پایان نامه درباره تجزیه واریانس و مقایسه

دانلود پایان نامه

4-2-1 -اثر سطوح مختلف آهن بر تعداد غلاف در بوته
بر اساس نتایج جدول تجزیه وارریانس (جدول 4-1) کاربرد سطوح مختلف نانواکسید آهن باعث افزایش معنی دار تعداد غلاف در بوته در سطح احتمال 1٪ گردید (1٪p< ( . دلیل این امر تأثیر مصرف نانو اکسید آهن بر صفت مورد بحث از طریق ساخت بیشتر کلروفیل ها وآنزیم های فتوسنتزی ، و تعدادشاخه فرعی در بوته است (آلیاری و شکاری , 1379 ,( (خادمی ، 1379، Gulen, Y .1995). به طوریکه بیشترین تعداد غلاف در بوته مربوط به سطح Fe3 و کمترین تعداد غلاف در بوته مربوط به سطح Fe0بود.نتایج مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن نیز نشان داد که بیشترین تعدادغلاف دربوته به مربوط به سطح Fe3 بود. کمترین تعداد غلاف دربوته مربوط به Fe0بوده است (نمودار4-4). نمودار 4-4- اثر سطوح تیمار نانواکسید آهن بر تعداد غلاف در بوته
4-2-2- اثر سطوح مختلف روی بر تعداد غلاف در بوته
بر اساس نتایج جدول تجزیه وارریانس (جدول 4-1) کاربرد سطوح مختلف نانواکسید روی باعث افزایش معنی دار تعداد غلاف در بوته در سطح احتمال 5٪ گردید (5٪p< ( .در آزمایش دیگر ی گزارش شده است که کاربرد عنصر روی سبب افزایش تولید ماده خشک، تعداد غلاف در بوته تعداد دانه در غلاف و افزایش وزن100 دانه سویا می شود ((Jha, A.N., and Chandel, A.S.A. 1987 .نتایج مقایسه میانگین ها داده ها با آزمون دانکن نشان داد که از نظر تعداد غلاف در بوته بین سطوح نانو اکسید روی مورد آزمایش اختلاف معنی دار وجود نداشت به طوری که بیشترین تعداد غلاف در بوته مربوط به سطح Zn2 و کمترین تعداد غلاف در بوته مربوط به سطح بوده است (نمودار4-5).
  پایان نامه با موضوع کشورهای توسعه یافته و کشش قیمتی تقاضا
تیمار نمودار 4-5- اثر سطوح نانواکسید روی بر تعداد غلاف در بوته [do_widget id=kl-erq-2]
4 – 2– 3 – اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برتعداد غلاف بوته
تجزیه واریانس اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی بر تعداد غلاف در بوته درسطح 1 % معنی دار گردید(1٪p< (. نتایج مقایسه میانگین ها داده ها با آزمون دانکن نشان دادبیشترین میزان تعداد غلاف در بوته در سطح اثر متقابل Fe3در ترکیب باZn2 و کمترین میزان تعداد غلاف در بوته در سطح اثر متقابل Fe0 ترکیب باZn0 بود (نمودار 4-6). نمودار 4-6- مقایسه اثر سطوح نانواکسید روی و آهن بر تعداد غلاف در بوته
4 -3- اثر تیمارها برتعداد دانه در غلاف
4-3-1 -اثر سطوح مختلف آهن بر تعداد دانه در غلاف
بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول 4-1) اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1 ٪ از نظر تاثیر نانو اکسید آهن بر تعداد دانه در غلاف وجود داشت.
کیخا و همکاران(1384) نشان دادند ،محلول پاشی آهن در آغاز گلدهی با میانگین 4557کیلوگرم بیشترین و عدم محلول پاشی آهن )شاهد( با میانگین 4136 کیلوگرم در هکتار کمترین میزان عملکرد کمترین عملرد دانه را تولید نمودند که این امر به دلیل تأثیر مثبت محلول پاشی آهن بر اجزای اصلی عملکرد از قبیل تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه درخورجین می باشد.
نتایج مقایسه میانگین داده ها با آزمون دانکن نشان داد که از نظر تعداد دانه در غلاف بین سطوح آهن مورد آزمایش اختلاف معنی دار وجود داشت به طوریکه بیشترین تعداد دانه در غلاف مربوط به سطح Fe3 و کمترین تعداد دانه در غلاف مربوط به سطح Fe0بود (نمودار 4-7).

  مقاله استان مازندران و آبهای زیرزمینی

نمودار4-7- تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر تعداد دانه در غلاف
4-3-2-اثر سطوح مختلف نانواکسیدروی بر تعداد دانه در غلاف
بر اساس نتایج جدول تجزیه وارریانس (جدول 4-1) کاربرد سطوح مختلف نانواکسید روی باعث افزایش معنی داری بر تعداد دانه در غلاف در سطح احتمال 5 ٪ می گردد (5٪p< ( .در آزمایش دیگری گزارش شده .است که کاربرد عنصر روی سبب افزایش تولید ماده خشک، تعداد غلاف در بوته تعداد دانه در غلاف و افزایش وزن 100 دانه سویا می شود (Jha, A.N., and Chandel, A.S.A. 1987).
نتایج مقایسه میانگین ها داده ها با آزمون دانکن نشان داد که از نظر تعداد دانه در غلاف بین سطوح روی مورد آزمایش اختلاف معنی دار وجود داشت به طوری که بیشترین تعداد غلاف در غلاف مربوط به سطح Zn2 و کمترین تعداد دانه در غلاف مربوط به سطح بوده (نمودار4-8).

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.