پایان نامه با موضوع روشهای آماری مورد استفاده و سبکهای فرزندپروری

در پرسشنامه مذکور، نگرش شیوه مقتدرانه از طریق جمع نمره‌های 4، 5، 8، 11، 15، 20، 22، 23، 27 و 30 سنجیده می‌شود و نگرش شیوه‌های سهل‌گیرانه از طریق جمع نمره‌های سؤال‌های 1، 6، 10، 13، 14، 19، 21، 24، 28 و 17 و نگرش شیوه‌ی مستبدانه از طریق جمع نمره‌ها و سؤال‌های 2، 3، 7، 9، 12، 16، 18، 25، 26 و 29 سنجیده می‌شود. با جمع کردن نمونه‌ها، سه نمره مجزا به دست می‌آید، یعنی یک نمره برای سهل‌گیرانه، یک نمره برای مستبدانه و یک نمره برای مقتدرانه.
Widget not in any sidebars

برای سنجش عملکرد تحصیلی دانشآموزان مهمترین ملاک، معدل سالانه دانشآموزان میباشد. بنابراین با توجه به اینکه پژوهش حاضر در نیمهی اول سال تحصیلی 94-93 انجام گرفت، محقق برای سنجش عملکرد تحصیلی، مجبور گردید که به نمرهی معدل دانشآموز در خردادماه مراجعه نماید. لذا معدل سالانه دانشآموز به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی مورد استفاده قرار گرفت. برای این کار پس از مشخص کردن پرسشنامهی سبکهای فرزندپروری برای هر دانشآموز و گذاشتن شمارهای مخصوص در گوشهای از آن، پس از بازگشت پرسشنامههای، شماره را با شماره دانشآموز مقایسه و معدل هر دانشآموز بر روی پرسشنامههای برگشتی قید میشد.
3-6- شیوه تجزیه و تحلیل دادهها
روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش مشتمل بر “آمار توصیفی” و” آمار تحلیلی” است که از طریق نرم افزار 16spss مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. در بخش آمار توصیفی از جداول توصیفی، درصد، فراوانی، درصد فراوانی تجمعی، میانگین، انحراف معیار و … استفاده شده است. در بخش تحلیل استنباطی پژوهش نیز از آزمون های همبستگی، T و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
3-7- پایایی پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری
بورای پایایی این مقیاس را بین 77/0 تا 92/0 گزارش کرده است.(بورای،1997، به نقل از مهرورز، 1378). اسفندیاری (1374) برای تعیین پایایی از روش بازاریابی استفاده کرده و نتایج زیر را به دست آورده: میزان پایایی برای شیوه سهل‌گیر 69/0، برای شیوه استبدادی 77/0 و برای شیوه مقتدر 73/0 بود. مهرافروز (1378) نیز ضریب پایایی را به شیوه‌ی آلفای کرونباخ برای سبک مقتدرانه مادر 55/0 شیوه استبدادی مادر 74/0 و شیوه سهل‌گیرانه مادر 61/0 به دست آورد. همچنین، ضریب پایایی را با استفاده از روش «دو نیم کردن» برای شیوه مقتدر مادر 52/0، شیوه استبدادی مادر 73/0 و شیوه‌های سهل‌گیر مادر 55/0 به دست آورد. رابینسون و همکاران (2001) برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده کرده‌اند و نتایج زیر را به دست آورده‌اند: میزان پایایی برای شیوه‌های اقتدارمنش 86/0، برای شیوه استبدادی 82/0 و برای شیوه آزادگذاری 64/0 بود. جرج (2004) ضریب پایایی را با استفاده از آلفای کرونباخ برآورده کرده است که به ترتیب برابر با سبک مقتدر 90/0، سبک مستبد 83/0 و سبک سهل‌گیرانه 61/0. در این پژوهش ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ و تنصیف برای شیوه مقتدرانه مادر 59/0 و 17/0 شیوه استبدادی مادر 63/0 و 66/0، شیوه استبدادی مادر 63/0 و 66/0 و شیوه سهل‌گیرانه مادر 48/0 و 60/0 به دست آمد.
جدول 3-1: پایایی پرسشنامه‌ی سبک‌های فرزندپروری
متغیر
خرده مقیاس
آلفای کرونباخ
آلفای تنصیف
معناداری
سبک‌های فرزندپروری
مقتدرانه
59/0
17/0
05/0
مستبدانه
63/0
66/0
05/0
سهل‌گیرانه
48/0
60/0
05/0
فصل چهارم