پایان نامه با موضوع دانش آموختگان کشاورزی و بازپرداخت وام


Widget not in any sidebars

00/0 46/4 8/191709 ***8/856080 X4 تحصیلات
R-Squared = 33/3240/0f-statistic =
Durbin-watson stat =0.000 9/1 prob/f-statistic=
مآخذ:یافته های تحقیق
*** معنیدار در سطح1 درصد
یکی از عوامل مورد بررسی پسانداز است. این متغیر تاثیر مثبت و معنیداری در سطح اطمینان 99درصد بر میزان وام دریافتی دارد. ضریب متغیر 1/125840است که نشان میدهد با هر یک صد هزار تومان پسانداز بیشتر کشاورز میزان وام دریافتی وی 125840 تومان افزایش مییابد. تاثیر مثبت پسانداز در تقاضای وام را میتوان معلول آشنایی بیشتر کشاورز با تسهیلات و امکانات بانکی دانست. همچنین افرادی که پسانداز بیشتری نزد بانک دارند. اعتبار بیشتری نیز برای استفاده از وام دارند و لذا این افراد وام بیشتری دریافت میدارند.
سطح زیر کشت دارای تاثیر مثبت و معنیدار با سطح معنیداری 99 درصد بر میزان وام دریافتی است. ضریب این متغیر 6/402279 میباشد که نشان میدهد با هر یک هکتار افزایش سطح زیر کشت کشاورزان میزان وام دریافتی آنان 402279 تومان افزایش مییابد. این نتیجه کاملا مطابق با انتظار است بانک به ازای سطح زیر کشت بیشتر تسهیلات بیشتری اعطا میکند. مکانیزه کردن و استفاده از روش های نوین در این مزارع نیز به سرمایهی بیشتری(نسبت به مزارع کوچک) احتیاج دارد. همچنین صاحبان این مزارع به علت دارا بودن اعتبار بیشتر در زمینه پیدا کردن ضامن و وثیقه مشکل کمتری دارند.
ارزش دارایی( آب وزمین )نیز دارای تاثیر مثبت و معنیداری در سطح اطمینان 99 درصد بر میزان وام دریافتی است. ضریب این متغیر 48/67353 میباشد و نشان میدهد با هر یک صد هزار تومان افزایش ارزش دارایی( آب وزمین ) کشاورز 67353 تومان بیشتر وام دریافت داشته است . یعنی صاحبان مزارع باارزش تر وام بیشتری دریافت میدارند. این مسئله می تواند به علت اعتبار بیشتر این کشاورزان نزد بانک باشد. همچنین این کشاورزان در تامین ضامن،وثیقه با مشکل کمتری مواجهاند. از آنجا که این مزارع اغلب بازده بالایی دارند استفاده از سرمایه بیشتر جهت مکانیزه کردن مزرعه و استفاده از روش های نوین در این مزارع مقرون به صرفه است.این مسئله میتواند معلول ویژگیهای مدیریتی کشاورزان این مزارع نیز باشد.
متغیر معنیدار دیگر تحصیلات میباشد که دارای تاثیر مثبت بر میزان وام دریافتی است ضریب این متغیر 8/6080 می باشد و نشان میدهد با افزایش سطح تحصیلات میزان وام دریافتی 6080 تومان افزایش مییابد . این تاثیر مطابق با انتظار است مسلما کشاورزانی که تحصیلات بالاتری دارند آشنایی بیشتری با خدمات بانکی دارند و در روند بروکراسی اداری موفقترند . البته بانک نیز به دانش آموختگان کشاورزی تسهیلات ویژهای پرداخت میکند و از آنجا که بعضی از افراد نمونه مورد مطالعه دارای تحصیلات کشاورزی بودند از این جهت نیز میتواند قابل توجیه باشد.
4-5-عوامل موثر بر عدم باز‌پرداخت وام
عوامل زیادی برعدم بازپرداخت وام از سوی کشاورزان موثر هستند. در این تحقیق متغیر وابسته عدم‌بازپرداخت وام است که برای نمونه‌هایی که وام را به‌موقع پرداخت کرده‌اند ارزش صفر و برای افرادی که در باز‌پرداخت وام تاخیر داشته‌اند ارزش یک در نظر گرفته شده است. برای مشخص کردن تعداد متغیرهای موثر بر عدم باز‌‌پرداخت وام از آزمون fاستفاده شد. بر این اساس متغیرهای درامد کل کشاورز، بیمه مزرعه، پسانداز کشاورز، درصد سهم وام از کل سرمایه کشاورز، سن و دو عامل تعداد اقساط و زمان انتظار برای دریافت وام از عوامل موثر بر عدم بازپرداخت وام هستند. بیمه بودن مزرعه نیز متغیری موهومی است که برای مزارع بیمه شده ارزش یک و برای مزارع بیمهنشده ارزش صفر در نظر گرفته شد. دو عامل جنسیت و تعداد فرزند نیز به علت عدم معنی‌داری از مدل حذف شدند.
برای انتخاب مدل برتر بین مدلهای لوجیت و پروبیت می‌توان مقدار ماکزیمم تابع LL و همچنین معیارهای شوارز-بیزین و آکائیک را مبنا قرار داد( تشکینی،1384). مقدار آماره LL برای مدل لاجیت 75/12- میباشد . مقدار آمارههای آکائیک و شوارز بیزین برای مدل لوجیت به ترتیب 75/19- و 38/28-می‌باشد. مقدار آماره LL برای مدل پروبیت 59/12- می‌باشد. همچنین مقدار آمارههای شوارز-بیزین و آکائیک برای مدل پروبیت به ترتیب 22/28- و 59/19- می‌باشد. مشخص است که مقدار هر سه آماره بیش از مدل لاجیت است. بنابراین هر سه آماره حاکی از برتری مدل پروبیت نسبت به مدل لاجیت دارند. لازم به ذکر است برای تخمین مدل پروبیت از نرمافزار میکروفیت استفاده شد. نتایج مدل پروبیت برای بررسی عوامل موثر بر باز‌پرداخت وام در جدول 15-4 نشان داده شده‌اند. در ادامه به تحلیل نتایج پرداخته شده است. اثر نهایی متغیرها نیز تحلیل شده است(شکری و همکاران،1387) (کهنسال و همکاران،1388).
جدول4-5:روش حداکثر راستنمایی برای انتخاب بین مدل لاجیت و پروبیت(عوامل موثر بر باز پرداخت وام)
شاخص شوارز-بیزین شاخص آکائیک ماکزیمم تابع حداکثر درستنمایی مدل
38/28- 75/19- 75/12- مدل لوجیت
22/28- 59/19- 59/12- مدل پروبیت
ماخذ : یافته‌های تحقیق
جدول 4-6:تخمین پروبیت برای بررسی عوامل موثر بر عدمبازپرداخت وام
اثر نهایی
prob T-Ratio اغراف معیار ضریب نام متغیر متغیر
01/0- 022/0 34/2- 95/0 **24/2- ‌d1 بیمه بودن
3-10×5/1- 010/0 64/2- 095/0 **25/0- R1 تعداد اقساط وام
5-10×9/4 043/0 05/2 0041/0 **008/0 R2 زمان انتظار برای دریافت وام(روز)
01/0 007/0 78/2 84/5 ***28/16 R3 سهم وام از کل سرمایه
3-10×9/1- 025/0 28/2- 13/0 **31/0- R4 درآمد کل(صد هزار ریال)
4-10×9/4- 050/0 98/1- 040/0 ** 08/0- R5 پس‌انداز(صد هزار ریال)
4-10× 7/3 016/0 46/2 024/0 **060/0 R6 سن