پایان نامه با موضوع وجود رابطه و درجه حرارت


Widget not in any sidebars
ارتفاع -0.005 0.002
-2.663 0.029
باتوجه به سطح معنی داری که در اینجا 0.029 بدست آمده است، این محاسه دال بر وجود رابطه بین دو پارامتر ارتفاع و دما میباشد. همچنین عدد 0.005- نشان از رابطهی معکوس این دو پارامتر میباشد.
جدول ‎3 3 : تعیین همبستگی
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .686a .470 .404 1.99896
ضریب همبستگی برابر با 0.68 میباشد که شدت رابطه ارتفاع و دما را نشان میدهد.
جدول ‎3 4 : ضرایب فصل زمستان
مدل ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده t Sig
B Std. error Beta
عرض از مبدا 12.62 0.863 0.970
14.62 0.000
ارتفاع 0.0661 0.052
12.62 0.000
جدول ‎3 5 : تعیین همبستگی
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 0.970 0.941 0.935 1.56
این روش در ارتباط با رابطهی ارتفاع و بارش نیز اعمال شد، که در منطقه، رابطهی این دو معکوس بدست آمد. علت را میتوان اینگونه جست که ایستگاههایی که در غرب منطقه قراردارند ممکن است در ارتفاع پایین‌تری مستقر شده باشند، به دلیل دسترسی بیشتر به تودههای هوای غربی از بارش بیشتری بهرهمند شدهاند.
«در منطقه فراوانی هوای آرام از45 درصد در ماه آوریل تا 77 درصد در ماه ژانویه متفاوت است. وزش باد در فصل بهار مداومت بیشتری دارد و فراوانی حالت آرام در این فصل کمتر ازسایر فصول است. فصل زمستان آرامترین هوا را نسبت به سایر فصول سال دارد. وزش باد جنوب غربی و غربی در تمامی ماههای سال ادامه دارد و به غیر از ماههای اوت (مرداد ماه) و ژوئیه (تیر ماه) در بقیه ماههای سال دو جهت یادشده جهت عمومی وزش بادهای غالب منطقه به شمار میروند»(مهندسین مشاور نقش سپهر پارسه،1388: 19). «با توجه به وضعیت توپوگرافی پیرامون شهر اراک و قرارگیری ارتفاعات در غرب و جنوب شهر به نظر می‌رسد باد غالب شهر اراک که جهت غربی و جنوب غربی دارد باید آلودگی ناشی از صنایع شرق اراک را تا اندازه‌ای کاهش دهد، ولی صنایع مستقر در جنوب غربی شهر اراک که شامل پالایشگاه هفتم و پتروشیمی اراک است آلودگی زیادی تولید می‌نمایند که باد غالب، آن را به سمت شهر هدایت می‌کند. ضمن اینکه شهر اراک برحسب ماههای مختلف بین 51 تا 76 درصد دارای وضعیت سکون هواست لذا حجم زیادی از آلاینده‌های صنایع شرق و جنوب غرب اراک روانه فضای شهر می‌شود و در فصلهای پاییز و زمستان اغلب پدیده اینوژن اتفاق می‌افتد»(طرح توسعه و عمران ناحیهی اراک، 1383: 48).
«براساس تقسیم‌ بندی اقلیمی دو مارتن، منطقه از نوع نیمه خشک بود که از جمله خصوصیات عمده این نوع آب و هوا بارندگی غالب در فصل زمستان، داشتن تابستان گرم و کم باران، نوسان بارندگی سالانه، نوسان درجه حرارت سالیانه و داشتن دو فصل مجزا در طول سال است. در تقسیم‌بندی اقلیمی گوسن، منطقه در اقلیم استپی سرد و مطابق تقسیم‌بندی اقلیمی کوپن شهر اراک و پیرامون آن در تیپ اقلیمی معتدل سرد با تابستان گرم و خشک قرار می‌گیرد»(طرح جامع اراک،1383: 10).
ناهمواریها