پایان نامه با موضوع روایی ابزار سنجش و اعتبار و پایایی


Widget not in any sidebars
70-700
نمودار شماره 2 . روزهای ناسالم در پنج سال گذشته(89-93)در اراک
مردهزایی
تعریف نظری :
بنا به تعریف بهداشت جهانی میزان میرائی حول زایمانی عبارت است از نسبت مرگهای حول زایمانی در یک سال معین بر شمار همه موالید زنده در همان سال و به طور معمول به عنوان میزان در هزار تولد زنده بیان میشود.بعبارت دیگر مرگهایی که از لحظه تشکیل جنین تا روز تولد اتفاق میافتند مرگ ومیر پیشزادی یا مرگ ومیر جنینی نیز میگویند .مرگ ومیر جنینی شامل مرگهایی میشود که قبل از تولد صرفنظر از طول دوره بارداری به وقوع میپیوندند.یکی از انواع این نوع مرگ ومیر مرگ ومیرهای همراه تولد (مرده زایی) می باشد بدین صورت که برخی از اطفال بعلت عوارض خاص تکوینی وداخل رحمی مرده متولد شوند یا در هنگام تولد میمیرند وگاهی نیز ممکن است نوزاد در اثر محیط وحوادث خارجی دچار مرگ ومیر شود .
تعریف عملیاتی :
کد 23پرسشنامه .آیا در پنج سال گذشته نوزاد مرده به دنیا آوردهاید ؟
همچنین عوامل فیزیولوژی زنان ، سابقه بیماری و ویژگی های دموگرافیگ زنان که می تواند در تولد نوزاد مرده تأثیر گذار باشد نیز از زنان پرسیده شده است .
3ـ 7) متغیرهای پژوهش
متغیر به ویژگی ،صفت یا عاملی اطلاق میشود که بین افراد جامعه مشترک بوده ، میتواند مقادیر کمی و ارزشهای متفاوتی داشته باشد .
متغیرهای مستقل :متغیرهای مستقل به متغیرهایی اطلاق میگردد که بر متغیر وابسته یعنی موضوع تحقیق اثر میگذارند.
متغیرهای مستقل پژوهش حاضر
در معرض آلاینده های صنعتی هوا قرار داشتن ( در این مطالعه سکونت در شهر اراک در 5 سال گذشته که دارای آلاینده های صنعتی بالایی است، بعنوان متغیر مستقل است ) .
متغیرهای وابسته
«منظور متغیرهایی است که در جریان یک تحقیق ، متأثر از متغیر یا متغیرهای دیگرند »( ساروخانی ،1384،128)
1ـ سقط جنین غیر عمد ( خودبخودی ) در پنج سال گذشته در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی
2ـ مردهزایی در 5 سال گذشته در بین زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی
متغیرهای کنترل
تحصیلات ، درآمد ، استعمال سیگار ، مواد مخدر ،مصرف الکل و استفاده از قرصهای روان گردان ، ازدواج فامیلی، اشتغال مادران ، سابقه فامیلی سقط ، سن
3ـ 8) اعتبار و پایایی
پایایی یا اعتبار عبارت است از « میزان همبستگی بین نمراتیکه فرد از آزمون در دو زمان مختلف به دست می آورد ». (گنجی1371:120)و دارای دو معنای متفاوت می باشد یک معنای پایایی ،ثبات و پایایی نمرات آزمون در طول زمان است .بدین معنا که اگر یک آزمون چند بار درباره یک آزمودنی اجرا شود ، نمره وی در همه موارد یکسان باشد.معنای دوم پایایی به همسانی درونی آن اشاره دارد و مفهوم آن اینست که سوالهای آزمون تا چه اندازه با هم همبستگی متقابل دارند.
3-9)بررسی روایی ابزار سنجش تحقیق
در مورد پژوهش علمی این گفته همیشه صحیح است که بدون داده‌های خوب نمی‌توانید نتایج خوب به دست آورید ومقصود از داده‌های خوب آن است که شیوه‌ی اندازه‌گیری دارای اعتبار و روایی کافی باشد.(هومن، 1374: 11)مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد.(سرمد و همکاران،1376).
از نقطه نظر مفهوم ، مقصود از روایی آنست که وسیله اندازه گیری حقیقتاًٌ بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد و نه خصیصه دیگری را . روایی ابزار سنجش در قالبهای مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد مهمترین اقسام روایی به اشکال ذیل است.
روایی محتوایی
آزمون تا چه اندازه با تعاریف و اهداف مطابقت دارد. روایی محتوایی معرف چگونگی توصیف ابعاد و اجزاء مفهوم است. (خاکی ،1378: 289)