برای عوامل تعیین مشاغل استراتژیک
گروه­بندی مشاغل در سه گروه مشاغل استراتژیک، مهم و معمولی.
مرحله سومتعیین الگوی شایستگی مورد نیاز مدیرانبررسی الگوهای شایستگی
انتخاب الگوی مناسب شایستگی
 

مرحله چهارم

 

تعیین افراد دارای قابلیت وتشکیل خزانه استعداد

تعیین شاخص­های انتخاب افراد
فرایند انتخاب افراد

1 ) رویکرد ارزیابی رهبر ـ محور

2 ) رویکرد ارزیابی مشارکتی

3 ) رویکرد ارزیابی تفویض شده

تشکیل خزانه استعدادها
 

 

مرحله پنجم

 

 

 

ارزیابی افراد انتخاب شده

آزمونهای روانسنجی
آزمونهای استعداد و توانایی
آزمون ارزیابی مهارت
آزمون سنجش دانش
انجام مصاحبه
اجرای فعالیت و مباحث گروهی
دسته­بندی افراد ارزیابی شده
 

مرحله ششم

 

 

توسعه مدیران

تدوین الگوی شایستگی مدیران
تعیین شکاف شایستگی مدیران و رهبران
تعیین روشهای توسعه مدیران و رهبران
اجرای برنامه­های توسعه رهبران
تعیین میزان اثرا توسعه رهبران
مرحله هفتم 

جایگزینی افراد در مسئولیتها

مصاحبه با نفرات نهایی پرورش یافته برای جایگزینی
معین کردن انتظارات طرفین و ایجاد توافق
انتخاب افراد
ارزیابی افراد
مرحله هشتم ارزیابی میزان اثربخشی برنامه جانشینی 

(ابوالعلایی، 1387، 34)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران