پایان نامه با موضوع تحلیل های استنباطی و تحلیل های توصیفی


Widget not in any sidebars

به منظور بررسی روایی پرسشنامه تحقیق چنین عمل شده که از چندین پژوهشگر که سابقه پژوهش در حوزه موضوع تحقیق را برخوردار میباشند و همچنین با تکیه بر پرسشنامههای تحقیقات مشابه (چاپ شده در ژورنالهای معتبر ) پرسشهای اولیه طراحی گردد .
همچنین تلاش بر آن بود که با بکارگیری نظرات اساتید دانشگاهی ( استاد راهنما و مشاور ) بر محتوا و غنای مفاهیم مورد پرسش افزوده گردد تا الزامات روایی محتوایی پرسشنامه برآورد گردد .
در بهره گیری از نظرات اساتید همسویی پاسخهای پرسشنامه و روابط حاکم بر متغیرهای کلیدی با مفاهیم تئوریها و نظریه ها جمعیت شناسی تطبیق داده شده و بدین ترتیب از حصول روایی پرسشها اطمینان حاصل گردید .
3ـ10) ابزار گرد آوری دادهها
ابزارگردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه بوده است که از سه بخش ( مشخصات فردی ، اطلاعات مربوط به ازدواج و همسر و اطلاعات باروری وسقط ) که بر اساس اهداف پژوهش تنظیم و پس از انجام روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه که شامل42 سوال که بصورت چهار گزینه ای و یا دوگزینه ای می باشد، پژوهشگر تمام سعی خویش را به کار برده است که نمونه هایی که وارد تحقیق می شوند واجد شرایط بوده( بطور مثال اقامت بیش از پنج سال در اراک یا تفرش ) و به طور کامل و بدون سوگیری(400 نمونه به طور کامل) پر شود .
3ـ 11)روش تجزیه و تحلیل دادهها
در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه مهم است این است که باید اطلاعات و دادهها را در مسیر هدف تحقیق ، پاسخگویی به سوال و سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیههای خود جهت داده ، مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم ( حافظنیا ، 1390: 40). روش تجزیه و تحلیلی دادهها را از طریق نرم افزار spss و اجرای آزمونهای همبستگی برای صحت و درستی نتایج به کار گرفته شده است .
ابتدا توصیفی از نمونه در اراک و تفرش داشته ایم .بدین صورت که برخی مشخصات دموگرافیک و اجتماعی اقتصادی نمونه در دو شهر را مقایسه کردیم. سپس به تحلیل های دو متغیره سقط جنین و مرده زایی پرداخته شده وطبق فرضیه های تحقیق متغیرها سنجیده شد مثل سابقه بیماریها، سیگار و غیره را با وقوع سقط با استفاده از آزمونهای کایاسکوار، تیتست مقایسه نمودیم و عوامل مرتبط با سقط جنین را شناسایی کردیم سپس با استفاده از آزمون کای اسکوار درصد سقط خودبخودی و ارادی را در اراک و تفرش در 5 سال گذشته مقایسه کرده و تفاوت آنها را از نظر معنی داری بررسی شد. و در نهایت در تحلیل چند متغیره، با کنترل اثر عوامل مهم در سقط جنین خودبخودی، تاثیر سکونت در اراک را در برابر سکونت در تفرش بر شیوع سقطجنین در 5 سال گذشته تعیین نمودیم . و همین مراحل را برای مرده زایی نیز انجام داده ایم .
فصل چهارم
یافتههای تحقیق
مقدمه :
این فصل شامل دو بخش؛ تحلیل های توصیفی و تحلیل های استنباطی است . یافته ها بر حسب فرضیه ها یا پرسش های اولیه تحقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت و به دنبال این خواهیم بود تا ببینیم شواهد تا چه حد فرضیه ها را تأیید خواهند کرد وبه پاسخ پرسش های تحقیق منتهی خواهند شد .
از جداول یک متغیره برای توصیف متغیرها و نشان دادن درصد طبقات، و از جداول دومتغیره برای نشان دادن رابطه متغیری با متغیر دیگر بهره خواهیم برد و در نهایت در تحلیل های چندگانه رابطه دو متغیر مستقل و وابسته در ارتباط با دیگر متغیرها سنجیده می شود .
4-1) تحلیل متغیر های کلیدی تحقیق :
اولین گام در تجزیه و تحلیل داده ها ، توصیف و آگاهی از ویژگیها و خصوصیات صفات افراد مورد مطالعه تحقیق، آشنایی با تغییرات متغیرهای کلیدی در نمونه مورد بررسی می باشد . این نوع بررسی می تواند به عنوان اطلاعات تکمیلی در تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهشی رهگشا باشد به منظور تحلیل ذکر شده جداول توزیع فراوانی ، جداول مقایسه میانگین ها و درصدها ، و واریانس را مورد استفاده قرار خواهیم داد . در این قسمت سعی برآنست که با بکارگیری تکنیکهای آماری امکان بررسی موضوعات زیر فراهم آید :
4-2-1)بررسی میانگین ســـنی پاسخگویان به تفکیک محل سکونت
در جدول زیرمیانگین سن پاسخگویانوهمچنین سن همسران ایشان در دوشهر اراک و تفرش مقایسه شده است: جدول شماره 6 : میانگین سن پاسخگویان به تفکیک محل سکونت
اراکـــــــــــــ
تفــــــرش
p-value
میانگیـــن
انحراف معیــار
میانگیــن
انحراف معیــار
Sig(2-tailed)
پاسخگو