پایان نامه جهات جغرافیایی و کاربری اراضی


Widget not in any sidebars
نقشه(3-3): گسترش شیب در شهرستان هریس…………………………………………………………………………30
نقشه(3-4): گسترش جهات جغرافیایی در شهرستان هریس…………………………………………………………32
نقشه(3-5): گسترش فرم زمین در شهرستان هریس……………………………………………………………………33
نقشه(3-6): نقشه همباران شهرستان هریس………………………………………………………………………………35
نقشه(3-7): نقشه همدما شهرستان هریس………………………………………………………………………………..36
نقشه(3-8): نقشه طبقه‌بندی اقلیمی شهرستان هریس…………………………………………………………………..38
نقشه(3-9): کلاس‌های فرسایشی و گسترش آن در شهرستان هریس……………………………………………..40
نقشه(3-10): کاربری اراضی و گسترش آن در شهرستان هریس……………………………………………………42
نقشه(4-1): نقشه پهنههای مناسب کوهنوردی در شهرستان هریس………………………………………………..66
نقشه(4-2): نقشه پهنههای مناسب دامنه‌نوردی در شهرستان…………………………………………………………67
نقشه(4-3): نقشه پهنههای مناسب ورزشهای زمستانی(اسکی و برف‌نوردی) در شهرستان…………………68
نقشه(4-4): نقشه پهنههای مناسب طبیعت‌نگری در شهرستان……………………………………………………….69
فهرست تصاویر
تصویر(3-1): منطقه گردشگری ساپالاغ هریس………………………………………………………………………….46
تصویر(3-2): محور گردشگری هریس-مشگین شهر………………………………………………………………….47
تصویر(3-3): مه‌دره‌سی در محور گردشگری هریس-مشگین شهر…………………………………………………47
تصویر(3-4): منطقه‌ی دربند هرزه‌ورز……………………………………………………………………………………..48
تصویر(3-5): دریاچه فصلی آرگون‌چیمنی در منطقه شیرلان…………………………………………………………50
تصویر(3-6): آبشار شیرلان…………………………………………………………………………………………………..51
تصویر(3-7): آبشار دربند گوراوان…………………………………………………………………………………………52
تصویر(3-8): آبشار ساپلاغ هریس…………………………………………………………………………………………53
تصویر(3-9): چشمه اکوزداغی………………………………………………………………………………………………54
تصویر(3-10): قلعه حوض‌لی روستای اسماعیل‌کندی هریس……………………………………………………….56
تصویر(3-11): آیی‌قالاسی روستای شیرلان………………………………………………………………………………57
تصویر(3-12): بقعه شیخ‌اسحاق روستای خانقاه هریس……………………………………………………………….59
تصویر(3-13):بقعه خواجه محمد خوشنام در شهر خواجه…………………………………………………………..59