پایان نامه تحلیل داده و بینامتنیت


Widget not in any sidebars
زبان کوچک پدرم،
گرگعلی خان،
زنگ انشاء،
شلوارهای وصله دار،
من بدنیا آمدم،
ای واویلا،
تقویم عوضی،
سه یار دبستانی،
عوضی نگیرید،
مرگ رسول‌شله،
درویش باباکوهی آرام مرد،
زرگر مظلوم، بوالفضول،
در هفت روز هفته،
دوپشته بر الاغ.
در واقع برای انجام این منظور مجموعه بیست داستان فوق به طور کامل و به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به تعاریفی که در فصول قبل ذکر شد، کلمات، عبارات و یا جملاتی که احتمال می‌رفت در آنها از عناصر بینامتنیت صریح و سازنده و همچنین چهار موتیف مشخص شده استفاده شده باشد، جمع آوری شده و سپس بر اساس الگوی فرکلاف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-4- الگوی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها
از آنجاییکه روش این تحقیق به صورت کیفی می‌باشد، لذا جمع آوری داده‌ها به صورت تجزیه و تحلیل کلمات، عبارات و جملات داستان‌های ذکر شده و به روش کتابخانه‌ای است. بدین صورت که کلمات، عبارات و جملات مجموعه بیست داستان مذکور در بخش فوق انتخاب شده و بر اساس الگوی فرکلاف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و همچنین موتیف‌های مورد نظر نیز شناسایی شد.
بر اساس الگوی فرکلاف (1992)، بینامتنیت به دو دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از: بینامتنیت صریح و بینامتنیت سازنده یا بیناگفتمانگی. بینامتنیت‌های صریح مورد تحلیل قرار گرفته نیز شامل از پیش‌انگاری، فراگفتمان و طنز می‌باشد.در واقع بینامتنیت‌های صریح از پیش انگاری شامل مواردی مثل تهدید اتحاد شوروی است که در فصل قبل به اشاره شد. همچنین عناصر فراگفتمان نظیر عناصر تردید این است که نویسنده با استفاده از عناصر تردید، خود را از داوری و قضاوت دیگران دور نگه ‌می دارد و نوع دیگر آن نیز طنز یا آیرونی است. منظور فقط گفتن یک چیز و منظور دیگری داشتن نیست، بلکه تأکید اصلی بر روی گفته‌های شخص دیگری با حالت طعنه است.
در بخش زیر مثال‌هایی از عناصر بینامتنیت صریح را در داده‌های مورد بررسی مشاهده می‌کنیم:
3-4-1- از پیش انگاری
یکی از بینامتنیت های صریح، از پیش انگاری است که موضوعی است معین و مشخص که به صورت تثبیت شده و توسط به وجود آورنده متن در نظر گرفته می‌شود و در سطح نظام مند یک متن می‌توان از طریق علائم و نشانه‌هایی به وجود از پیش انگاری پی برد. برای مثال در جمله “شما فراموش کرده‌اید که به جلسه بیایید” حرف نشانه که از پیش انگاری محسوب می‌گردد یا برای مثال وقتی گفته می‌شود “باران می‌بارد یا باران می‌بارید”. البته باید توجه نمود که گاهی ضمایر نیز می‌توانند به عنوان از پیش انگاری محسوب گردند، طوریکه نویسنده در جمله ای پیشین اطلاعاتی از آن شخص خاص ارائه کرده و حالا با کوتاه کردن جمله و آوردن ضمیری می‌داند که خواننده مرجع ضمیر را تشخیص می‌دهد. درباره از پیش انگاری‌ها باید دقت کرد که هم گوینده (نویسنده) و هم شنونده یا مخاطب باید از دانش کافی برای درک پاره گفتار مطرح شده در داخل متن برخوردار باشند تا بتوانند معنای آن را از طریق بافت دریافت کنند.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...