پایان نامه جهات جغرافیایی و تقسیمات کشوری


Widget not in any sidebars
جدول(3-1): طول و عرض جغرافیایی شهرستان هریس1391……………………………………………………..25
جدول(3-2): مشخصات شهرستان بر اساس تقسیمات کشوری در پایان سال 1391………………………….25
جدول(3-3): تقسیمات کشوری در محدوده‌ی شهرستان: 1391……………………………………………………25
جدول(3-4): خانوار و جمعیت شهرستان بر حسب نقاط شهری و روستایی: 1390………………………….26
جدول(3-5): سطوح ارتفاعی و درصد گسترش آن در شهرستان هریس………………………………………….27
جدول(3-6): شیب و درصد گسترش آن در شهرستان هریس………………………………………………………29
جدول(3-7): جهات جغرافیایی و درصد گسترش آن در شهرستان هریس………………………………………31
جدول(3-8): فرم زمین و درصد گسترش آن در شهرستان هریس…………………………………………………33
جدول(3-9): میزان بارندگی و درصد گسترش آن در شهرستان هریس…………………………………………..34
جدول(3-10): میزان دما و درصد گسترش آن در شهرستان هریس……………………………………………….36
جدول(3-11): طبقه‌بندی اقلیمی و درصد گسترش آن در شهرستان هریس……………………………………..37
جدول(3-12): کلاس فرسایشی و درصد گسترش آن در شهرستان هریس………………………………………39
جدول(3-13): کاربری اراضی و درصد گسترش آن در شهرستان هریس…………………………………………41
جدول(4-1): شاخصهای مورد استفاده در هر یک از فعالیتهای توریستی……………………………………65
جدول (4-2): ماتریس تصمیم‌گیری……………………………………………………………………………………….70
جدول(4-3): ماتریس امتیازدهی به شاخص‌ها…………………………………………………………………………..71
جدول(4-4): ماتریس بی‌مقیاس‌شده موزون……………………………………………………………………………..72
جدول(4-5): تعیین راه‌حل ایده‌آل مثبت و راه‌حل ایده‌آل منفی……………………………………………………..73
جدول(4-6): فاصله از راه‌حل ایده‌آل مثبت و منفی…………………………………………………………………….72
جدول(4-7): رتبه‌بندی فعالیت‌های گردشگری بر اسای شاخص‌های بازاریابی…………………………………73
جدول(4-8): ماتریس تصمیم‌گیری شاخصهای محیطی……………………………………………………………..74
جدول(4-9): رتبه‌بندی فعالیت‌های گردشگری بر اساس شاخص‌های محیطی………………………………….74
فهرست نقشه‌ها
نقشه (1-1): موقعیت شهرستان هریس در استان………………………………………………………………………….6
نقشه(3-1): نقشه‌ی شهرستان هریس………………………………………………………………………………………26
نقشه(3-2): سطوح ارتفاعی شهرستان هریس……………………………………………………………………………28