پایان نامه برنامهریزی استراتژیک و نام و نشان تجاری


Widget not in any sidebars

یک برند باعث میشود که ویژگیهای خاصی در ذهن خطور کند، خودروی مرسدس بنز موید یک خودروی گران قیمت، عالی، بادوام و با پرستیژ است.
– منافع
ویژگیها باید به منافع ملموس و عاطفی تبدیل شوند. ویژگی محصول مانند دوام میتواند به منافع ملموس تبدیل شود.
ارزش
برند گویای مطلبی درباره ارزشهای شرکت تولید کننده است، خودروی بنز موید عملکردی عالی، ایمن و با حیثیت (برای سرنشین آن) است.
– فرهنگ
امکان دارد برند موید فرهنگ شخصی باشد، خودروی بنز موید فرهنگ آلمان است، سازمان یافته، کارا، کیفیت برتر.
شخصیت
امکان دارد نام و نشان تجاری معرف شخصیت ویژهای باشد. خودروی بنز موید رئیس یا ابهت یا شیر حاکم در قلمروی خود باشد.
استفادهکننده
نام و نشان تجاری موید نوع مشتری است که محصولی را میخرد یا آنرا مورد استفاده قرار میدهد. معمولا خودروی بنز به وسیله مدیران ارشد و اغلب 55 سال به بالا از فروشگاه خریداری میشود.
2-2-2 انواع نام و نشان تجاری
لین آپ شو، شش نوع برند معرفی کرده است که هر کدام نقش بازاریابی خاص خودش را ایفا میکند (کمبر،2002).
نام و نشانهای محصول
مانند کالاهای بسته بندی شده، این همان نوعی است که معمولا مردم وقتی در مورد برند صحبت میشود، به آن فکر میکنند. نام های تجاری محصول هنوز هم معمول ترین برند هاست مانند اتومبیل مرسدس، پپسی کولا و تاید.
نام ونشانهای خدماتی
مانند خدمات ناملموس، نام و نشانهای خدماتی نسبت به محصول کمتر معمول هستند. هواپیمایی ویرجین یک نام و نشان خدماتی است.
نام و نشان شخص
شامل یک شخص به عنوان نام و نشان است، امروزه نام ونشان های شخصی دامنه گستردهای از ستارگان ورزشی (مایکل جردن و زین الدین زیدان) تا مرشدان تجارت مانند آنتونی رابینز و تام پیترز را شامل میشود.
نام و نشانهای سازمانی
مانند نام های تجاری شرکت، موسسات خیریه و احزاب سیاسی میباشد. نام ونشانهای سازمانی به صورت روز افزونی افزایش مییابد (در مقابل نام و نشان محصول و خدمات). سازمان یک نام و نشان تجاری است و نام و نشان تجاری نیز بخش ادغام شده در فرآیند برنامهریزی استراتژیک می باشد. مایکروسافت، ویرجین و سونی نمونه هایی هستند که مفهوم نام ونشانهای تجاری را به هسته شرکت ها پیوند زدهاند.