پایان نامه با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و رگرسیون خطی چندگانه


Widget not in any sidebars
مقدمه
علم چون گذشته زاده بارقه ناگهانی بلوغ واندیشه یک یا چندین دانشمند معدود نیست.بلکه کوششی است آگاهانه، منظم و درعین حال، نهادی وسازمان یافته تا به حل یک مسئله یا دشواری ذهنی ویا علمی نایل آید. این کوشش منظم و آگاهانه از طریق فرایندی نظاممند بنام پژوهش صورت میگیرد.
پژوهشیا پژوهش علمی عبارتند از یک عمل منظم که درنتیجه آن پاسخهایی برای سؤالهای مورد نظر و مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش بدست میآید.پژوهش را میتوان به عنوان تجزیه وتحلیل، ثبت عینی وسیستماتیک مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی، اصول ونظریهها وهمچنین به پیشبینی و یا احتمالأ کنترل رویدادها میشود، تعریف کرد. با چنین رویکردی پژوهش فرایندی است منظم که به نظریه یا نظریههایی برای تعمیم منتهی میشود.چگونگی گردآوری شواهد وتبدیل آنها به یافتهها در فرآیند پژوهش را “روششناسی” میگویند. بررسی وتحلیل نقادانه شیوه خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخهای از فلسفه علم است که روششناسی خوانده میشود. دستیابی به اهداف یعنی نظریهسازی میسر نمیشود مگر آنکه جستجوی شناخت باروششناسی درست صورت پذیرد.
در بین شیوههای گوناگون شناخت، روش علمی معتبرترین روش بوده ومبتنی بر اتخاذ روشهای دقیق است. روش مجموعهای از شیوه و تدابیری است که برای شناخت حقیقت بکار برده میشود. ویژگیهای اصلی روش عبارتند از: انتظام، عقلایی بودن، روح علمی و واقعگرایی.
بنابراین به منظور بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی ، متغیرهای بازده سهام، قیمت سهام، نقدشوندگی و… در بازار بورس اوراق بهادار، این فصل وارد مرحله دیگری از فرایند پژوهش میشود که درآن به تشریح روش پژوهش پرداخته میشود. در این فصل،ساختار و روش تحقیق، فرضیههای ،جامعه و نمونه آماری، نحوه اندازهگیری وطبقهبندی متغیرها، روش جمعآوری دادهها و شیوه تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده مورد بررسی قرار میگیرد.
3-2 روش پژوهش
روش این پژوهش، از نوع پس‌رویدادی است که در حوزه پژوهشات اثباتی حسابداری و مبتنی بر دادههای سری زمانی می‌باشد. این پژوهش بصورت همبستگی بوده و با استفاده از اطلاعات گردآوری شده میزان ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته مورد آزمون قرار میگیرد.
3-2-1 از نظر هدف
از نظر هدف این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر نوع دادهها کمی میباشد.
3-2-2 از نظر منطق، نحوه اجرا
منطق اجرای پژوهش حاضر از نوع استقرایی میباشد، همچنین پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز برای آزمون تجربی فرضیههای پژوهش از پایگاههای داده جمع آوری شد.
3-2-3 از نظر نقش متغیرها در پژوهش
این پژوهش از نظر روش نیز جزء پژوهشهای سنجش همبستگی از نوع علی بوده (جهت سنجش رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با حجم معاملات، نقدشوندگی، قیمت سهام و نوسانات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها در این نوع پژوهشها از تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه استفاده میشود.
روش جمعآوری دادهها
تمامی داده و اطلاعات مورد نیاز پژوهشبا روش مشاهدهای جمعآوری میشوند. به این منظور از سایت کدال (سایت اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران) و نرم افزار ره آوردنوین (پایگاه داده مربوط به اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران) که رایجترین نرم افزار(ره آور نوین) مورد استفاده در ایران است استفاده میشود. اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهشو مباحث تئوریکی از کتابها، مقالات و پایگاههای اطلاعات علمی و کتابخانهای جمع آوری میگردند. همچنین دادههای متغیرهای اقتصادی در این پژوهش از سایت بانک مرکزی استخراج میگردند.
3-4 مدلهای مورد استفاده در تحقیق
برای آزمون فرضیات پژوهشاز مدل رگرسیونی چندگانه زیر استفاده می شود که در نرم افزار E-views انجام می گیرد:
که در مدل فوق:
:عدم تقارن اطلاعاتی
: نوسانات بازده سهام
: حجم معاملات روزانه