پایان نامه بررسی داده و نرم افزار


Widget not in any sidebars

Tank
Tank
Mixer
Mixer
شکل (4-10). سیستم آزمایش و مکان نصب کوپنها
همانگونه که در شکل ملاحظه میشود، ذرات شن، به مایع درون مخزن اضافه گردیده و توسط همزن الکتریکی کاملأ مخلوط میشوند. مخلوط مایع و شن توسط پمپ به خطوط لوله انتقال داده میشود و پس از عبور از سیکل و اثر بر روی کوپنها دوباره به مخزن باز میگردد. ارتفاع سطح مایع در مخزن توسط لولهی شفاف تعبیه شده، قابل رؤیت است. این لولهی شفاف با استفاده از یک متر مدرج شده است. از تغییر ارتفاع سیال در زمان خاصی، شدت جریان مایع (دبی) محاسبه میشود. تنظیم دبی جریان با استفاده از شیرهای کنترل نشان داده شده در شکل انجام میشود.
به علت آنکه پمپهای استفاده شده در این پروژه قابلیت کارکرد در مدت زمان طولانی را ندارند، مدت زمان هر تست 2 الی 3 ساعت میباشد. به علت لزومت یکنواخت بودن غلظت ذرات شن در داخل سیستم، در مدت زمان انجام هر تست همزن الکتریکی روشن بوده و متوقف نمیشود.
برای گرفتن هر تست، شش کوپن موجود در ابتدا شسته میشوند و سطح آنها با سمبادههای بسیار نرم کاملأ به صورت صاف و صیقل داده شده در میآید. سپس کوپنها توزین میشوند و وزن هر یک در دفترچهی آزمایش ثبت میشود. بعد از توزین باید با احتیاط لازم کوپنها را بر پیچ نگهدارنده و بست توضیح داده شده سوار نمود و وارد لوله کرد. رعایت جانب احتیاط به سبب دقت بالای توزین میباشد. چون وزن هر کوپن با دقت پنج رقم اعشار گرفته میشود، ضربه و یا خراش بسیار کوچکی، می تواند منجر به کاهش و یا افزایش وزن ارقام کوچکتر اندازهگیری شود و نتیجهی آزمایش با خطای زیادی همراه شود. بعد از اتمام تست، کوپنها را از پیچ نگهدارنده باز کرده و مجددأ شستشو میدهیم. در ابتدا کوپنها را با آب شستشو داده و بعد با الکل نیز میشوییم. بعد از خشک شدن کوپنها، آنها را وزن کرده و وزن ثانویه هر یک را در دفترچهی آزمایش ثبت میکنیم. تفاوت وزن اولیه و ثانویه هر کوپن، میزان ساییده شدن آن را به ما خواهد داد.
برای ایجاد سرعتهای مختلف، از چند پمپ گریز از مرکز به صورتهای مختلف سری و موازی استفاده شده است.
4-3- طراحی آزمایشها
یکی از مهمترین مسائلی که امروزه در مباحث مهندسی بیان میشود، مبحث طراحی آزمایشها است. در همه فرایندها، آزمایش به منظور کسب اطلاعات در مورد یک یا چند متغیر خاص انجام میشود. در واقع با انجام آزمایش میتوان با اعمال تغییرات روی متغیرهای ورودی و عوامل کنترلی مؤثر در انجام آزمایش، تغییرات به وجود آمده روی پارامتر مورد نظر را مورد بررسی قرار داد. از آنجا که برخی از عوامل، که توسط آزمایشگر به عنوان عوامل مؤثر تشخص داده میشوند و تغییرات روی آنها انجام میگیرد، تأثیر چندانی روی متغیر مورد نظر نداشته و تنها باعث از بین رفتن وقت و هزینه شود. طراحی آزمایشها برای حل این مشکل مورد استفاده قرار میگیرد. در واقع طراحی آزمایشها با تشخیص عوامل مؤثر در انجام آزمایشها و تعیین سطوح مختلف این عوامل، با حداقل تعداد آزمایشها دستیابی به نتایج مورد نظر را امکانپذیر کرده است. برای طراحی آزمایشها در این پروژه از نرم افزار طراحی آزمایش Design-Expert 7.0.0 Trial استفاده شده است.
4-3-1- متغیرهای مورد مطالعه در آزمایش
همانطور که قبلأ و در فصول قبل مطرح شد، پارامترهای تأثیرگذار بر سایش عبارتند از: سرعت جریان، دانسیته و ویسکوزیتهی سیال، اندازه و غلظت و سختی ذرات شن، دانسیته و سختی و نوع مادهی مورد نظر، زاویهی برخورد ذرات با ماده هدف و …
ما در این آزمایشات پارامترهای سختی و دانسیتهی فلز هدف، سایز و غلظت ذرات شن، سرعت جریان و زاویهی برخورد را مورد ارزیابی قرار دادهایم.
سرعتهای مورد آزمایش عبارتند از: 1 و 2 و 2.35 و 3 و 3.35 و 4 متر بر ثانیه
ذرات شن در سایزهای 125 و 225 و 360 و 510 میکرون مورد آزمایش قرار گرفتهاند. برای غلظت ذرات شن در مخزن مقادیر 25/0 و 5/0 و 75/0 درصد وزنی (یعنی حداکثر وزن شن به یک درصد وزن آب موجود نیز نمیرسد.) لحاظ شده است. کوپنها نیز از جنس آلومینیوم و فولاد، با سختی و دانسیتههای نام برده در قسمت قبل مورد آزمایش قرار گرفته است.
در فصل بعد به جزییات هر تست و نتایج بدست آمده پرداخته میشود.
فصل پنجم
نتایج و بررسی دادههای آزمایش
نتایج و بررسی دادههای آزمایش
5-1- فرآیند تحقیق
فرآیند این تحقیق را میتوان در چهار مرحله به صورت زیر بیان کرد.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...