پایان نامه با موضوع مدل داده مفهومی و اطلاعات توصیفی


Widget not in any sidebars

3. انتخاب یک ساختار داده فضایی مناسب برای ذخیره مدل در کامپیوتر. ساختار داده فضایی یک روش فیزیکی است که در آن اشیاء برای هدف ذخیره و دستکاری کدبندی شده‌اند»
(lbid: 74).
طراحی مدل دادهی مفهومی جهت توسعهی فیزیکی
در این بخش هدف یافتن روشهایی است که بتوان توسعه فیزیکی شایستهای برای شهرها ترتیب داد و جهات توسعهی خطرساز را شناسایی و خطرات آن را کاهش داد. برای رسیدن به این هدف، مدل داده مفهومی به صورت چارچوبی برای طراحی پایگاه دادهی مکانی در توسعهی فیزیکی در نظر گرفته شدهاست. یافتن بهترین مکان، جهت توسعهی فیزیکی در شهرها امری پیچیده است که نیازمند دانش تحلیلی قوی از محدودهی مورد مطالعه، وجود متخصصان ماهر، سازماندهی مناسب، نرمافزارها، دادهها و روشهایی برای ارزیابی نتایج حاصل از تحلیلهای صورت گرفته و تکنیکهای جهت بهبود این نتایج میباشد. در این مرحله پیش از آنکه دادههای موجود در امر توسعهی فیزیکی مورد استفاده قرار گیرند. با استفاده از دادهها و نرمافزارهای مورد نیاز به هماهنگسازی و یکسانسازی دادهها پرداخته میشود. این هماهنگسازی میتواند به سادگی دادهها را از منابع و فرمتهای مختلف در یک مکان و در یک فرمت قابل قبول گرد هم آورد.
مدل دادهی مفهومی:
مدل دادهی مفهومی مجموعهای از دادههاست که درون جریان منطقی اطلاعات به همدیگر مرتبط شدهاند. دادههای درون این مدل مفهومی در واقع همان اشیائی هستند که به صورت ماژولهای موضوعی سازماندهی میشوند. این اشیاء اطلاعات توصیفی را در قالب خصوصیات عناصر جغرافیایی ذخیره میکنند و نمایش میدهند که با استفاده از چندین نوع مختلف رابطه، اشیاء داخل یک ماژول یا چندین ماژول به همدیگر مرتبط میشوند.
به این ترتیب جهت شناسایی همه دادههای مورد نیاز در مدل داده مفهومی، ارزیابی از نیاز کاربران در سه مرحله صورت میگیرد:
تهیه فهرستی از اهداف و وظایف
تهیهی موجودی دادههای قابل دسترس و دادههای مفقود
ایجاد فهرستی از توابع مورد نیاز
مدل مفهومی این پژوهش شامل 5 ماژول اصلی است که دادههای مربوطه در هریک از این ماژولها سازماندهی میگردد. این 5 ماژول اصلی شامل هیدرومتئورولوژی، فیزیوگرافی، هیدرولوژی، اکولوژی (مطالعات زیست محیطی) و نقشههای پایه است.
مدل داده مفهومی در ArcGIS Diagrammer طراحی گردید و پس از تصحیح خطاهای موجود به فرمت XML از آن خروجی گرفته شد و براساس این فایل پایگاه داده مکانی آن طراحی و فراداده آن به همراه اطلاعات اضافی ایجاد گردید. سپس براساس گزارشی که از دادهها و طرح مفهومی تهیه گردید نام، خصوصیات توصیفی و نوع ذخیره داده تعیین شده و مستند گردید.
«سنتز یک سیستم منسجم را می توان با یک مدل مفهومی ارائه داد. مدل مفهومی همه عناصری را که برای یک سیستم ژئومورفولوژی با اهمیت است، در کنار هم قرار میدهد و تعامل و پیوند عناصر مختلفی که با یکدیگر مربوط هستند، را نشان میدهد. بعضی ها روابط علت و معلولی را نشان میدهد، مدل مفهومی به تعریف سیستم و توابع به عنوان ابزار بحث برای دانشمندانی که در تجزیه و تحلیل نقش دارند، کمک میکند»( Alkema, et al.,2000:55). «مدل مفهومی در واقع خلاصهای از سیستمهای ژئومورفیک است، زمانی که ارتباط بین سیستم انسانی و سیستم ژئومورفیک برقرار میشود میتوان پارامترهای مهم وکلیدی را که دو جنبه عملکردی دارند را تعریف نمود:
1. پارامترهای کلیدی در واقع تعیین کنندهی یک قسمت ویژه از فرآیندهای ژئومورفولوژیکی هستند.
2. آنها رابطه متقابل بین قسمت ویژهای از فرآیندهای ژئومورفولوژیکی و انسان را توصیف میکنند.
چنین پارامترهای مهم وکلیدی شاخص نامیده می شوند، به گفته لورنز(1999): “شاخصها سیستم را به گونهای توصیف میکنند که اهمیتی بیشتر از ارزش ظاهریشان دارند، آنها به ارتباط اطلاعات و فرآیندهای سیستم کمک میکنند. معیار غالب در تعیین یک شاخص دانش و ارزیابی علمی است”»(همان:56).
«هر چند که در نظر گرفتن چارچوب عوامل در هنگام ارزیابی پروژههای محیط زیست و حفاظت از محیط زیست، بسیار مهم است، اما به طور همزمان در نظر گرفتن همه نیروهای مختلف تاثیر گذار در یک مکان، کار دشواری است. مدل مفهومی میتواند به انجام این ارزیابی کمک کند. مدل مفهومی یک ابزاری که به طور بصری به تصویر میکشد چارچوبی که در آن یک پروژه در حال کار است و به ویژه، نیروهای اصلی که در حال تاثیرگذاری بر تنوع زیستی در یک مکان هستند»(Margoluis, et al.,2009:139).
پایگاه دادهی مکانی
هدف پایگاه دادهی مکانی این است که دادههای مورد نیاز برای مدلسازی و نتایج حاصل از مدل را در یک ساختار قابل قبول با سیستم مختصات یکسان گرد هم آورد. پایگاه دادهی مکانی گام مهمی در هماهنگسازی دادهها جهت موفقیت در مرحلهی مدلسازی محسوب میگردد.
مدل دادهی مفهومی، پایه ساخت مدل فیزیکی پایگاه داده است، در واقع ساختار فیزیکی پایگاه داده با استفاده از ArcGIS 10.1 ایجاد گردید که همان چارچوب مدل دادهی مفهومی را دنبال میکند.
پیاده سازی مدل دادهی مفهومی در ساختار پایگاه دادهی مکانی این گونه خواهد بود: