پایان نامه درباره تجزیه واریانس و مقایسه


Widget not in any sidebars

4 -5- اثر تیمارها بر وزن هزار دانه
4-5-1- اثر سطوح مختلف آهن بر وزن هزار دانه
بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول 4-1) اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1٪ از نظر تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر بر وزن هزار دانه وجود داشت که این با نتایج آزمایش( Hemantaranjan, A., Grag, O.K. 1988 )که نشان دادند که مصرف آهن و روی موجب افزایش معنی دار تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه گردید.
نتایج مقایسه میانگین داده ها با آزمون دانکن نشان داد که از نظر وزن هزار دانه بین سطوح مختلف نانو اکسید آهن مورد آزمایش اختلاف معنی دار وجود داشت، به طوریکه بیشترین وزن هزار دانه مربوط به سطح Fe3است کمترین وزن هزار دانه مربوط به سطح Fe0بود (نمودار 4-13).

نمودار 4-13-تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر وزن هزار دانه
4-5-2- اثر سطوح مختلف روی بر وزن هزار دانه
بر اساس نتایج جدول تجزیه وارریانس (جدول 4-1) کاربرد سطوح مختلف نانواکسید روی باعث افزایش معنی دار وزن هزار دانه در سطح احتمال 1٪ می گردد.(Fischer, R. A., and G. D. Kohn 1966)نشان دادند که با مصرف نانو اکسید روی میزان پروتئین دانه،وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه افزایش معنی داری نشان می دهد. نتایج مقایسه میانگین ها داده ها با آزمون دانکن نشان داد که از نظر وزن هزار دانه بین سطوح نانو اکسید روی مورد آزمایش اختلاف معنی دار وجود نداشت به طوری که بیشترین وزن هزار دانه مربوط به سطح Zn2 و کمترین وزن هزار دانه مربوط به Zn0 بود. (نمودار4-14).

نمودار 4-14- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر وزن هزار دانه
4 –5– 3 – اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی بروزن هزار دانه
بر اساس نتایج جدول تجزیه وارریانس (جدول 4-1) اختلاف معنی داری در اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید روی و آهن بر وزن هزار دانه مشاهده نگردید. نتایج مقایسه میانگین داده ها با آزمون دانکن نشان داد که یشترین میزان وزن هزار دانه به میزان 07/42 گرم در سطح اثر متقابل Fe3 ترکیب باZn2 و کمترین میزان وزن هزار دانه در سطح اثر متقابل Fe0 ترکیب باZn0 بود (نمودار 4-15).

نمودار 4-15- مقایسه اثر سطوح نانو اکسید روی و آهن بر وزن هزار دانه
4 -6- اثر تیمارها بر تعداد گره در بوته
4-6-1-اثر سطوح مختلف آهن بر تعداد گره در بوته
بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول 4-1) اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1٪ از نظر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر تعداد گره در بوته وجود داشت . نتایج مقایسه میانگین داده ها با آزمون دانکن نشان داد که از نظر وزن تراندام هوایی بین سطوح مختلف نانو اکسید آهن مورد آزمایش اختلاف معنی دار وجود داشت، به طوریکه بیشترین تعداد گره در بوته مربوط به سطح Fe3 و کمترین تعداد گره در بوته مربوط به سطح Fe0 بود (نمودار 4-16).

نمودار4-16-تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر تعداد گره در بوته در ساقه اصلی
4-6-2-اثر سطوح مختلف روی بر تعداد گره در بوته
بر اساس نتایج جدول تجزیه وارریانس (جدول 4-1) کاربرد سطوح مختلف نانو اکسید روی باعث افزایش معنی دار تعداد گره در بوته درسطح احتمال 5٪ نمی گردد (5٪p>).
نتایج مقایسه میانگین ها داده ها با آزمون دانکن نشان داد که از نظر تعداد گره در بوته بین سطوح نانو اکسید روی مورد آزمایش اختلاف معنی دار وجود نداشت به طوری که بیشترین تعداد گره در بوته مربوط به سطح Zn2و کمترین تعداد گره مربوط به Zn0بود. (نمودار4-17).