پایان نامه با موضوع حداقل مربعات معمولی و شبکههای اجتماعی


Widget not in any sidebars

1383 باقری و نجفی عوامل موثر بر بازپرداخت اعتباراتکشاورزی (استان فارس)
زمین و نیروی کار در این مناطق فراوان است ولی سرمایه عامل محدود کننده فعالیتهای کشاورزی است . روشهای اقتصاد سنجی 1386 احمد پور برازجانی و
حسینی پور عوامل موثر بر تقاضای اعتبارات در سیستان
جدول 2-1- خلاصه مطالعات انجام شده
نتیجه روش سال نویسنده عنوان
اعطای اعتبار تاثیر مثبت و معنیداری بر تولید کشاورزان داشته است.. تحلیل رگریسون 1379 چیذری و زارع آثار اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی استان مازندراناز سوی بانکهای ملی و کشاورزی
اعتبارات بانک کشاورزی رابطه بلند مدتی با دو متغیر ارزش افزوده و سرمایهگذاری بخش کشاورزی داشته است. روش یوهانسون 1380 رضا ییان وخلج آثار اعتبارات بانک کشاورزی برمتغیر های کلان بخش کشاورزی
اعتبارات خرده بانک کشاورزی توانسته است در توسعه کشاورزی در منطقه مورد مطالعه ایفا میکند. پانل گذشته نگر 1385 افتخاری و
همکاران ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی
اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه مدت براشتغال و در دراز مدت بر سرمایهگذاری اثر مثبت داشته است. مدلهای اقتصاد سنجی 1383 بختیاری و پاسبان نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصت های شغلی (مطالعه موردی بانک کشاورزی(
جدول 2-1- خلاصه مطالعات انجام شده
عنوان نویسنده سال روش نتیجه
همزیستی جانشینیو فعل وانفعال بازار رسمیو غیررسمی اعتبار سان جای جاین 1994 روشهای تخمین در اقتصادسنجی بخش رسمی تنها بخشی از سرمایه برای پروژهرا تامین میکند و نتیجتا نیروی وام گرفتن به بخش غیر رسمی متوسل میشود.
ارزشواعتباروامدهنده روستایی در پاکستان چادهارو و اسفک 2003 لاجیت ضمانت باید مبتنی بر پتانسیل ارزش اعتبار وام گیرنده باشد.
مشکلات اعتباری کارفرمایان کوچک در نیجریه آنگوس چیدبلو 1983 روشهای آماری کشاورزان برای دریافت وام باید مسافت زیادی طی کنند تا به نزدیکترین بانک برسند و درروند بروکراسی ادار نمیتوانند موفق باشند.
سهمیه بندی اعتبار، انباشت سرمایه و مصرف وام (تایوان) فوشنگ هیوج 2005 تخمین تابع سهمیه بندی اعتبار باعث کاهش سرمایهگذاری میشود اما انباشت سرمایه را افزایش میدهد.
شبکههای اجتماعی و بدستآوردن اعتبار در اندونزی کاگلا اوکتن و اوکون کوسیب 2004 روشهای اقتصادسنجی سودزنان از شرکت در انجمنها بیش از مردان است. و انجمنهای ثروتمند الزاما مفیدتراز انجمنهای فقیر نیستند.
سرمایه گذاری کشاورزی، سهمیه بندی اعتبار و ترویج دستیابی به اعتبارات دولتی در لهستان مارتین پتریک 2004 پروبیت اعتبار اثر معنیداری بر تعیین رفتار سرمایهگذاران کشاورزی دارد.
اثردستیابی به اعتبار روی الگوی تخصیص کاردرمالاوی هما سویما ناتان و همکاران 2007 روشهای آماری دستیابی به اعتبار به جنسیت و رسمی یا غیررسمی بودن منبع اعتبار وابسته است.
جدول 2-1 -خلاصه مطالعات انجام شده
عنوان نویسنده سال روش نتیجه
انتخاب در سراسر عقود اعتبار تئوری و جستجوی فیلد تایلند کریستین آهلین و روبرتتون سند 2007 لاجیت رواج پیمان تضامنی نسبت به پیمان شخصی را نشان میدهد.
سهم برنامههای اعتباری و کودکان روستایی در مالاوی یاسوهارشیما مرا و سوسانا لاستابارکون هیل 2009 حداقل مربعات معمولی جمعاوری سرمایه خانگی تولید نهایی کارکودکان و هزینه فرصت کودکان را افزایش میدهد.
ریسک اعتبار ارزیابی سهم سطوح اطلاعاتی شرکتها از پویایی اقتصادکلان (پرتغال) دیانا بون فین 2008 پروبیت در دوره های رشد اقتصادی گرایش به سمت ریسک بیش از حد وجوددارد.
تاخیردر اعتبارات رسمی، رشوه دادن و بازار غیررسمی اعتبارات کشاورزی (هند) سارداجیت چودهاری و ماناش ران جان گوپتا 1996 تحلیل تئوریک نرخ بهره بخش غیررسمی و نرخ بهره بخش رسمی اغلب درموازنهاند.
اثر مستقیم بانکهای خارجی خصوصی بردستیابی به اعتبار درآرژانتین جورج کلرک و همکاران 2004 لاجیت بانکهای خصوصی با درست کردن پورتفولیو به طور برجستهای در وام دادن رشد کردند.
جدول 2-1- خلاصه مطالعات انجام شده

Share this post

Post navigation

You might be interested in...