پایان نامه توربین بادی و برنامه ریزی

1-3-4)کنترلکننده
در شکل (1-2) کنترل کنندههای میکروشبکه نشان دادهشدهاست.که شامل کنترلکنندههای میکرو مولدهای محلی( MC)،کنترلکنندههای بار(LC ) و کنترلکننده مرکزی سیستم میکروشبکه(MGCC ) است. کنترلکننده مولد(MC) از اطلاعات محلی برای کنترل ولتاژ و فرکانس میکروشبکه در شرایط گذرا استفاده میکند.MC ها در زمانی که مولد به شبکه متصل است،تامین انرژی را با مدیریت MGCC برعهده دارند،همچنین برای بهینه سازی محلی در تولید توان اکتیو و راکتیو نیز از استقلال لازم برخوردارند ودر شرایط جزیرهای نیز میتوانند تامین انرژی مصرفکننده های مربوطه را با سرعت بالایی دنبال کنند. کنترلکنندههای بار(LC) نیز در کنار بارهای قابل کنترل نصب میشوند تا استراتژیهای اعمالی از MGCCرا بر روی بارها اعمال کنند. کنترلکننده مرکزی سیستم میکروشبکه با استفاده از پیشبینی بار،میزان تولید ،پیشنهادهای مولدها و در نظر گرفتن وضعیت میکرو شبکه که در حالت عادی یا بحرانی به سر میبرد،اطلاعات لازم را در اختیار کنترلکنندههای بار و منابع میگذارد و نقطه کار عناصر موجود در میکروشبکه را تعیین میکند.
1-4) مدهای عملکردی میکروشبکه
میکروشبکه دارای دو مد عملکرد میباشد که Grid-connected Mode و Islanded mode نام دارند. در حالت نرمال، میکروشبکه در مد متصل به شبکه ولتاژ بالا یا متوسط کار میکند. اما ممکن است به صورت اجباری یا برنامه ریزی شده مد جزیره ای اتفاق بیافتد. در این وضعیت میکروشبکه باید بتواند در حالت پایدار و شرایط مستقل عمل نماید.
وقتی میکروشبکه در مد جزیره ای قرار می گیرد، واحد هایDG مسئول کنترل ولتاژ، متعادل کردن توان و پخش توان بر اساس ظرفیت تولیدیشان می باشند.
Widget not in any sidebars

مد اضطراری نیز وقتی رخ میدهد که شبکه اصلی دچار خطا میشود و میکروشبکه باید در ایزوله کردن خود توانا باشد.
1-4-1)مد متصل به شبکه اصلی
شکل (1-3) میکروشبکه را درحالت متصل به شبکه اصلی نشان میدهد. میکروشبکه در نقطه اتصال توسط یک کلید استاتیک به شبکه وصل میشود و خود را به عنوان یک واحد مجزا به شبکه معرفی میکند. در این حالت ولتاژ و فرکانس میکروشبکه توسط شبکه اصلی تعیین میشود و DGها اجازه کنترل و تنظیم ولتاژ را ندارند. در این مد ، میکروشبکه میتواند از شبکه اصلی توان دریافت ویا به آن توان تزریق کند.

شکل1-3). مد متصل به شبکه
1-4-2)مد جزیرهای
شکل(1-4) میکروشبکه را در حالت جزیرهای و جدا از شبکه اصلی نشان میدهد.در این وضیت سوییچ استاتیک که رابط میکروشبکه با شبکه اصلی است قطع میشود و میکروشبکه به مد
جزیرهای میرود. در این حالت میکروشبکه به عنوان یک واحد مستقل و ایزوله عمل نموده و کنترل فرکانس و ولتاژ باید توسط کنترلکنندههای میکروشبکه انجام پذیرد.
علت بروز Islanding میتواند نیز عمدی باشد و برای تعمیر و نگهداری و پشتیبانی از میکروشبکه صورت پذیرد ویا میتواند غیر عمدی باشد. به اینصورت که در زمان بروز اغتشاش در شبکه اصلی ویا بروزقطعی در شبکه توزیع برای پرهیز از آسیب دیدن بارها و میکرومنابع در میکروشبکه، این پدیده رخ دهد. عمده مسائل کنترلی میکروشبکه برای این حالت و چگونگی گذر از حالت متصل به حالت جدا است و اینکه پایداری میکروشبکه حفظ شود. اهداف کنترلی در زمان بروز حالت جزیرهای، چون از حالت وصل به قطع میرود قدری مختل شده و در نتیجه فرکانس و ولتاژ شبکه محلی دچار تغیییر میگردد. و به همین دلیل انحرافات فرکانس و ولتاژ باید صفر و یا در می نیمم مقدار ممکن قرار گیرد.

شکل1-4) مد جزیرهای
1-5) ساختار و عناصر میکروشبکه مورد بررسی
شکل (1-5) ساختار میکروشبکه مورد بررسی در این پایان نامه را نشان میدهد. این میکروشبکه یک میکروتوربین گازی، پیل سوختی ، سیستم الکترولایزر که به عنوان یک بار کنترل پذیر بوده و وظیفه تامین هیدروژن را برای پیل سوختی دارد، تانک هیدروژن ، توربین بادی، سیستم فتوولتائیک و بار خانگی را شامل می گردد.

شکل 1-5) ساختار میکروشبکه مورد بررسی در این پایان نامه
در ادامه اجزاء مختلف میکروشبکه به صورت بسیار مختصر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.