پایان نامه درباره تجزیه واریانس و استنباط

نمودار 4-21- مقایسه اثر سطوح روی و آهن بر عملکرد دانه در متر مربع
4-7-4-اثر سطوح مختلف آهن بر میزان پروتئین
بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول 4-1) اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1درصد از نظر تاثیر سطوح مختلف آهن بر میزان پروتئین وجود داشت که با نتایج (Ramesh, H., 2001) مطابقت داشت. از این نتیجه استنباط می شود که درصد پروتئین بستگی به تغذیه گیاه دارد و تحت تاثیر تیمارهای کود آهن قرار می گیرد.
نتایج مقایسه میانگین داده ها با آزمون دانکن نشان داد که از نظر میزان پروتئین بین سطوح مختلف نانو اکسید آهن مورد آزمایش اختلاف معنی دار وجود داشت(05/0p<)، به طوریکه بیشترین میزان پروتئین مربوط به سطح Fe2 و کمترین میزان پروتئین مربوط به سطح Fe0بود (نمودار 4-22). نمودار 4-22- تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر میزان پروتئین [do_widget id=kl-erq-2]
4-7-5-اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر میزان پروتئین
بر اساس نتایج جدول تجزیه وارریانس (جدول 4-1) کاربرد سطوح مختلف سنانو اکسید روی باعث افزایش معنی دار میزان پروتئین در سطح احتمال 5٪ نمی گردد (5٪p> ( . اثر افزاینده عنصر روی بر میزان پروتئین، به نقش آن در متابولیسم نیتروژن مربوط می شود . چون عنصر روی نقش مهمی در سنتز پروتئینها و متابولسیم کربوهیدراتها داده ها با آزمون دانکن نشان داد که از نظر میزان پروتئین بین سطوح نانو اکسید روی مورد آزمایش اختلاف معنی دار وجود نداشت به طوری که بیشترین میزان پروتئین مربوط به سطح Zn2 و کمترین میزان پروتئین مربوط به Zn0 بود. (نمودار4-26).دارند پلیمراز RNA در اثر کمبود عنصر روی فعالیت آنزیم کم میشود و با کاهش انتقال اسیدهای آمینه، تجزیه و تخریب سنتز پروتئین کاهش مییابد که سبب کاهش تولید پروتئین ،RNA میگردد(Sawan ZM, et al,. 2001).).

نمودار 4-23- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر میزان پروتئین
4 –7– 6 – اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برمیزان پروتئین
تجزیه واریانس اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی بر برعملکرد بیولوژیکی درسطح 5% معنی دار گردید(5٪p< (.
نتایج مقایسه میانگین ها داده ها با آزمون دانکن نشان داد که بیشترین میزان پروتئین در سطح اثر متقابل Fe2 ترکیب باZn2 و کمترین میزان پروتئین در سطح اثر متقابل Fe0 ترکیب باZn0 بود (نمودار 4-24).

نمودار 4-24- مقایسه اثرات متقابل سطوح نانو اکسید آهن و روی بر میزان پروتئین
جدول4-2- مقایسه میانگین دانکن متغیرهای مختلف در سطوح مختلف نانو اکسید آهن و روی

اثرات
اصلی
آهن
روی
0 1 2 3