پایان نامه با موضوع دوربین واتسون و آمار استنباطی


Widget not in any sidebars

4
شرکت هایی که جز شرکت های زیان ده محسوب می شوند.
55
5
شرکت هایی که بعد از 01/01/1387در بورس اوراق بهاددار پذیرفته شده، یا قبا از 29/12/1392 از تابلوی بورس خارج شده اند و یا اطلاعات آنها در دسترس نبوده است.
155
6
جمع شرکت های حذف شده از جامعه آماری
508
7
جمع شرکت های عضو نمونه ی آماری
112
تجزیه و تحلیل دادهها و فرضیهها
3-5-1 آمار توصیفی
زمانی که انبوهی از اطلاعات کمی به منظور تحلیل و تفسیر گردآوری میشوند، باید آنها را بصورت روشن و قابل فهم سازماندهی و خلاصه نمود. اولین قدم در سازماندهی داده‌ها، مرتب کردن آنها بر اساس یک ملاک منطقی است. مثلأ از بزرگ به کوچک مرتب نمودن داده‌ها در ادامه پژوهشگر علاقمند است تا ویژگیهای یک دسته از داده‌ها را بصورت دقیق بیان کند و برای این کار از یک سری شاخص‌های عددی استفاده میکند که تحت عنوان کلی شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نام دارند (میانگین ،میانه ،مد ،فراوانی، درصد فراوانی ،درصد معتبر،درصد تجمعی ،چولگی ،کشیدگی ،ماکزیمم ،مینیمم ،واریانس ،انحراف معیار وغیره). آمار توصیفی مکانیزمی است که از طریق آن میتوان به اهداف فوق نائل گشت. در واقع از این نوع آمار برای بیان و تعیین ویژگیهای داده‌های جمعآوری شده استفاده میشود. در پژوهش حاضر از این شاخصهای یاد شده استفاده میشود.
3-5-2 آمار استنباطی
3-5-2-1 آزمون جارک- برا
برای سنجش نرمال بودن جزء خطا آزمون جارک براو مورد استفاده قرار میگیرد. این آزمون جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در یک نمونه بکار میرود. اساس این آزمون، بررسی تفاوت چولگی و کشیدگی توزیع در نمونه و توزیع نرمال مشابه (بوسیله آزمون square (chi- است. در آزمونهای آماری این شاخص باید با عدد بحرانی مربوط به خود مورد مقایسه قرار گیرد. در این پژوهش عدد بحرانی برای هر اندازه ماتریس ثابت میماند لذا لزومی به مقایسه نیست و ملاک آزمون به تنهایی میتواند بعنوان شاخص نایکنواختی(خطای سیستماتیک) بکار رود. با انجام آزمون جارک براو، اگر توزیع دادهها نرمال نباشد، جهت استفاده از آزمون فرضهای مطرح شده، باید دادهها را نرمال کرد. در این پژوهش برای نرمال سازی دادهها از روش حذف دادههای پرت و جایگزینی میانگین بجای آنها استفاده شده است.
3-5-2-2 آزمون دوربین- واتسون (خودهمبستگی متغیرها)
عدم وجود خودهمبستگی بین جملات خطا یکی از فروض اساسی برای روش ols میباشد. همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطلاحاً خود همبستگی یا همبستگی سریالی میگویند.
قدم اول در شناسایی خودهمبستگی این است که نمودار خطاها ترسیم شود ولی این روش نموداری مشکل است و لذا برخی روشهای آماری جهت آزمون خود همبستگی ارائه شده اند. یکی از آزمونهای متداول، آزمون دوربین واتسون میباشد که برای تشخیص خود همبستگی به کار میرود.( سوری علی،1391 ).آزمون دوربین واتسون یکی از مشهورترین آزمونها برای تشخیص خود همبستگی است. چنانچه میزان دوربین واتسون به دست آمده بین 5/1 تا 5/2 قرار بگیرد استقلال خطای متغیرها پذیرفته میشود. به عبارتی خطای متغیرها مستقل از هم هستند. البته برای به کار بردن این آزمون نیاز به برقراری شرایطی است که در زیر به آنها اشاره میکنیم.