پایان نامه درباره تجزیه واریانس و مقایسه

دانلود پایان نامه

نمودار 4-8- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر تعداد دانه در غلاف
4-3-3-اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برتعداد دانه درغلاف
تجزیه واریانس اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی بر تعداد دانه در غلاف درسطح 5 % معنی دار گردید(5٪(p< نتایج مقایسه میانگین ها داده ها با آزمون دانکن نشان داد
بیشترین میزان تعداد دانه در غلاف در سطح اثر متقابل Fe3 ترکیب باZn2 و کمترین میزان تعداد دانه در غلاف به میزان 5/6 عدد در سطح اثر متقابل Fe0 ترکیب باZn0 بود (نمودار 4-9).

نمودار 4-9- مقایسه اثرمتقابل سطوح مختلف نانو اکسید روی و آهن بر تعداد دانه در غلاف


 • 4 -4- اثر تیمارها بر عملکرد بیولوژیکی
  4-4-1- اثر سطوح مختلف نانواکسید آهن بر عملکرد بیولوژیکی
  بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول 4-1) اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1٪ از نظر تاثیر سطوح مختلف نانواکسید آهن بر عملکرد بیولوژیکی ایجاد شد .فروهر(1378)در تحقیقی در خصوص تأثیر اکسیدآهن برگیاهان گزارشکرد که وزن خشک گیاهان با کاربرد اکسیدآهن افزایش می یابد.
  نتایج مقایسه میانگین داده ها با آزمون دانکن نشان داد که از نظر بیولوژیکی بین سطوح مختلف نانواکسیدآهن مورد آزمایش اختلاف معنی دار حاصل شده، به طوریکه بیشترین وزن بوته مربوط به سطح Fe3 و کمترین وزن بوته مربوط به Fe0بود (نمودار 4-10).

  نمودار 4-10-تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر عملکردبیولوژیکی بوته
  4-4-2- اثر سطوح مختلف نانواکسید روی بر عملکرد بیولوژیکی
  بر اساس نتایج جدول تجزیه وارریانس (جدول 4-1) کاربرد سطوح مختلف نانو اکسید روی باعث افزایش معنی دار وزن بوته در سطح احتمال 5٪ می گردد (5٪p< ( .نتایج مقایسه میانگین ها داده ها با آزمون دانکن نشان داد که از نظر وزن بوته بین سطوح نانو اکسید روی مورد آزمایش اختلاف معنی دار وجود داشت به طوری که بیشترین وزن بوته مربوط به سطح Zn2 و کمترین وزن بوته مربوط به Zn0 بود. (نمودار4-11).

    منابع و ماخذ مقاله انعطاف پذیری و درجه حرارت
  نمودار 4-11- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر عملکرد بیولوزیکی بوته
  4-4-3- اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برعملکرد بیولوژیکی بوته
  تجزیه واریانس اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی بر برعملکرد بیولوژیکی درسطح 1% معنی دار گردید(1٪p< (.
  بیشترین میزان عملکرد بیولوژیکی در سطح اثر متقابل Fe3 باZn2 و کمترین میزان وزن بوته در سطح اثر متقابل Fe0 باZn0 بود (نمودار 4-12).

  نمودار 4-12- مقایسه اثر سطوح نانو اکسید روی و آهن بر وزن بوته

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.