پایان نامه با موضوع توسعه فیزیکی و مدل تاپسیس


Widget not in any sidebars

19 19 ───┘ │ │ │
7 7 ───┐ ├─────────────┘ │
9 9 ───┼─────┐ │ │
10 10 ─┬─┤ │ │ │
12 12 ─┘ │ ├─────┘ │
13 13 ───┘ │ │
5 5 ─────┬───┘ │
6 6 ─────┘ │
3 3 ─┬───┐ │
8 8 ─┘ ├───────────────────────────────────────────┘
1 1 ─────┘
شکل ‎3 10 : نمودار درختی
انتخاب مدل مناسب
بر اساس شاخصهای انتخابی موثر در توسعه فیزیکی، ویژگیهای هریک از لندفرمها بررسی گردید. هدف در این مرحله آن بود که بهترین و بدترین لندفرم برای توسعه شهر مشخص گردد؛ در بین روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره، روش تاپسیس انتخاب شد؛ بدان دلیل که این مدل بهترین و بدترین لندفرم برای توسعه را می‌توانست معرفی نماید.
معرفی مدل TOPSIS
«این روش یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (MADM) است. از این روش برای انتخاب گزینه‌های برتر استفاده می‌شود که خود شامل مدل‌های جبرانی و غیر جبرانی هستند. مدل تاپسیس از مدل‌های جبرانی است. جبرانی به این مفهوم که امکان تبادل امتیاز بین شاخص‌ها بر اساس شدت تأثیرات، امکانپذیر است. در این روش m گزینه بوسیله n شاخص مورد ارزیابی قرار میگیرند. هر مسئله را می‌توان به عنوان یک سیستم هندسی m نقطه در یک فضایn بعدی در نظر گرفت. روش TOPSIS بر این مفهوم بنا شده است که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با ایده‌آل مثبت و بیشترین فاصله را با ایده‌آل منفی داشته باشد. فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است که برای گزینه ایده‌آل (A+) و ایده‌آل منفی( A-) تعریف می‌شوند . سپس با استفاده از روش اقلیدسی اندازه جدایی فاصله گزینه iام با ایده‌آل‌ها محاسبه می‌شود. به این ترتیب که نزدیکی نسبی Ai به راه‌حل ایده‌آل ابتدا محاسبه سپس براساس ترتیب نزولی CLi گزینه‌های موجود رتبه‌بندی می‌شوند »( قهرودی تالی، 1391: 64).
روش ارزیابی
اجرای مدل TOPSIS
به منظور ارزیابی متغیرهای موثر در توسعه فیزیکی شهر اراک مدل TOPSIS به ترتیب مراحل زیر اجرا گردید.
مدل تاپسیس در شش گام به ترتیب مراحل زیر اجرا گردید:
«گام اول: ماتریس تصمیم‌گیری از اطلاعات جمع آوری شده از لندفرمها تشکیل شد.