پایان نامه درباره تجزیه واریانس و مقایسه

FE*ZN 6
*05/14 **06/4 **82/9 *361/0 ns231/0 ns454/0 **36/291 ns294/0
خطای آزمایش 24
Widget not in any sidebars

35/4 576/0 194/0 083/0 182/0 278/0 72/35 275/0
ضریب
تغییرات (%) – 34/10 48/6 34/6 58/1 82/2 4/1 68/110 82/1
nsو* و** به ترتیب عدم وجود اختلاف معنی دار و معنی دار در سطح 5و 1درصد میباشد
4 -1- اثر تیمارها بر ارتفاع بوته
4– 1 – 1 – اثر سطوح مختلف نانواکسید آهن بر ارتفاع در بوته
بر اساس نتایج جدول ،تجزیه وارریانس (جدول 4-1) اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1٪(1٪> p ( از نظر تاثیر آهن بر ارتفاع بوته مشاهده نگردید ولی در سطح 5% (5p>% ) اختالف معنی دار شد بطوریکه نتایج مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن نشان داد که بیشترین میزان ارتفاع گیاه به میزان 45/71 سانتی متر مربوط به سطح Fe3 بودکه با نتایج Caliskan و همکاران) 2008) مطابقت دارد. همچنین Chambliss و) Whitty 2005( بیان کردند که مصرف برگی عنصر ریز مغذی آهن باعث افزایش ارتفاع ساقه و نتیجه عملکرد ماده خشک در ذرت شده است. کمترین میزان ارتفاع مربوط به Fe0بوده است (نمودار4-1).

نمودار 4-1- اثر سطوح تیمار نانواکسیدآهن بر ارتفاع گیاه
4 – 1 – 2 – اثر سطوح مختلف نانواکسید روی بر ارتفاع بوته
بر اساس نتایج جدول ،تجزیه وارریانس (جدول 4-1) اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1٪(1٪> p ( از نظر تاثیر روی بر ارتفاع بوته مشاهده نگردید ولی در سطح احتمال 5٪ (5٪> p) باعث افزایش معنی داری در ارتفاع گیاه گردید .
کمبود روی به علت تأثیر سوء بر بیوسنتز اکسین می تواند باعث کاهش ارتفاع ساقه و عملکرد گیاه شود(Malakoti, M. J., et al. 1999 )همچنین تحقیقات نشان می دهد مصرف برگی عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز با افزودن بر ارتفاع ساقه موجب افزایش عملکرد ماده خشک در ذرت می شود (Whitty, E.N. et al., 2005)نتایج مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن نشان داد که بیشترین میزان ارتفاع مربوط به سطح Zn2 بود و کمترین میزان ارتفاع به میزان مربوط به Zn0بوده است (نمودار4-2).

نمودار 4-2- اثر سطوح تیمار نانواکسیدروی بر ارتفاع گیاه
4 – 1 – 3 – اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی بر ارتفاع بوته
تجزیه واریانس اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی بر ارتفاع بوته درسطح 5 %معنی دار گردید. نتایج مقایسه میانگین ها داده ها با آزمون دانکن نشان داد که از نظر ارتفاع بین سطوح آزمایش اختلاف معنی دار وجود داشت به طوری که بیشترین میزان ارتفاع مربوط به سطح Zn2 (مصرف ppm 50) و کمترین میزان ارتفاع مربوط به سطح Zn1(عدم مصرف نانو اکسید روی ) بوده است (نمودار4-2). بیشترین میزان ارتفاع گیاه در سطح اثر متقابل Fe3ترکیب باZn2 و کمترین میزان ارتفاع گیاه در سطح اثر متقابل Fe0 ترکیب با Zn1 بود (نمودار 4-3).

نمودار 4-3- مقایسه متقابل سطوح روی و آهن بر میزان ارتفاع
4 -2- اثر تیمارها برتعداد غلاف در بوته