پایان نامه با موضوع مدل داده مفهومی و ژئومورفولوژیک

نرخ رشد جمعیت 3/4 8/5 4/4 1/39


Widget not in any sidebars

شکل ‎0 1 : مقایسهی تطبیقی رشد جمعیت و رشد کالبدی شهر اراک
با استفاده از مدل رشد نمایی مشخص شده است که جمعیت شهر اراک تا سال1400 به 526431 نفر خواهد رسید که نسبت به جمعیت سال 85 معادل 79 هزار نفر افزایش جمعیت خواهد داشت.
جدول ‎0 12 : مقایسهی تطبیقی رشد طبیعی و رشد پراکندهی شهر طی دوره های 1345-1390
سال رشد طبیعی شهر(درصد) رشد پراکنده( درصد)
55-1345 34.8 65.2
65-1355 100 0
80-1365 89.7 10.3
90-1380 49.03 50.97
کل دوره (90-1345) 79.5 20.5
بنابراین شهرنشینی شتابان در دوره های اوج ، گسترش کالبدی و جهت و شدت رشد شهر را تحت تاثیر چشمگیری قرار داده است»(تلخابی، 1391).
بیان مساله
افزایش جمعیت انسانی در شهرها ضرورت روز افزونی برای اشغال زمینهای اطراف هر شهر بوجود آورده است که این نیاز با بستر طبیعی ، محیط زیست و شاخص های ژئومورفولوژیک هر منطقه دارای ارتباطی تنگاتنگ میباشد. به گونهای که امروزه در بیشتر شهرهای ایران هماهنگی بین رشد فیزیکی شهر و محیط طبیعی دیده نمی شود. اگر روند گسترش شهر بدون تناسب با ظرفیت ها و امکانات طبیعی شکل گیرد، پیامدهای ناخوشایندی را در فضای کالبدی- زیستی درون شهری بوجود می آورد. ازجملهی این پیامدها: بروز مخاطرات طبیعی، برهم زدن تعادل محیط زیست و اختلال در امر خدمات رسانی می باشد. پس ضرورت است تا انسان بتواند، با بستر زمین یک رابطهی منطقی برقرار کند.
منطقهی مورد مطالعه یعنی شهر اراک ازجمله شهرهایی است که با احداث صنایع در دههی 50 و استان شدن آن در سال 1356، رشدی شتابان داشته است و با مسائل متعدد محیطی مانند تاثیرات همسایگی با کویر، تاثیر آلودگی آب بر اراضی کشاورزی و ساختار نامناسب توپوگرافی مواجه شده است و این سبب عدم پیوستگی مکانی در شهر اراک گردیده که به دنبال خود مسائل مدیریتی را ایجاد نموده است. بررسی و مطالعهی متغیرهای ژئومرفولوژیک تأثیرگذار در توسعهی فیزیکی شهر اراک مانند: ارتفاع، شیب، فاصله از کویر میقان، ارتفاع رواناب، ژئومورفولوژی، نقاط لرزه خیز، کاربری، فاصله از خطوط گسل و فاصله از شهر، میتواند کمک شایانی به ایجاد مدل مکانی مطلوب جهت توسعهی فیزیکی شهر نماید. اگر این امر در برنامهریزیها و طرحهای تهیه شده مورد توجه قرار نگیرد، عواقب نامطلوبی به دنبال دارد. بنابراین تا حد امکان باید سعی کرد جلوی گسترش شهر به سمت نواحی نامطلوب را گرفت و با تدابیر و برنامهریزیهای مورد نظر به چیدمان مکانی مناسبی برای توسعهی شهر پرداخت.
چیدمان یا ساختار مکانی دادهها در برنامههای کاربردی تحت عنوان مدل داده مفهومی مطرح است که الگوریتم سادهای برای ساختارهای مکانی پیچیده فراهم میسازد. این امر به استفادهی کاربردی از نتایج پژوهش کمک میکند. لذا طراحی مدل مفهومی از ضرورتهای پژوهشهای جغرافیایی است. سؤال پژوهش :
مهمترین عامل ژئومرفولوژیک در توسعهی فیزیکی شهر اراک کدام است؟
فرضیه پژوهش
فاصلهی مناسب از پلایای میقان مهمترین عامل در توسعهی فیزیکی شهر اراک است.
اهداف پژوهش:
– شناخت پدیدهها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعهی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعهی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.