پایان نامه برنامه های استراتژیک و استعدادیابی بازیکنان


Widget not in any sidebars

با توجه به نتایج به دست آمده، متغیرهای عدم حمایت از بازیکنان جهت ورود به مقاطع مختلف تیم ملی والیبال کشور، عدم توجه مسئولین وحامیان به توسعه زیربنایی و درازمدت در والیبال استان و عدم حمایت از زمینهای محلات و روباز در مناطق مختلف استان به عنوان مهمترین موانع توسعه والیبال در این بعد شناخته شدند.
از دلایل ناهمخوانی می‌توان به نوع جامعه تحقیق، آموزش و محیط‌های آموزشی و اجتماعی اشاره کرد.
سوال چهارم: موانع و محدودیتهای اقتصادی توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی کدامند؟
با توجه به یافته های تحقیق، متغیرهای عدم وجود برنامه جهت حفظ اسپانسرها برای مدت طولانی، صنعتی نبودن استان آذربایجان غربی و محدودیت در پشتیبانی مالی، عدم وجود بودجه کافی در اداره ورزش و جوانان و آموزش و پرورش استان و عدم وجود باشگاههای خودکفا و درآمدزا به عنوان مهمترین موانع شناخته شدند.
سوال پنجم: موانع و محدودیتهای انسانی و محیطی توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی کدامند؟
با توجه به نتایج به دست آمده بر اساس نظرات نمونه آماری تحقیق، متغیرهای عدم حمایت کافی از بازیکنان و نداشتن امنیت شغلی آنان، عدم توجه به آموزش اصولی و پایه والیبال، عدم استفاده از متخصصین روانشناس درکادرفنی باشگاه ها برای افزایش انگیزه در بازیکنان و عدم استفاده از مربیان با تجربه، متخصص و متعهد در والیبال استان به عنوان مهمترین موانع اولویت بندی شدند.
5-3: بحث و نتیجهگیری
با توجه به بررسی انجام شده در مورد موانع و محدودیتهای توسعه والیبال استان آذربایجان غربی در ابعاد پنج گانه بر اساس نتایج به دست آمده، در اولویت بندی موانع و محدودیت ها، مقیاس موانع امکاناتی و تجهیزاتی در اولویت نخست قرار گرفت و در زیر مقیاسهای این بعد از موانع ، عدم وجود آکادمی والیبال جهت برنامه ریزی و توسعه ورزش والیبال استان مهمترین مانع امکاناتی و تجهیزاتی پیشه روی توسعه والیبال استان می باشد. باتوجه به اهمیت و نقش سازنده آکادمی در توسعه علمی و زیربنایی رشته های ورزشی و راه اندازی اولین آکادمی والیبال در سطح کشور به نظر می رسد ایجاد آکادمی برای قطب والیبال کشور ضروری است. نصرالله زاده و رستم نیا در بررسی فرآیند پرورش بازیکنان مستعد در آکادمی های فوتبال، عنوان می کنند که تأسیس آکادمی های فوتبال تحت نظارت باشگاه های حرفه ای جهت پرورش بازیکنان مستعد امری ضروری می باشد، تا در آن بستری مناسب برای آموزش به عنوان پیش نیاز پیشرفت فراهم شود و نهایتا شکوفایی استعدادها را در پی داشته باشد. همچنین عدم وجود آکادمی های حرفه ای فوتبال در باشگاه ها باعث شده است که هیچ نهادی مسئولیت برنامه ریزی و اجرای طرح استراتژیک فرآیند استعدادیابی و پرورش بازیکنان را به عهده نداشته باشد. همچنین میرمعینی (1392) یکی از راهکارهایی که برای پرورش استعدادهای والیبال پیشنهاد می کند این است که: تشکیل آکادمی والیبال استانی در تمامی استان ها و شهرستان های کشور و الزام کردن تمام باشگاه های لیگ یک و برتر به ایجاد آکادمی والیبال می باشد. محققین مختلف به اهمیت و نقش امکانات و تجهیزات در توسعه ورزش های مختلف اشاره کردند به طوری که فراهانی و عبدوی به نقش سازنده امکانات پایگاه های ورزش قهرمانی در توسعه ورزش و ضرورت برنامه ریزی برای ایجاد و بهره برداری درست از تجهیزات اساسی و پایه ای اشاره می کنند (سینگ 2008). نیماکورن(2013) در نظر گرفتن امتیاز برای سیستم های مدیریت حامیان مالی وآکادمی ها یکی از راهکارهای توسعه لیگ والیبال بانوان در مالزی عنوان می کند. فدراسیون والیبال انگلیس در جهت توسعه آکادمی های والیبال به تبیین برنامه هایی برای آموزش با کیفیت بالا همراه با ایجاد محیط رقابتی پرداخته است. به طور کلی این بعد از تحقیق با یافته های نصرالله زاده(1391)، میر معینی (1392) و نیماکورن (2013) و برنامه استراتژیک فدراسیون والیبال انگلیس(2014) همخوانی دارد.
نتیجه دیگر از یافته های تحقیق نشان داد که پس از موانع امکاناتی و تجهیزاتی، موانع مربوط به مسائل مدیریتی و اجرایی در بالاترین جایگاه قرارگرفتند. در زیرمقیاسهای این بعد از موانع، عدم توجه به مدارس و معلمین ورزش به عنوان مهمترین زیر بنای توسعه ورزش والیبال و عدم وجود برنامه مدون استعدادیابی در والیبال استان و حومه به عنوان مهمترین موانع و محدودیت شناسایی شدند. با توجه به اینکه توسعه هر ورزشی مستلزم نگاه پایه ای به آن رشته می باشد به طوری که اکثرکشورهای توسعه یافته به ورزش مدارس و بحث استعدادیابی توجه بیشتری داشته اند و برنامه های نظام مند و جامع استعدادیابی را دنبال کرده اند. برنامه استراتژیک فدراسیون والیبال کشورهای مختلف نشان از توجه به والیبال مدارس و استعدادیابی با اجرای برنامه هایی همچون توسعه کیفیت محیط های آموزشی مختص والیبال در سراسر آموزش و پرورش، افزایش حمایت وپشتیبانی از بازیکنان نخبه و ارزیابی سیستم استعدادیابی فعلی و برگزاری مسابقات جام ملی مدارس دارد (برنامه های فدراسیون والیبال انگلیس و کانادا). براساس تحقیق انجام شده در سطح کشور فقدان طرح یکپارچه اجرایی و ساختارمند در استعدادیابی، نوع نگاه مدیران و مسئولان ورزش کشور به ورزش مدارس و فقدان شایسته سالاری در تعیین مدیران و مربیان ورزشی کشور به عنوان تنگناها و چالش های فراروی استعدادیابی در ورزش قهرمانی است(حسینی وهمکاران 1391). غایب زاده(1391) یکی از دلایل موفقیت تیم ملی والیبال را انجام کارهای پایه ای و استعدادیابی بازیکنان عنوان می کند. به طور کلی یافته های این بخش از پژوهش با یافته های نظری (1392)، میرمعینی (1392) ،داداش پور (1390)همخوانی دارد. یکی از مواردی که در تحقیقات مختلف در مدیریت سازمانهای ورزشی برآن تأکید شده است ضرورت شایسته سالاری در انتصاب های مربوط به مدیریت سازمان ها و تیم های ورزشی است، به طوری که مظفری یکی از راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی را، نهادینه کردن تخصص گرایی و شایسته سالاری در فدراسیون ها عنوان می کند که این یافته ها با تحقیقات مظفری، داداش پور، احسانی همخوانی دارد. بنابراین برای رسیدن به موفقیت و رفع محدودیت های موجود در والیبال استان باید به رفع موانع مدیریتی و اجرایی پرداخت و به آموزش، استعدادیابی و شایسته سالاری در انتخاب مربیان توجه بیشتری صورت گیرد و برنامه ریزی زیربنایی برای از میان برداشتن این موانع صورت گیرد.
اولویت سوم مربوط به موانع و محدودیت های نگرشی و حمایتی مسئولین است. در زیرمقیاسهای این بعد از موانع متغیرهای عدم حمایت از بازیکنان جهت ورود به مقاطع مختلف تیم ملی والیبال کشور وعدم توجه مسئولین وحامیان به توسعه زیربنایی و درازمدت در والیبال استان به عنوان مهمترین موانع رتبه بندی شدند. با توجه به هیجان انگیز بودن و طرفداران زیاد والیبال، نوع حمایت و نگرش مسئولین در توسعه این ورزش می تواند تاثیر گذار باشد. این نتایج با تحقیقات احمدی (1391) همخوانی دارد. به طوری که درمقایسه برنامه های توسعه عنوان می کند درشاخص دعوت شده به تیم ملی استان آذربایجان غربی عملکرد ضعیفی داشته است بنابراین باید تلاشهای بیشتری توسط مسئولین جهت معرفی بازیکنان مستعد و نخبه به تیم های ملی پایه کشورصورت گیرد. علی دوست و همکاران نیز یکی از راهکارهای توسعه ورزش قهرمانی جودوی کشور را ضرورت توجه به بحث انگیزه و حمایت منابع انسانی عنوان می کنند. برنامه های حمایتی مختلفی که توسط فدراسیون جهانی والیبال و بعضی کشورها صورت می گیرد نشان از ضرورت توجه به حمایت همه جانبه مسئولین ورزش می باشد، از جمله برنامه های حمایتی آنها می توان به حمایت از طرح های ابتکاری توسعه ای، حمایت از میزبانی رویدادهای ورزشی جهت فرصت دهی به بازیکنان مستعد، حفظ مربیان و مسئولان با کیفیت و اجرای طرح کمک هزینه تحصیلی ورزشکار اشاره کرد. تدوین و اجرای برنامه های دراز مدت یکی از لازمه های رسیدن به موفقیت می باشد با توجه به این که محیط ورزش پویا و فعال می باشد و با تغییرات به وجود آمده در سطوح مختلف تکنولوژی، مدیریتی و اجرایی سازمان ها، ضرورت توجه به چنین برنامه ریزی های دوچندان می باشد که در تحقیقات آقایی و همکاران و برنامه های استراتژیک فدراسیون های والیبال کشورهای مختلف برآن تأکید شده است. با توجه به سابقه طولانی والیبال در سطح استان و وجود زمین های محلات در قسمت های مختلف استان، می توان با سازماندهی این زمین ها و قرار دادن امکانات اولیه توپ وتور توسعه این ورزش در سطح همگانی و به تبع آن در سطح قهرمانی شاهد بود به طوری که نظری و همکاران یکی از استراتژیهایی که برای توسعه والیبال ساحلی کشور عنوان می کنند همین توجه به زمین های محلات و در دسترس و افزایش تجهیزات زمینهای والیبال ساحلی است.
به طور کلی یافته های این بخش از پژوهش با تحقیقات غایب زاده وهمکاران (1392)، مهرابی وهمکاران (1393)، عامری و همکاران (1393) ونظری وهمکاران (1392) همخوانی دارد.
موانع ومحدودیت های اقتصادی بعد چهارم از موانع توسعه می باشدکه در زیر مقیاسهای این بعد از موانع متغیرهای عدم وجود برنامه جهت حفظ اسپانسرها، صنعتی نبودن استان و محدودیت در پشتیبانی مالی، عدم وجود بودجه کافی در اداره ورزش و جوانان و آموزش و پرورش استان به عنوان مهمترین موانع اقتصادی توسعه والیبال استان در نظرگرفته شدند. حمایت مالی انگیزه شرکت در بسیاری از فعالیت های ورزشی است و حمایت مالی و اسپانسری از عمده ترین دلایل توسعه ورزش می باشد. شیری در پایان نامه خود عنوان می‌کند که از نقش اسپانسرها در پیشبرد والیبال کشور به اندازه‌ی کافی بهره برداری نشده است و از شاخصهای باشگاهی، مدیریتی و اجتماعی به عنوان مهمترین موانع جذب اسپانسرها در والیبال حرفه ای آذربایجان غربی نام می برد. بنابراین باید برنامه مدونی جهت جذب اسپانسر و نگه داشتن آنها برای والیبال که از محبوبیت و هواداران زیادی برخوردار است صورت گیرد. این نتایج با یافته های ووکیم (2010)، کشتی دار (1391) ، مینا (1390) همخوانی دارد. رضوی و همکاران (1391) در بررسی موانع و چالش های توسعه‌ی شنا در ایران به عدم حمایت مالی و کبود بودجه به عنوان چالشها و موانع توسعه شنا دست یافتند. نیما کورن (2013) برای جذب حامیان مالی ضرورت توجه به برنامه های حمایتی از اسپانسرها و در نظر گرفتن مزایا برای آنان تأکید می کند. یافته های این پژوهش با یافته های رضوی وهمکاران (1391)، علی دوست و همکاران (1393) ، میرزایی و همکاران (1393) همخوانی دارد. بنابراین باتوجه به صنعتی نبودن استان و کمبود بودجه باید به برنامه بازاریابی و جذب حامیان مختص ورزش والیبال توجه بیشتری گردد و با در نظر گرفتن موانع جذب اسپانسرها در والیبال حرفه ای استان با مدیریت و برنامه ریزی صحیح و استفاده از متخصصان بازاریابی ورزشی در جهت جذب و نگه داری حامیان مالی تلاش های بیشتری صورت گیرد.
آخرین مورد از موانع و محدودیت های توسعه والیبال مربوط به عوامل محیطی و انسانی است که در زیر مقیاسهای آن مهمترین متغیرهای عدم توسعه والیبال استان عبارتند از: عدم حمایت کافی از بازیکنان و نداشتن امنیت شغلی آنان، عدم توجه به آموزش اصولی و پایه والیبال، عدم استفاده ازمتخصصین روانشناس و مربیان با تجربه، متخصص و متعهد در والیبال استان. برای رشد وتوسعه بازیکنان والیبال ایجاد محیطی آرامش بخش و بدون دغدغه فکری برای بازیکنان و حمایت مادی از آنان ضروری است که برای رسیدن به این مهم می توان با افزایش تعداد مدارس والیبال و استفاده از مربیان متخصص، به رشد مهارتهای بازیکنان منجر گردید. کشتی دار بیان می کند که به اهمیت والیبال آموزشی، به ویژه در مدارس کمتر توجه می شود. منظمی و همکاران (1392) در بررسی معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور بیان می کنند: حضور مربیان کارآمد، بادانش و باتجربه می تواند به موفقیت تیمهای ورزشی منجر گردد و به شاخص های فنی، مدیریتی، شخصیتی و اجتماعی مربیگری برای افزایش عملکرد ورزشکاران اشاره می کنند. در کشورهای موفق و توسعه یافته، برنامه های حمایتی مختلفی از نیروی انسانی (ورزشکاران، مربیان، داوران و…) صورت می پذیرد و برای امنیت شغلی و آینده ورزشکاران اقدامات مختلفی از جمله ایجاد صندوق حمایت از ورزشکاران، پیشکسوتان، تعیین بورس های تحصیلی برای ورزشکاران، نخبه وقهرمان صورت می گیرد که یافته های این نتایج با تحقیق غایب زاده و برنامه فدراسیون های والیبال استرالیا و انگلیس و کانادا (2014) همخوانی دارد. بنابراین با توجه به نقش سازنده مربیان والیبال در پرورش بازیکنان با استعداد باید حمایتهای مادی از آنان صورت گیرد و دوره های دانش افزایی مختلفی مربوط به روانشناسی ورزشی، تغذیه، اصول مربیگری و… به کار گرفته شود تا آموزش اصولی و انجام کارهای پایه ای در آموزش نونهالان و نوجوانان علاقه مند به ورزش والیبال انجام گیرد.
به طور کلی نتایج نشان داد که والیبال استان با موانع و محدودیتهای مختلفی روبه رو است و یکی از مشکلاتی که والیبال استان با آن روبه رو است، عدم هماهنگی بین مسئولین و عدم شایسته سالاری در انتخاب مدیران می باشد، به طوری که هیئت والیبال استان به عنوان متولی این ورزش در سطح استان عملکرد ضعیفی داشته است و برنامه ای جامع برای هماهنگی فعالیت هیئت های والیبال شهرستان ها وجود ندارد و به بحث استعدادیابی ، توسعه و آموزش پایه ای والیبال توجه جدی نمی شود. بنابراین بر اساس موانع ومحدودیتهای که در این پژوهش با استفاده از نظر متخصصان شناسایی شدند، باید برنامه ریزی راهبردی و اصولی جهت از میان برداشتن این موانع و در نهایت توسعه همه جانبه ورزش والیبال در سطح استان صورت گیرد و اقدامات عملیاتی برای اجرای آنها به کار گرفته شوند. در نهایت بر اساس موانع و محدودیت هایی که برای توسعه والیبال استان آذربایجان غربی شناسایی شدند و با استفاده از نظرات و پیشنهادهای متخصصان والیبال استان ، پیشنهادات و راهکارهایی را برای توسعه این ورزش مردمی و محبوب استان ارائه می گردد:
– ایجادآکادمی والیبال برای برنامه ریزی و توسعۀ همه جانبه این رشته در سطح استان
– توسعۀ باشگاه های آموزشی والیبال جهت آموزش پایه و اصولی
-ایجاد کمیته استعدادیابی والیبال در هیئت والیبال استان و ارتباط مؤثر و هماهنگ با مدارس دورۀ ابتدایی، راهنمایی و متوسطه
– اجرای برنامه های حمایتی و پشتیبانی از بازیکنان مستعد و نخبه
– ساماندهی زمین های محلات و روباز
– برقراری ارتباط مؤثر بین حمایت کنندگان مالی و باشگاه ها
– معرفی بازیکنان با استعداد به تیم های ملی پایه توسط هیئت والیبال استان
5-4: پیشنهادات