پایان نامه توربین بادی و شبیه سازی

بقیه قوانین نیز بدین شکل براساس تحلیل ویژگیهای کنترلی PI بدست آمده است.
Widget not in any sidebars

با توجه به اینکه تمامی فرایندهای تصادفی مثل تغییر بار مصرفی در میکروشبکه بر اساس نویز سفید مدل خواهند شد در بخش بعد توضیح مختصری در این رابطه ارائه خواهد گردید و سپس نتایج شبیه سازی در فصل 5 ارائه خواهد شد.
4-6( نویز سفید
نویز سفید سیگنالی است که توانی برابر، در همه فرکانس های پهنای باند یک سیستم دارد. در شبیه سازی سیستم و کنترل آن اثر نویز سفید را هم باید در نظر گرفت، بنابراین نویز سفید هم باید شبیه سازی شود. شکل زیر یک نمونه از درنظر گرفتن اثر نویز در یک سیستم حلقه بسته را نشان می دهد.

شکل 4-7) پیکربندی نویز سفید با پهنای باند محدود
بلوک نویز سفید با پهنای باند محدود برای سیستم های پیوسته،اعداد تصادفی با توزیع نرمال تولید می کند.در فرضیات تئوری زمان همبستگی(correlation time)در نویز سفید پیوسته صفر، طیف چگالی توان آن(PSD) ثابت و انرژی نامحدود در نظر گرفته می شود. در حالی که نویز در سیستم های فیزیکی هرگز توزیع نویز سفید را ندارد و اغتشاش نویزی دارای زمان همبستگی خیلی کوچک متناسب با پهنای طبیعی سیستم است. در حالت کلی نویز سفید یک تخمین مناسب از لحاظ تئوری می باشد.
برای شبیه سازی اثر نویز سفید بر یک سیستم از یک توالی از نمونه های تصادفی با زمان همبستگی کوچکتر از ثابت زمانی سیستم استفاده می شود. لذا بلوک نویز سفید با پهنای باند محدود در متلب برای تولید نویز سفید از یک چنین توالی استفاده می کند که زمان همبستگی در آن برابر با نرخ نمونه برداری بلوک آن می باشد.
تنظیم پارامترهای بلوک نویز سفید(Band-Limited White Noise):
توان نویز (Noise Power)، زمان نمونه برداری (Sample Time) و تولید نمونه (Seed) پارامترهای قابل تنظیم این بلوک می باشند.
توان نویز: برابر با ارتفاع PSD نویز سفید می باشد و مقدار قراردادی آن 0.1 می باشد.
زمان نمونه برداری: زمان همبستگی نویز و مقدار قراردادی آن برابر با 0.1 می باشد.
تولید نمونه: نخستین نمونه برای تولید کننده اعداد تصادفی و مقدار قراردادی آن برابر
341 می باشد.
یکی از مزیت های این بلوک تولید خروجی با نرخ نمونه برداری دلخواه کاربر است که همان طور که بیان شده است متناسب با زمان همبستگی این نویز سفید می باشد.

فصل پنجم

نتایج شبیه سازی
مقدمه
استفاده از تولیدات پراکنده علیرغم تمام مزایای زیادشان مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند که یکی از رایج‌ترین آنها ناپایداری فرکانسی است. چون میکرو شبکه حاوی واحدهای تولیدی و مصرفی دینامیکی و متغیر با زمان است که توازن بار را برهم می‌زند که این اجزاء عمدتا شامل : میکرو توربین بادی ، سلول خورشیدی و بار دینامیکی متغیر می‌باشد. در این پروژه، میکروشبکه ترکیبی از میکرو توربین بادی، الکترولایزر، پیل سوختی، میکرو توربین گازی، سلول خورشیدی و بار دینامیکی متغیر است.