پایان نامه درباره استفاده از فناوری و فناوری نانو


Widget not in any sidebars
از فناوریهای نوین دیگر که اخیرا وارد عرصه کشاورزی شده است استفاده از فناوری نانو میباشد. نانوتکنولو ژی دستکاری یا مجتمع کردن اتمهای منفرد، ملکولها یا تودههای ملکولی به ساختارهایی با ویژگیها و صفات جدید بسیار متفاوت است. در این بین استفاده از نانو ذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم گسترش زیادی پیدا نموده است. (صالحی و تمسکنی ، 1387 (.
درآزمایشی ترکیبی از ذرات نانوTio2وSio2فعالیت نیترات ردوکتاز را در سویا افزایش داد وتوانایی جذب واستفاده از آب وکود را تشدید نمود(Luc.M et al.,2002). صالحی وتمسکنی (1387) نشان دادند که تیمار نانو ذرات نقره(50 میلی گرم درلیتر) باعث افزایش درصد جوانه زنی ،طول ساقه ،وریشه چه ودرنهایت بهبود استقرار گندم گردید.
درمطالعه ای فروهر (1378) پودر اکسید ضایعاتی حاصل از منابع فولاد را با 96% ترکیب حاوی اکسدآهن(7/94درصد Fe203 و4/1 درصد Feo وحاوی عناصر دیگر به مقدار بسیار کم)را به عنوان کودآهن درخاکهای آهکی مورد آزمایش قرار داده ونتیجه گیری کرد که عملکرد سویا در سه خاک آزمایشی افزایش داشت. نانوسیلورها دوره ماندگاری برگها که 2 تا 21 روز افزایش می دهد وهمچنین باعث افزایش کلروفیل 2 و فیبر نسبت به نمونه شاهد گردید(An et al,.2008). اسانس ریحان بطور موثری تحت تاثیر آهن وروی قرار می گیرد. .(Misra A, Dwivedi S, Srivastava AK, Tewari DK, Khan A, Kumar R,2006) .بهبود جوانه زنی بذور گوجه فرنگی با محلول پاشی نانو ذرات آهن درآکادمی علوم روسیه مشاهده گردید. همچنین تحقیقات نشان داده است که نانواکسید آهن به طور معنی داری رشد بادام زمینی ،انتقال مواد را تسهیل وانتقال آهن به برگ را افزایش می دهد (Lu ,X.M., 2005).
بررسیهای( ( Hemantaranjan, A. and Garg, O.K. 1984 نیز نشان داده است که مصرف آهن موجب افزایش معنی داری در تعداد سنبله، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه گندم میشود، ضمن اینکه بر اثر مصرف آهن و روی مقدار کل کربوهیدرات، نشاسته و پروتئین دانه گندم افزایش مییابد.
همتی (1384) در بررسی خود مشاهده کرد که بیشترین میزان عملکرد دانه لوبیا مربوط به مصرف توام خاکی آهن، روی و منگنز با محلولپاشی عناصر فوق میباشد. نتایج بررسیهای ایشان نشان داد که مصرف آهن، روی و منگنز چه به صورت خاکی و یا محلولپاشی موجب افزایش درصد پروتئین دانه لوبیا خواهد شد.
فصل سوم
مواد و روش ها
مواد و روش ها
3-1- مشخصات طرح آزمایشی
آزمایش به منظور بررسی اثر نانوذرات آهن و روی بر عملکردودرصد پروتئین گیاه ماش رقم پرتو بصورت آزمایش فاکتوریل با پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در کرت هایی به ابعاد 4×5 متر یا 20 متر مربع انجام شد.
3-2- فاکتورهای آزمایش عبارتند از:
1-نانوذرات آهن چهار سطح (0,250,500,750 PPM)
2-نانوذرات روی سه سطح50 ppm) (0, ,20,
3-3- تیمارهای آزمایش عبارتند از:
F0Z0, F0Z1, F0Z2, F1Z0,F1Z1, F1Z2, F2Z0, F2Z1, F2Z2, F3Z0 F3Z1, F3Z2
F0:بدون استفاده از آهن
F1:استفاده از آهن با غلظت ppm250
F2:استفاده ازآهن با غلظت ppm500
F3:استفاده ازآهن با غلظت ppm750
Z0:بدون استفاده از روی
Z1:استفاده از روی با غلظتppm20
Z2:استفاده از آهن با غلظت ppm50