پایان نامه با موضوع فرهنگ فارسی و تعمیم پذیری

دانلود پایان نامه

حجم کل جامعه آماری=N
میزان تعمیم پذیری 95%=96/1=T

 • احتمال وجود صفت مورد نظر5/0=P
  احتمال عدم وجود صفت مورد نظر 5/0=q
  دقت احتمالی مطلوب 07/0d=
  ==196
  که حجم نمونه بدست آمده 196 نفر بدست آمد و برای صحت نتیجهگیری حجم نمونه را تا 200 نفر افزایش دادیم . برای مقایسه شیوع سقط جنین و مردهزایی بین اراک و تفرش ، از شهر 200 نمونه گرفتیم .
  3ـ 6)تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق
  تعریف لغوی سقط جنین
  سقط جنین هردو کلماتی عربی هستند که به زبان فارسی راه یافته اند و معانی مختلفی برای آنها ذکر کرده اند واژه جنین از نظر لغوی به معنای هر چیزی پوشیده و مستور است و به بچه تا در زمانی که در شکم مادر است جنین گفته می شود .( فرهنگ فارسی عمید )
  واژه سقط جنین معادل واژه” Abortion”و واژه فرانسوی “ Avortement” می باشد و به افتادن جنین قبل از نمو کامل در رحم اطلاق می شود.
  تعریف پزشکی سقط جنین
  سقط جنین : یعنی خاتمه دادن به حاملگی قبل از اینکه جنین قادر شود ، در خارج از رحم به طور مستقل زندگی کند. این در حالی است که جنین ، خارج از رحم زنده ماندنی نیست .بعبارتی دیگر سقط جنین در هفته 20 حاملگی و یا خاتمه حاملگی در حضور جنینی با وزن کمتر از 500 گرم تعریف می شود هنگامی که سقط بدون استفاده از عوامل طبی یا مکانیکی به منظور تخلیه ی رحم رخ می دهد به آن سقط خودبخودی جنین می گویند . 15ـ 10 درصد حاملگی ها با سقط همراهند . بیش از 80 درصد سقط های خودبخودی در سه ماهه اول حاملگی رخ می دهد و بعد از هفته 12 حاملگی ، میزان سقط سریعاً کاهش مییابد( عباسی ،1387:26) .
  سقطهای غیر عمد ( خوبخودی ) : سقطهای خودبخودی ، بدون استفاده از مصرف دارویی محرک سقط، دخالتهای پزشکی و یا مکانیکی برای تخلیه رحم روی میدهد . در این حالت ، پس از مرگ جنین در داخل رحم،خونریزی در داخل بافت رحم اتفاق میافتد و تخم از دیواره رحم جدا میگردد . در ادامه ، انقباضات رحم تحریک شده ودر نتیجه محصول حاملگی دفع میشود . مکانیسم های اصلی همواره مشخص نیستند ولی می توان آنها را به جنینی ـ مادری و محیطی تقسیمبندی کرد .(williams:2005)
  تعریف عملیاتی :
  کد 20پرسشنامه .آیا در طی پنج سال (بین سالهای 88ـ93 )گذشته سقط جنین داشتهاید؟
  کد21 پرسشنامه. سقط جنین اختیاری( ارادی ) بوده یا غیر اختیاری(خودبخودی )؟
  هوای آلوده :
  تعریف نظری
  اضافه شدن هر مادهای تا حدی خواص فیزیکی و شیمیایی هوای تمیز را تغییر میدهد . بنابراین چنین موادی به عنوان آلوده کننده هوا در نظر گرفته میشوند . آلوده کنندهها معمولاً به عنوان موادی که باعث تأثیرات قابل توجّهی برای بشر ، حیوانات ، نباتات یا مواد بشوند طبقهبندی میگردند . بر این اساس تقریباً هر ماده طبیعی یا مصنوعی که بتواند از هوا بدست آید ، به عنوان آلوده کننده طبقه بندی میشود . چنین موادی به صورت ذرات جامد ، قطرات مایع ، گازها و یا مخلوطی از این اشکال هستند . اکثر مشکلات آلودگی هوا به تنوع انواع مختلف آلودهکنندهها در شکلهای گوناگون مربوط میگردد(دبیری ،1379 :10).
  انواع موادیکه به عنوان آلودهکنندههای عمده هوا شناخته شدهاند که باعث بوجود آمدن بیش از90 درصد عوامل آلودگی هوا میشوندعبارتند از :
  1 ـ کربن منواکسید ( Co )
  2ـ اکسیدهای نیتروژن ( No2)
  3ـ هیدرو کربنها (He)
  4ـ اکسید های سولفور (Sox)
  5ـ ذرات معلق (ذرات )
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.