پایان نامه با موضوع محصولات کشاورزی و بازپرداخت وام


Widget not in any sidebars

9- آیا در کلاسهای ترویجی شرکت می‌کنید؟بله  خیر گاهی اوقات  اگر بلی چند ساعت در سال ؟
10- در مزرعه شما چه محصولاتی کشت میشود؟
11- کدامیک از محصولات کشاورزی شما بیمه اند؟
12-آیا متقاضی استفاده از وامهای کشاورزی بودهاید؟ بله  خیر
13- در صورت پاسخ مثبت آیا موفق به دریافت وام شدید؟ بله  خیر؟
14- در صورت عدم موفقیت در دریافت وام علت چه بوده است؟ نداشتن ضامن داشتن وثیقه سایر علل
15- در صورتی که از اعتبارات کشاورزی استفاده کردهاید
میزان وام دریافتی…… هدف از دریافت وام….بهره باز پرداخت وام…….. تعداد اقساط بازپرداخت وام …….. نحوه بازپرداخت……..
16- از زمان درخواست شما برای دریافت وام تا زمان دریافت وام چقدر طول کشید؟………روز
17- آیا کارشناسان بانک از کار و فعالیت شما بازدید کردند؟ بله  خیر
18-در صورت مثبت بودن جواب آیا بازدید آنها در بهبود فعالیت شما مفید بوده است؟ بله  خیر
19- کل سرمایه شما برای کار کشاورزی به چه میزان است ؟
20- چه درصدی از کل سرمایه شما برای کار کشاورزی را وام تشکیل میدهد؟
21- برای دریافت وام ترجیح می‌دهید از اعتبارات دولتی استفاده کنید یا از سایر منابع (دوستان و سایر افراد)وام را دریافت کنید ؟ چرا؟ بهره کمتر امنیت بیشتر نبودن منبع دیگر
22- آیا منبع درامد دیگری بجز کارکشاورزی دارید؟ در صورت مثبت بودن جواب به چه میزان؟
23- درامد مزرعه شما در سال به چه میزان است؟
24- آیا درطول دوره استفاده از وام با خسارت طبیعی مواجه شدید ؟ در صورت مثبت بودن جواب چه خسارتی؟
25- آیا در مورد بازپرداخت وام بامشکلی مواجه شده اید ؟
درصورت مثبت بودن جواب
26- به چه میزان دیر کرد داشته اید ؟
27- مهم ترین علت تاخیر شما در بازپرداخت وام چه بوده است؟ خسارت طبیعی  کاهش قیمت محصول کاهش عملکرد  خرابی ادوات کشاورزی  سایر علل
28- استفاده از وام چه اثری بر عملکرد شما داشته است؟افزایش عملکرد  بدون تغییر  درصورت افزایش عملکرد به چه میزان؟
29- استفاده از وام چه اثری بر سطح زیر کشت شما داشته است ؟
بدون تغییر  افزایش سطح زیر کشت 
در صورت افزایش سطح زیر کشت به چه میزان؟
30-آیا عضو تعاونی هستید ؟ در صورت مثبت بودن جواب از چه امکاناتی از تعاونی استفاده میکنید؟
کود  بذر سم ماشین الات