پایان نامه درباره آذربایجان غربی و کشاورزی


Widget not in any sidebars
1-18-7- برداشت ماش
رسیدن نیام در ماش یکنواخت نیست به همین خاطر برداشت خیلی مشکل است. عموماً زمانی که نصف تا یک سوم نیامها رسیده باشند زمان برداشت فرا رسیده است. در این زمان دانه 13 تا 15 درصد رطوبت دارد . (Oplinger et al, 1990).هنگامی که رنگ نیامها تیره شد زمان برداشت است. نیامهای ماش سبز ترد و نازک و شکننده هستند به همین علت ریزش دانه در برداشت ماش یک مشکل اساسی است.
شرایط برداشت و مدیریت آن تعیین کننده موفقیت در کاهش ضایعات برداشت است. ماش را معمولاً بطور هفتگی 2 تا 5 مرتبه بصورت دست چین برداشت میکنند در مزارع بزرگ از کمباین با جریان محوری برای برداشت نیام، استفاده میکنند. زمانی میتوان بطور مستقیم از کمباین استفاده کرد که مزرعه عاری از علف هرز باشد و بیشتر نیامها بطور یکنواخت رسیده باشند و همچنین از واریتههای با عادت رشدی ایستاده استفاده شده باشد . (Oplinger et all, 1990).
در ایران این گیاه پس از برداشت جو کاشته میشود و در پاییز هنگامی که دانه های آن سفت و نیامهای آن زرد یا سیاه شدند محصول آن را در چند نوبت برداشت میکنند. مقدار عملکرد آن از 400 تا 700 کیلوگرم در هکتار متغیر است و با کاربرد روشهای مطلوب زراعی و استفاده از ارقام اصلاح شده بین 1200 تا 1500کیلوگرم در هکتار میتوان از آن محصول برداشت کرد (پارسا و باقری، 1387. در شرایط آبیاری در کنیا عملکردی برابر با 25/1 تن بر هکتار بدست آمده است. عملکرد بیش از سه تن نیز در مزارع آزمایشی بدست آمده است. در کشورهای در حال توسعه به محض رسیدن نیامها به صورت دستچین برداشت میشود . (Oplinger et all, 1990).
1-19- سطح زیر کشت ماش در ایران
در ایران این گیاه پس از برداشت جو یا گندم کاشته می شود و درپائیز هنگامی که دانه های آن سفت و غلاف های آن زرد یا سیاه شدند محصول در چند نوبت برداشت می شود. مقدار عملکرد آن از 400 تا 700 کیلوگرم درهکتار بوده و تا 1500 کیلوگرم در هکتار می توان از آن محصول گرفت. در مناطق گرمسیری اغلب ماش را به صورت مخلوط با سایر غلات می کارند.
جدول 1 – 3-سطح زیر کشت و مقدار تولید ماش بر حسب استان ( آمارنامه کشاورزی 1386)
استان کل آبی دیم
سطح زیر
کشت (هکتار) تولید
(تن) سطح زیر کشت
(هکتار) تولید
(تن) سطح زیر کشت
(هکتار) تولید (تن)
کل کشور 16167 11661 12514 10201 3652 1460
آذرباریجان شرقی 391 300 303 250 88 50
آذربایجان غربی 785 927 760 910 25 17
اردبیل 534 337 500 322 34 15
اصفهان 206 245 206 245 0 0
ایلام 40 23 40 23 0 0
تهران 15 16 14 16 2 0
چهارمحال بختیاری 83 134 81 134 0 0