پایان نامه با موضوع رفتارهای پرخطر و معیارهای ورود


Widget not in any sidebars
عوامل ژنتیکی (سابقه بیماری مزمن،سابقه فامیلی سقط ، سابقه سقطهای قبلی)
عوامل اقتصادی–اجتماعی( درآمد ،شغل،تحصیلات)
مشخصههای جمعیت شناختی( مانند سن)
رفتارهای پرخطر فردی ( استعمال سیگار ، مشروبات، مواد مخدر)
فصل سوم
روش شناسی

مقدمه
اصولا هدف تحقیق علمی شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری می باشد و موضوع تحقیق می تواند متوجه صفات ، ویژگیها ، کارکردها و متغیرهای آن بوده و یا روابط بین متغیرها ، صفات آنها ، کنش ها و واکنشها و همچنین عوامل تاثیرگذار در جامعه را مورد بررسی قرار دهد . پژوهشگر قصد دارد اثر متغیر مستقل خود را بر متغیرهای وابسته با کنترل متغیرهای مداخله گر در جامعه آماری مورد نظر مورد بررسی و آزمون قرار دهد . در این فصل به اختصار به توضیح روش تحقیق ،جامعه آماری ، حجم نمونه، و شیوه نمونه گیری ، تعاریف نظری و عملی متغیرها ، تکنیک جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها پرداخته می شود .
3ـ 1) روش تحقیق
روش مجموعهای از ترتیبات عملی یا رویهها و تکنیکها که برای گردآوری و تحلیل دادهها بکار میآیند(استرواس ،1392: 26 ).در تحقیق حاضر با توجه به هدف تحقیق که بررسی نقش آلایندههای صنعتی موجود در هوا در شیوع سقط جنین و مردهزایی است، نوعی مطالعه اپیدمیولوژیک محسوب میشود که از این سری مطالعات اپیدمیولوژیک ، مطالعات پانل ، مورد ـ متقاطع ، مقطعی و سری زمانی برای برآورد اثرات حاد آلودگی هوا مناسب هستند .روش پژوهش حاضر از نوع مقطعی است که قصد دارد یک عامل خطر (آلاینده های صنعتی) را در یک برش از زمان(93ـ89) و مکان( شهرستان اراک) و بصورت پیمایشی مورد بررسی قرار دهد .یعنی شرط ورود به نمونه زنانی هستند که بیش از پنج سال در اراک و تفرش اقامت داشتند. و با استفاده از پرسشنامه هایی که توسط نمونه مورد تحقیق پاسخ داده شدهاند به تحلیل نتایج بپردازد. مطالعات مقطعی(Cross- Sectional) از انواع مطالعات مشاهدهای است که در یک برش یا مقطعی از جامعه یا در یک مقطع یا محدوده زمانی خاص انجام می گیرند.این مطالعات به منظور توصیف یا تحلیل یک یا چند پدیده سلامتی در زمان و معمولاً مکان تعریف شدهای انجام میگیرد و بطور عمده برای به دست آوردن اطلاعات در مورد شیوع یا عوامل خطر در زمان و معمولاً مکان تعریف شده ای بکار میرود. این نوع مطالعه به علت سادگی از رایجترین مطالعات محسوب میشود .در مطالعات مقطعی مواجهه و پیامد بیماری هردو همزمان برای هر یک از افراد استخراج میشوند .در یک مطالعه مقطعی پژوهشگر ابتدا نمونهای از جمعیت را انتخاب میکند وسپس متغیرهای مستقل و وابسته را همزمان اندازه میگیرد(مثل وجود و یا عدم وجود یک عامل خطرویک بیماری).
3-2) واحد تحلیل
یکی از نخستین گامها در طراحی یک برنامه تحقیق عبارت است از توضیح «واحد تحلیل» یعنی موضوعی که توجه مارا به خود معطوف داشته است معمولاً واحد تحلیل در تحقیق اجتماعی افراد انسانی هستند.( ارل ببی، 1385)در پژوهش حاضر واحد تحلیل فرد می باشد و شامل هر زنی است که در بازه سنی ( 49 ـ 15) می باشد.
3ـ 3)جامعه آماری
« جمعیت به تعبیر عام به مجموعهای از واحدها اطلاق میشود که در یک یا چند ویژگی مشترک باشند»(سرایی،1390). به تعبیر دیگر ، “در جامعه ی آماری در هر تحقیق به آن گروهی اطلاق میشود که قرار است درباره آن نتایجی گرفته شود » (ببی1387، 49)در پژوهش حاضر ، جمعیت آماری زنان در سنین باروری ( 49ـ15) می باشند . که به یکی از مراکز درمانی مورد پژوهش در اراک و تفرش در شش ماه نخست سال 94 مراجعه کرده اند.در واقع معیارهای ورود به مطالعه زنان متأهل در بازه سنی ( 49ـ15) سال هستند که بیش از 5 سال در اراک ( شهر مورد مطالعه)و تفرش(شهر کنترل ) اقامت داشته اند .
3ـ 4) روش نمونه گیری
به علت محدود بودن تعداد بیمارستان های دارای خدمات مامایی و زایمان در شهر اراک و شهر تفرش همهی این بیمارستانها در مطالعه در نظر گرفته شده است .به ترتیب مراکز درمانی بیمارستان آیت ا.. طالقانی و امام خمینی و درمانگاهها و کلینیک بن سینا در اراک و بیمارستان والفجر و درمانگاههای هفت تیر و 22 بهمن تفرش بوده است . که برای بدست آوردن حجم نمونه و انجام تحقیق در نظر گرفته ایم و که بصورت سهمیه ای نمونهگیری شده است . یعنی با توجه به حجم مراجعه کننده به هر بیمارستان و یا مرکز درمانی شهر پرسشنامه پخش میشود . این نوع نمونه گیری از جمله روشهای نمونهگیری غیر احتمالی است . که پژوهشگر تلاش میکند با آوردن کلیه اجزای شناخته شده جامعه در نمونه خود، که از افراد در دسترس انتخاب شدهاند ، به نمونه جامعیت بدهد و در صورت امکان تناسب موجود در جامعه را در نمونه رعایت کند، این نمونه گیری را سهمیهای می گویند( افضلی،1389:36 ) . تعداد نمونههای بدست آورده شده از هریک از شهرهای اراک و تفرش با توجه به مراجعین هر مرکز درمانی به صورت زیر می باشد .
جدول شماره 3. نمونه های گرفته شده به تفکیک مراکز درمانی اراک
درصد
تعداد نمونه گرفته شده
نام مراکز درمانی اراک
41.5
83
بیمارستان طالقانی
30
60