پایان نامه درباره تجزیه واریانس و مقایسه

دانلود پایان نامه

نمودار 4-17- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر تعداد گره بوته در ساقه اصلی
4 –6– 3 – اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برتعداد گره درساقه اصلی
بر اساس نتایج جدول تجزیه وارریانس (جدول 4-1) اختلاف معنی داری در اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید روی و آهن بر تعدادگره درساقه اصلی مشاهده نگردید. نتایج مقایسه میانگین ها داده ها با آزمون دانکن نشان داد که
بیشترین میزان تعداد گره در بوته در سطح اثر متقابل Fe3 باZn1 و کمترین میزان تعداد گره در بوته و در سطح اثر متقابل Fe0 ترکیب باZn0 بود (نمودار 4-18)

نمودار 4-18- مقایسه اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی و آهن بر تعداد گره در بوته


 • 4 -7- اثر تیمارها بر عملکرد دانه در متر مربع
  4-7-1-اثر سطوح مختلف آهن بر عملکرد دانه در متر مربع
  بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول 4-1) اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1٪ از نظر تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر عملکرد دانه وجود داشت . این نتیجه با گزارش (Caliskan, S., ozkaya, I., caliskan, M.E. and Arslan, A., 2008) که بیان کردند محلول پاشی نانو اکسید آهن باعث افزایش 36 درصد عملکرد دانه سویا می شود، مطابقت دارد.
  نتایج مقایسه میانگین داده ها با آزمون دانکن نشان داد که از نظر عملکرد دانه در متر مربع بین سطوح مختلف نانو اکسید آهن مورد آزمایش اختلاف معنی دار وجود داشت، به طوریکه بیشترین عملکرد دانه مربوط به سطح Fe3 و کمترین عملکرد دانه مربوط به سطح Fe0 بود (نمودار 4-19).

    مقاله درمورد انحراف معیار و اکسیداسیون

  نمودار 4-19-تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر عملکرد دانه در متر مربع
  4-7-2-اثر سطوح مختلف روی بر عملکرد دانه در متر مربع
  نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف روی بر وری عملکرد دانه در جدول (4-1) آمده حاصله حاکی از آن است که بین تیمارها اختلاف معنی داری درسطح 1% وجود دارد (01/0p<).
  ( Yilmaz, A. et al., 1997 )نیز نشان دادند که مصرف روی موجب افزایش معنی داری در عملکرد دانه و اجزاء آن از جمله تعداد خوشه در متر مربع، تعداد دانه درخوشه و وزن هزار دانه میشود که از بین این اجزاء تاثیر روی بر تعداد خوشه در متر مربع شدیدتر بود.
  نتایج مقایسه میانگین ها داده ها با آزمون دانکن نشان داد که از نظر عملکرد دانه بین سطوح نانو اکسید روی مورد آزمایش اختلاف معنی دار وجود نداشت (05/0p> ) به طوری که بیشترین عملکرد دانه مربوط به سطح و کمترین عملکرد دانه به میزان مربوط به Zn0 بود. (نمودار4-20).

  نمودار 4-20- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر عملکرد دانه
  4 –7– 3 – اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی عملکرد دانه در متر مربع
  تجزیه واریانس اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی بر برعملکرد بیولوژیکی درسطح 1% معنی دار گردید(1٪p< (.
  نتایج مقایسه میانگین ها داده ها با آزمون دانکن نشان داد که بیشترین میزان عملکرد دانه در سطح اثر متقابل Fe3 ترکیب باZn2 و کمترین میزان عملکرد دانه در سطح اثر متقابل Fe0 ترکیب باZn0 بود (نمودار 4-21)

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.