پایان نامه با موضوع همبستگی پیرسون و شاخصهای توصیفی


Widget not in any sidebars
3-5-2-2-1محدودیتهای آزمون دوربین واتسون:
این آزمون تنها خود همبستگی از درجه اول را نشان میدهد. برای به کار بردن این آزمون هیچ مشاهدهی گم شدهای نباید وجود داشته باشد. متغیر با وقفه از نوع وابسته نباید در سمت راست مدل وجود داشته باشد. همچنین مدل رگرسیونی باید عرض از مبدا داشته باشد.
3-5-2-3 ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی، که محققان نسبت به سایر ضرایب همبستگی بیشتر از این ضریب استفاده میکنند، ضریب همبستگی پیرسون میباشد.ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه(مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد. این ضریب بین 1 تا 1- میباشد و درصورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر میباشد.
ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری ویا ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می شود ، توسط سرکارل پیرسون معرفی شده است. این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده میشود. چندین روش محاسباتی معادل میتوان برای محاسبهی این ضریب تعریف نمود.
الف) روش محاسبه با استفاده از اعداد خام :
ب) روش محاسبه از طریق نمرههای استاندارد شده :
ضریب همبستگی پیرسون بین 1- و 1 تغییر میکند. اگر1r=  باشد بیانگر رابطهی مستقیم کامل بین دو متغیر است، رابطهی مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (کاهش) مییابد. مانند رابطهی بین میزان ساعات مطالعه در روز و معدل محصلین.
 1- =r نیز وجود یک رابطهی معکوس کامل بین دو متغیر را نشان میدهد. رابطهی معکوس یا منفی نشان میدهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیردیگر کاهش مییابد و بالعکس.
زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر است نشان میدهد که بین دو متغیر رابطهی خطی وجود ندارد. در این پژوهش جهت تشخیص نوع رابطه بین متغیرهای مستقل و عدم تقارت اطلاعاتی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده میشود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه‏
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحلهای علمی، از پایههای اساسی هر پژوهش علمی به شمار میرود ، که به وسیله آن کلیه فعالیتهای پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت میشوند. در این فصل نیز به توصیف دادههای پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیهها پرداخته میشود.
4-2 شاخصهای توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری ،لازم است این دادهها توصیف شود. همچنین توصیف آماری دادهها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآن ها و پایهای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار میرود.
بنابراین، قبل از این که به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد. این خلاصه حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای پژوهشمیباشد. این شاخصها شامل، شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخصهای شکل توزیع است.
جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
شرح
میانگین
میانه