پایان نامه با موضوع حاکمیت فناوری اطلاعات و اندازه گیری عملکرد

چگونه از حاکمیت فناوری اطلاعات پشتیبانی می کند؟COBIT
حاکمیت فناوری اطلاعات مسئولیت هیئت مدیره اجرایی است. حاکمیت فناوری اطلاعات یک بخش جدایی ناپذیر مدیریت سازمان ، شامل راهبردی و سازماندهی ساختار ها و فرایند ها است؛ تا اطمینان حاصل شود که فناوری اطلاعات سازمان ها ، هدف ها و استراتژی سازمان را پشتیبانی می کند و توسعه می دهد یا نه؟ حاکمیت فناوری اطلاعات معمولا ً در لایه های مختلف ، با گزارش دهی سرپرستان به مدیران به مدیران اجرایی و آنها نیز به هیئت مدیره ، انحراف از اهداف را مشخص می کنند و در جهت رفع آنها اقدامات و دستور کارهای لازم با تأیید مدیریت انجام میشود (مرتضی علاءالدینی 1388،40).
Widget not in any sidebars

نیازمندیها را برآورده می سازد ؟ (مرتضی علاءالدینی 1388،39) : COBITچگونه
با ویژگی های اصلی به وجود آمده است.COBITدر پاسخ به نیازمندیهای زیر چارچوب
نیازمندیهای کسب و کار عبارتند از :
اتحاد استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار
اطمینان دادن به ذینفعان که سازمان از یک استانداردی که ریسک ها را کاهش می دهد استفاده می کند.
مدل آبشاری از استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات در سازمان
بدست آمدن ارزش و اعتبار از سرمایه گذاریها در فناوری اطلاعات
فراهم کردن ساختار های سازمانی که پیاده سازی استراتژی و اهداف را آسان می کنند.
ایجاد روابط مفید و موثر ما بین کسب و کار و فناوری اطلاعات و شرکاءخارجی
اندازه گیری عملکرد فناوری اطلاعات
با ویژگی های اصلی زیر به وجود آمده اند : COBITدر پاسخ به این نیازمندیها چارچوب
تمرکز بر کسب و کار / فرایند گرا / کنترل محور / قابل اندازه گیری
تمرکز بر کسب و کار
به گونه ایی تولید شده است کهCOBIT است. COBITتمرکز بر کسب و کار موضوع اصلی در
نه تنها توسط فراهم کنندگان خدمات فناوری اطلاعات ، کاربران و بازبینی کنندگان استفاده می شود بلکه به منظور هدایت جامع و فراگیر مالکان فرایند کسب و کار و مدیریت نیز به کار می رود.
برای اینکه سازمان به اهداف خویش دست یابد و پاسخگوی نیازمندیهای کسب و کار باشد ، نیازمند اطلاعات سازمانی است. بدین منظور لازم است که سازمان در منابع فناوری اطلاعات سرمایه گذاری کند ، این منابع نیز توسط یک مجموعه استانداردی از فرایندهای فناوری اطلاعات ، مدیریت کنترل می شوند ، تا آنکه اطلاعات سازمانی را بدست آورند تا پاسخگوی نیازمندیهای کسب و کار باشند.
در قلباین اصل و قاعده قرار گرفته و تضمین می کند که نیازمندیهای کسب و کار پاسخ COBIT