پایان نامه درباره تجزیه واریانس و اندازه گیری

دانلود پایان نامه

3-9-3- وزن هزار دانه: برای اندازه گیری وزن هزار دانه، از دانه های برداشت شده از هرکرت آزمایشی 5 نمونه 200 تایی جدا و پس از توزین با ترازوی دیجیتالی با دقت 001/0 گرم، میانگین نمونه ها به عنوان وزن هزار دانه در نظر گرفته شد.

 • 3-9-4- تعیین درصد پروتئین : پس از محاسبه عملکرد هرکرت ،نمونه ای به وزن 100گرم از دانه ها برای محاسبه درصد پروتئین به آزمایشگاه ارسال شد ودرانجا این عمل به روش کجلدال انجام پذیرفتد.
  3-9-5-اندازه گیری ارتفاع بوته : تعداد 5 بوته از ردیف وسط با رعایت اثرحاشیه ای برداشت گردید وارتفاع آنها با مترپارچه ای ازمحل یقه تا آخرین جوانه انتهایی اندازه گیری گردید و میانگین آنها بعنوان ارتفاع کرت محاسبه گردیدند.
  3-9-6- تعداد بذر در غلاف: از غلاف های برداشت شده از 5 بوته تعداد 10 عدد بصورت تصادفی انتخاب گردید سپس هر غلاف خورد گردید وتعداد دانه های آن شمارش گردید ومیانگین آنها به عنوان تعداد بذر در غلاف نمونه محاسبه گردید .
  3-9-7- تعداد گره در ساقه اصلی: برای اندازه گیری تعدادگره در ساقه اصلی از هرکرت تعدا 5 بوته با رعایت اثر حاشیه ای برداشت وتعداد گره در ساقه اصلی شمارش گردید سپس میانگین آنها بعنوان گره در ساقه اصلی منظور گردید.
  3-9-8- تعداد غلاف در بوته: به منظور اندازه گیری تعداد غلاف دربوته از هر کرت تعداد 5 بوته برداشت گردید وسپس تعداد غلاف ها در شاخه های اصلی و فرعی شمارش گردید در پایان با میانگین گیری تعداد غلاف در بوته محاسبه گردید.
  3-10- تجزیه های آماری
  تجزیه واریانس داده های آزمایش با استفاده از نرم افزار SPSS ANALYSIS و مقایسه میانگین آن ها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن در سطوح 5 درصد و1درصد انجام گرفت. نمودارهای مربوطه با کمک نرم افزار Excel ترسیم گردید.
  فصل چهارم
  نتیجه گیری و بحث
  نتیجه گیری و بحث
  4-نتایج و بحث

    استانداردهای حسابداری و سیستم های اطلاعاتی

  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح مختلف کود نانواکسید آهن بر تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در متر مربع و عملکرد بیولوژیک ومیزان پروتئین وتعداد گره درساقه اصلی در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود و ارتفاع بوته در سطح 5% معنی دار شد جدول (4-1).
  هم چنین اثر سطوح مختلف نانواکسید روی بر تعداد دانه در غلاف و عملکرد بیولوژیک وتعداد دانه در غلاف،وزن هزار دانه ومیزان پروتئین در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود ولی بر تعداد گره معنی دار نبود جدول (4-1).
  اثر متقابل سطوح مختلف نانو اکسید آهن و روی بر تعداد غلاف در بوته و عملکرد بیولوژی وعملکرد دانه درمترمربع در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود همچنین بر ارتفاع بوته و تعداد دانه در غلاف در سطح 5% معنی دار شد و بر ورن هزار دانه،تعداد گره و میزان پروتئین تاثیر معنی داری نداشت جدول (4-1)
  جدول4- 1- تجزیه واریانس ارتفاع بوته، وزن بوته، غلاف در بوته و دانه در غلاف
  منابع تغییرا ت درجه آزادی ارتفاع بوته عملکردبیولوژی غلاف در بوته دانه در غلاف وزن هزار دانه تعداد گره عملکرد دانه در مترمربع میزان پروتئین
  Fe 3
  *80/1017 **98/365 **66/385 **25/22 **58/78 **4/18 **58/139715 **66/26
  ZN 2
  *85/249 **27/167 *53/93 *36/8 **19/18 ns08/2 *92/3513 **85/13

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.