پایان نامه درباره آلودگی آبهای زیرزمینی و استرس اکسیداتیو


Widget not in any sidebars

1-20-ارقام ماش در ایران
رقم پرتو: از ارقام خوب و متحمل به امراض محسوب می شود و دانه آن به رنگ سبز تیره و گرد با وزن هزار دانه 40 گرم و ارتفاع بوته حدود 35 سانتی متر، مناسب استان های فارس، خراسان، گرگان، خوزستان، و استان مرکزی می باشد. طول مدت کاشت تا برداشت آن 73 روز است. دانه آن خیلی خوش خوراک بوده ودارای 23 درصد پروتئین و 1400 کیلوگرم عملکرد در هکتار است.
رقم گوهر: منشأ آن هندوستان بوده، با دوره ی رویش 75 روز و تحمل خوب به امراض گیاهی. دانه ی آن به رنگ سبز روشن و کلیه ای شکل با وزن هزار دانه 50 گرم و ارتفاع بوته حدود 38 سانتی متر مناسب استان های فارس، اصفهان، گرگان، خوزستان و استان مرکزی است.دانه دارای 20 درصد پروتئین بوده، خوش خوراک و عملکردی حدود 1200 کیلوگرم در هکتار دارد.
رقم مهر: رقمی است متحمل بر امراض با رنگ دانه سبز روشن و استوانه ای شکل که در مدت 84 روز برداشت می شود و مناسب استان های فارس، خوزستان، گرگان و استان مرکزی کشور می باشد (کریمی و همکاران،1386).
رقم VC-1973-A (رقم امید بخش): مبدأ تایوان، رنگ گل و رنگ پوست بذر سبز روشن، وزن 1000 دانه 70 گرم، متحمل به ریزش و خوابیدگی ساقه و طول دوره رشد این رقم 90 روز گزارش شده است (مجنون حسینی، 1387).
فصل دوم
بررسی منابع
بررسی منابع
2- مروری بر تحقیقات انجام گرفته
براساس بررسی های انجام شده درکشور ما مطالعات محدودی درمورد اثر مصرف عناصرریزمغذی به ویزه به شکل محلول پاشی صورت گرفته است یون ها هنگام گذر از محلول محیط بیرون به درون ریشه ها با گروه های دارای بار الکتریکی منفی در فضای آزاد دیوارهای سلول بر هم کنش دارند. گر چه این بر هم کنش ممکن است بر جا به جایی بعدی به فضاهای درونی (سیتوپلاسم و واکوئل ها)اثر گذارداما ویژگی های جذب یون از سوی ریشه ها به طور عمده با جابجایی ازدرون غشاها به ویژه غشای سیتوپلاسم تعیین می شود. با وجود ویژگی هایی پویای غشا ها برخی ویژگی های فیزیکی وشیمیائی یونها و دیگر مواد حل شده به ویژه شعاع یونی و بار الکتریکی آنهاست که تعیین کننده میزان جابجایی از درون غشاست.
کمبود عناصر ریز مغذی در خاک منحصر به کشورما نبوده و بخش وسیعی از تحقیقات در سایر کشور ها را پژوهش در زمینه عناصر ریز مغذی تشکیل می دهد (سپهر و ملکوتی ،. 1376) در بسیاری از کشورها نیزکشاورزان با مشکل کمبود عناصر غذایی و به ویژه کلروز آهن مواجه هستند . در خاک های آهکی که مشکل تثبیت و عدم جذب عناصر غذایی از جمله آهن وجود دارد . مناسبترین روش تغذیه گیاهان روش تغذیه برگی است، با توجه به خصوصیات خاک های مناطق گرم کشور که دارای کربنات کلسیم زیاد می باشند ، مصرف خاکی آهن منجر به رسوب ترکیبات کربناته ترکیبات فوق الذکر در خاک می شود . بنابراین استفاده از این عناصر به صورت محلول پاشی می تواند برای رفع کمبود این عناصر در خاک مفید باشد )ملکوتی وهمکاران ،1379 )
افزایش روزافزون قیمت کودهای شیمیایی در جهان، ضرورت اقتصادی بودن تولید،آلودگی آبهای زیرزمینی و تخریب ساختمان خاک دراثر مصرف بی رویه و ناآگاهانه کودهای شیمیایی مشکلات ی اند که باید با روشهای مناسب ، آنها را حل کرد.
تغذیه برگی روشی است جهت کاهش مصرف کودهای شیمیایی و خطرات محیطی آنها و بخصوص که امروزه سیاست کاهش مصرف سم و بهینه سازی مصرف کود دردنیا مطرح شده است ) ملکوتی و طهرانی ، 1378 ). از محاسن تغذیه برگی می توان به جذب پایین عناصر درخاک، کاهش فعالیت ریشه در طول مرحله زایشی و میوه دهی، غنی سازی محصو لات کشاورزی اشاره نمود.
اگرچه محلولپاشی فقط بخشی از نیاز گیاه را تأمین می کند ولی به نوبه خود در افزایش عملکرد مفید است. در این روش سرعت انتقال عناصر غذایی از سطوح برگ ها به اندام های مختلف گیاهی زیاد است. بیشترین تأثیر برگ پاشی هنگامی است که برگ ها حداکثر سطح را داشته باشند.
از آنجا که در مرحله گلدهی سطح برگ بیشتر گیاهان زراعی به حداکثر مقدار خود می رسد و از طرفی در این زمان کلیه فعالیت های سوخت و ساز از جمله جذب عناصر غذایی به وسیله ریشه کاهش می یابد، کاربرد این روش برای رساندن سریع مواد غذایی به گیاه بیش ترین تأثیر را خواهد داشت . در این روش عنصر غذایی مستقیم وارد اندام هوایی می شود و مشکل تبدیل به کانی های غیر محلول در خاک و کم شدن قابلیت استفاده درآنها وجود ندارد . محتوای مواد غذایی خاک ممکن است همیشه برای برآوردن نیاز محصول کافی نباشد . بطوریکه اکثر عناصر میکرو مثل Mn و Fe ، سریعاً درخاکی با pH قلیایی تثبیت می شوند که ریشه های گیاه قادر به جذب این عناصر به قدر کافی از خاک نمی باشد، و بعضی مثل Mn و Mg ، Ca به برگها انتقال نمی یابند( (Foth, H.D. & B.G. Ellis., 1996.
حقیقت نیا و رجایی )1382 ( در مطالعه سطوح و روش مصرف سولفا ت آهن در خاک های آهکی نشان دادند ، مصرف 150 کیلوگرم در هکتار سولفات آهن به صورت پخش سطحی همراه با محلول پاشی 52 % سبب افزایش عملکرد محصول نسبت به شاهد گردید . محلول پاشی 6 در هزار نتایج تحقیقی نشان داد که سولفات آهن منجر به حداکثر توأم وزن و عملکرد دانه می شود ‍ به عواملی از جمله آهکی بودن و بالا بودن اسیدیته خاک ، مصرف بیش از نیاز کودهای فسفاته ،وجود بیکربنات به خصوص در شرایط عدم تهویه وکمی مواد آلی مربوط می شود (کوچکی و علیزاده ،1370).
کمبود آهن در طیف وسیعی از خاک ها قابل مشاهده است معمولا خاک های که کمبود آهن دارند دارای PH بیشتر از6 می باشند .آهن همانند بعضی از عناصر ریزمغذی دراین خاک ها نامحلول ،غیر متحرک،وغیرقابل دسترس است (فاجریا ،1375) .
آهن یکی از عناصر ضروری اما کم مصرف در اکثر گیاهان میباشد.نقش این عنصر در تثبیت ازت و فعالیت برخی آنزیمها نظیر کاتالاز,پراکسیداز و سیتوکروم اکسیداز بخوبی مورد بررسی قرار گرفته است (lakrishman 2000, Ruiz et al., 2000, Welch et al., 1991) با این وجود, افزایش مقدار این عنصر میتواند به ایجاد اکسیژن فعال و در نتیجه استرس اکسیداتیو منجر شود ( .(Suh et al., 2000استرس آهن خود به عواملی نظیر مکانیسمهای متابولیسم, جذب آهن, غلظت بالایHCO3– در خاک و برهمکنش باسایر عناصر مربوط میشود. 1995, Nikolic et al 2000, Korkak 1987), .(Longnecker
آهن که کمبود آن در خاک باعث رنگ پریدگی در گیاه می گردد در اغلب خاک های ایران مشهود است . آهن( Fe ++ ) در در کانی هایی مثل هماتیت، گوتیت و پیریت می باشد، عناصر غذایی کم مصرف عناصر به صورت یون لازم و اساسی برای رشد و نمو گیاهان هستند که در مقادیر کمتر از عناصر غذایی اصلی از قبیل نیتروژن، فسفر و پتاسیم مصرف می شوند، این عناصر شامل آهن، روی، مس، مولیبدن، بر، منگنز و کلر هستند. آهن در فرایندهای اکسیداسیون و احیاء نقش دارد و با تغییر ظرفیت سبب انتقال الکترون میشود که این نقش در متابولیسم گیاهی بسیار مهم است. وجود آهن در سنتز پروتئین لازم است و از آنجائیکه نقش عمده آهن در سنتز پروتئینهای همراه کلروفیل است کمبود آن سبب از کار افتادن کلروفیل میشود که به همین علت رنگ زرد ناشی از کمبود آهن رخ میدهد2002) .(Vankhadeh,
اگر آهن به مقدار کافی و قابل جذب، در دسترس گیاه نباشد تولید کلروفیل در برگ کاهش یافته و برگها رنگ پریده می شوند. در این حالت، ابتدا فاصله بین رگبرگها و سپس با شدت کمبود، به جز رگبرگها تمام سطح برگ زرد می شود. از آنجا که آهن در گیاه غیر متحرک می باشد، این علائم ابتدا در برگهای جوان و در قسمت بالای ساقه مشاهده می شود و سپس با شدت یافتن کمبود، تمامی برگ را در بر می گیرد. در غلات، برگهای دچار کمبود آهن، راه راه به نظر می رسند. در درختان میوه، زردی برگ در حالیکه رگبرگها کم و بیش سبز مانده اند، پدیده رایجی می باشد. با شدت کمبود، حاشیه برگها به سفیدی گرائیده و سپس علائم سوختگی)نکروز( مشاهده می شود .(Singh., 2000)
آهن درساختمان سیتوکروم به عنوان ناقل الکترون در سیستم های فتوسنتزی برای تنفس و عملیات اکسیداسیون و احیاء و ساخت کلروفیل دخالت دارد. یکی از مهمترین مشکلات تولید سویا در خاکهای قلیائی و آهکی کمبود آهن و در نتیجه کاهش فتوسنتز و عملکرد سویا می باشد و در این مناطق عموماً خاکهای دارای کربنات کلسیم آزاد، اسیدیته بالا و مواد آلی پایین بوده و در نتیجه کلرسیس ناشی از کمبود آهن یکی از مهمترین اختلالات، مواد غذایی در این مناطق می باشد..(Rashid and Ryan, 2004)
مصرف آهن در سطوح5/2 میلی گرم در کیلوگرم در خاک سبب افزایش معنی داری در وزن ماده خشک می گردد ولی در سطوح بالاتر آهن رشد سویا کاهش می یابد (چاکر الحسینی و همکاران، 1381(.