پایان نامه درباره تجزیه واریانس و اندازه گیری

3-9-3- وزن هزار دانه: برای اندازه گیری وزن هزار دانه، از دانه های برداشت شده از هرکرت آزمایشی 5 نمونه 200 تایی جدا و پس از توزین با ترازوی دیجیتالی با دقت 001/0 گرم، میانگین نمونه ها به عنوان وزن هزار دانه در نظر گرفته شد.
Widget not in any sidebars

3-9-4- تعیین درصد پروتئین : پس از محاسبه عملکرد هرکرت ،نمونه ای به وزن 100گرم از دانه ها برای محاسبه درصد پروتئین به آزمایشگاه ارسال شد ودرانجا این عمل به روش کجلدال انجام پذیرفتد.
3-9-5-اندازه گیری ارتفاع بوته : تعداد 5 بوته از ردیف وسط با رعایت اثرحاشیه ای برداشت گردید وارتفاع آنها با مترپارچه ای ازمحل یقه تا آخرین جوانه انتهایی اندازه گیری گردید و میانگین آنها بعنوان ارتفاع کرت محاسبه گردیدند.
3-9-6- تعداد بذر در غلاف: از غلاف های برداشت شده از 5 بوته تعداد 10 عدد بصورت تصادفی انتخاب گردید سپس هر غلاف خورد گردید وتعداد دانه های آن شمارش گردید ومیانگین آنها به عنوان تعداد بذر در غلاف نمونه محاسبه گردید .
3-9-7- تعداد گره در ساقه اصلی: برای اندازه گیری تعدادگره در ساقه اصلی از هرکرت تعدا 5 بوته با رعایت اثر حاشیه ای برداشت وتعداد گره در ساقه اصلی شمارش گردید سپس میانگین آنها بعنوان گره در ساقه اصلی منظور گردید.
3-9-8- تعداد غلاف در بوته: به منظور اندازه گیری تعداد غلاف دربوته از هر کرت تعداد 5 بوته برداشت گردید وسپس تعداد غلاف ها در شاخه های اصلی و فرعی شمارش گردید در پایان با میانگین گیری تعداد غلاف در بوته محاسبه گردید.
3-10- تجزیه های آماری
تجزیه واریانس داده های آزمایش با استفاده از نرم افزار SPSS ANALYSIS و مقایسه میانگین آن ها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن در سطوح 5 درصد و1درصد انجام گرفت. نمودارهای مربوطه با کمک نرم افزار Excel ترسیم گردید.
فصل چهارم
نتیجه گیری و بحث
نتیجه گیری و بحث
4-نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح مختلف کود نانواکسید آهن بر تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در متر مربع و عملکرد بیولوژیک ومیزان پروتئین وتعداد گره درساقه اصلی در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود و ارتفاع بوته در سطح 5% معنی دار شد جدول (4-1).
هم چنین اثر سطوح مختلف نانواکسید روی بر تعداد دانه در غلاف و عملکرد بیولوژیک وتعداد دانه در غلاف،وزن هزار دانه ومیزان پروتئین در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود ولی بر تعداد گره معنی دار نبود جدول (4-1).
اثر متقابل سطوح مختلف نانو اکسید آهن و روی بر تعداد غلاف در بوته و عملکرد بیولوژی وعملکرد دانه درمترمربع در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود همچنین بر ارتفاع بوته و تعداد دانه در غلاف در سطح 5% معنی دار شد و بر ورن هزار دانه،تعداد گره و میزان پروتئین تاثیر معنی داری نداشت جدول (4-1)
جدول4- 1- تجزیه واریانس ارتفاع بوته، وزن بوته، غلاف در بوته و دانه در غلاف
منابع تغییرا ت درجه آزادی ارتفاع بوته عملکردبیولوژی غلاف در بوته دانه در غلاف وزن هزار دانه تعداد گره عملکرد دانه در مترمربع میزان پروتئین
Fe 3
*80/1017 **98/365 **66/385 **25/22 **58/78 **4/18 **58/139715 **66/26
ZN 2
*85/249 **27/167 *53/93 *36/8 **19/18 ns08/2 *92/3513 **85/13