پایان نامه با موضوع مدیریت ارتباطات و مدیریت ارتباط

با توجه به جدول 11-3-4 مقدار اماره آزمون قبل از استقرار سیستم 173‚1 با سطح معنی داری 13‚0 می باشد از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95% دارای توزیع نرمال می باشد. همچنین مقدار آماره آزمون برای بعد از استقرار سیستم 427‚1 با سطح معنی داری 34‚0 می باشد ، از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95 % دارای توزیع نرمال می باشد.
Widget not in any sidebars

جدول 12-3-4 بررسی نرمال بودن متغیر امنیت منابع انسانی
سطح معنی داری آماره آزمون
25‚0 818‚0 قبل از استقرار سیستم
14‚0 925‚0 بعد از استقرار سیستم
با توجه به جدول 12-3-4 مشاهده می شود مقدار آماره آزمون قبل از استقرار سیستم 818‚0 سطح معنی داری 25‚0 می باشد از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95% دارای توزیع نرمال می باشد. همچنین مقدار آماره آزمون برای بعد از استقرار سیستم 925‚0 با سطح معنی داری 14‚0 می باشد ، از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95 % دارای توزیع نرمال می باشد.
جدول 13-3-4 بررسی نرمال بودن متغیر امنیت فیزیکی و محیطی
سطح معنی داری آماره آزمون
47‚0 291‚1 قبل از استقرار سیستم
17‚0 917‚0 بعد از استقرار سیستم
با توجه به جدول 13-3-4 مقدار آماره آزمون قبل از استقرار سیستم 291‚1 با سطح معنی داری 47‚0 می باشد از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95 % دارای توزیع نرمال می باشد . همچنین مقدار آماره آزمون برای بعد از استقرار سیستم 917‚0 با سطح معنی داری 17‚0 می باشد ، از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95% دارای توزیع نرمال می باشد.
جدول 14-3-4 بررسی نرمال بودن متغیر مدیریت ارتباطات و عملیات
سطح معنی داری آماره آزمون
48‚0 627‚0 قبل از استقرار سیستم
36‚0 738‚0 بعد از استقرار سیستم
با توجه به جدول 14-3-4 مقدار آماره آزمون قبل از استقرار سیستم 627‚0 با سطح معنی داری 48‚0 می باشد از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95 % دارای توزیع نرمال می باشد . همچنین مقدار آماره آزمون برای بعد از استقرار سیستم 738‚0 با سطح معنی داری 36‚0 می باشد ، از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95% دارای توزیع نرمال می باشد.
جدول 15-3-4 بررسی نرمال بودن متغیر کنترل دستی
سطح معنی داری آماره آزمون
14‚0 474‚0 قبل از استقرار سیستم