پایان نامه با موضوع نظریه عدم تقارن اطلاعاتی و نظریه عدم تقارن اطلاعات

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
Widget not in any sidebars

نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، موضوعی مهم و بحث برانگیز در حسابداری مالی است که به طور معمول در بازار بورس اوراق بهادار رخ میدهد. براساس این نظریه، عدم تقارن اطلاعاتی به شکافهای اطلاعاتی، کیفیت، گزارشگری، قابل فهم بودن، ادراکی و ارزش تقسیم میشود. (وکیلیفرد و رستمی، 1389) هرچه دامنه مطرح شده بیشتر باشد، سطح شکاف ارزش و به دنبال آن فاصله بین قیمت مبادلاتی اوراق بهادار شرکتها از ارزش ذاتی آنها بیشتر خواهد بود که این امر، به تصمیمگیریهای نامناسب اقتصادی و مالی توسط سرمایهگذاران منجر خواهد شد. از آنجاییکه سرمایهگذاران به عنوان اصلیترین تأمینکنندگان منابع شرکتها هستند، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران، مسأله انتخاب نادرست را در تعیین قیمتهای پیشنهادی مناسب بهوجود میآورد. (بارون و هیلگیست، 2007) به لحاظ اهمیت این موضوع در این پژوهش به دنبال این سوال هستیم که عوامل تاثیر گذار بر عدم تقارناطلاعاتی چیست؟
اهداف مشخص پژوهش
1-4-1 هدف اصلی
بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، معاملات، قیمت، نوسانپذیری و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-4-2 اهداف ویژه
تعیین رابطه بین معاملات روزانه سهام و عدم تقارن اطلاعاتی
تعیین رابطه بین نوسانپذیری بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی
تعیین رابطه بین قیمت سهام و عدم تقارن اطلاعاتی
تعیین رابطه بین نقدشوندگی سهام و عدم تقارن اطلاعاتی
1-4-3 هدف کاربردی
ارائه یافتههای پژوهش در قالب یک مدل به منظور تعیین عوامل مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی که نتایج بدست آمده میتواند مورد استفاده مدیران، سرمایهگذاران و کارگزاران بورس اوراق بهادار قرار گیرد.
1-5فرضیههای تحقیق
فرضیه اول: بین معاملات روزانه سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین نوسان بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین قیمت سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین نقدشوندگی سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
منبع:(Boujelbene,2012)
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
عدم تقارن اطلاعاتی : یکی از پدیدههای منفی که بطور معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ میدهد نبود تقارن اطلاعاتی است که به تصمیمگیریهای نامناسب اقتصادی توسط سرمایهگذاران منتهی میشود. عدم تقارن اطلاعاتی زمانی بهوجود میآید که یک طرف از قرارداد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد مشروط به اینکه از این اطلاعات در زمان برقراری ارتباط با طرف دیگر به طور مؤثر استفاده کند.(کلارکسون و همکاران،2007) عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتها و سرمایهگذران سبب میشود که هزینه تأمین مالی داخلی و خارجی متفاوت باشد بهطوریکه تأمین مالی خارجی هزینه بیشتری برای شرکت به همراه خواهد داشت، بهعبارت دیگر عدم تقارن اطلاعاتی تأمین منابع مالی خارجی را شکسته سازد، زیرا افراد خارج از شرکت میخواهند مطمئن باشند که اوراق بیش از اندازه قیمتگذاری نشده باشد.