پایان نامه با موضوع تحلیل سلسله مراتبی و استاندارد سازی


Widget not in any sidebars

گام دوم: نرمال نمودن ماتریس با استفاده از روش استاندارد سازی که توضیح داده شد، انجام گرفت.
گام سوم: ماتریس تصمیم نرمال شده وزنی بوسیله ضرب ماتریس تصمیم‌گیری نرمال شده توسط وزن مرتبط با آن محاسبه گردید.
وزن نرمال vij ارزش محاسبه شده است:
Vij=
نشان دهنده وزن معیار jام است. در این پژوهش برای محاسبه وزن معیار‌ها از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده گردید.
گام چهارم: ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﺪه‌آلﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان اﻳـﺪه‌آل ﻣﺜﺒـﺖ (+A) و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻳﺪهآل ﻣﻨﻔﻲ (-A) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد، که در آن j+ با معیار‌های مثبت و j‌- با معیار‌های منفی همراه است.
گام پنجم: محاسبه اندازه جدایی. با استفاده از روش اقلیدسی فاصله از ایدهآل مثبت و منفی محاسبه گردید.
فاصله از ایده‌آل مثبت:

فاصله از ایده‌آل منفی:
گام ششم: میزان نزدیکی نسبی هر گزینه با راه‌حلِّ ایده‌آل: این میزان با استفاده از رابطه زیرمحاسبه شد.

ارزش شاخص CI بین 0 و 1 قرار دارد. نمره بالاتر میزان شاخص تعیین کننده اولویت آن گزینه برای انتخاب می باشد»(Sepehr and Zucca, 2012).
وزن دهی به شاخصها با استفاده از مدل AHP
«این روش (AHP) شیوه تحلیل سلسله مراتبی یکی از پرکاربردترین روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) است که توسط فردی عراقی به نام ساعتی در دهه 1970پیشنهاد شد» (مومنی و شریفی سلیم، 1390: 3).« اساس این مدل بر انجام مقایسه زوجی و تعیین میزان ارجحیت عناصر بر یکدیگر نسبت به معیار مورد نظر است»(رهنما و کاظمی بی نیاز، 1390: 102).
تعیین وزن شاخصها با استفاده از نظرات کارشناسان در شهرداری و استانداری شهر اراک تنظیم شد.
به منظور بررسی شرایط منطقهی پیشنهادی از نظر شرایط بستر و شرایط رسوب از منطقه نمونه رسوب برداشت گردید. در ابتدا نمونه از 5 سانتی متری خاک برداشت گردید که در آزمایشگاه برای این قسمت از خاک امکان دانه سنجی و پی بردن به شرایط بستر وجود نداشت. علت آن بود که برای دانه سنجی نیاز به برداشت نمونه از عمق بیشتری از خاک بود؛ بدین منظور اینبار نمونه از 40 سانتی متری خاک برداشت گردید.
شاخص گرانولومتری (دانه سنجی رسوبات)
«گرانومتری اندازه گیری تراکم ذرات در قطرهای مختلف است. با اندازه گیری قطر ذرات در رسوبهای نرم و جدا از هم میتوان تغییرات قطر ذرات متشکله و تراکم هر یک از آنها را تعیین کرد»(معتمد،1374: 13).« طرز اندازه گیری قطر ذرات بستگی به اندازهی آنها دارد. برای ذرات گراولی از متر یا کولیس استفاده می کنیم. برای اندازه گیری قطر ذرات ماسه از الک یا غربال استفاده میگردد. برای سیلت و رس از روش پیپت (متحرک یا ثابت) استفاده میشود. اندازه گیری قطر ذرات رسوبی و تعیین درصد وزنی آنها در رسوب شناسی، دانه بندی یا دانه سنجی(Granulumetry) نامیده میشود»(اهری پور، 1385: 40).
الکها دارای منافذ متفاوتی هستند. اندازه منافذ الکها بر حسب مش سنجده می شود و هر الک دارای شمارش مش می باشد که توسط کارخانهی سازنده بر روی برچسب الک ها حک شده است. مش، تعداد منافذ الکها را در واحد سطح نشان می دهد. مثلا الک 5 مش دارای 5 منفذ در یک اینچ مربع از الک می باشد. پس واضح است با افزایش شمارهی مش تعداد منافذ در واحد سطح الک زیاد شده و اندازه منافذ ریزتر میشود. الکها را طوری روی هم قرار میدهند که درشتترین آن در بالا و ریزترین در پایین سری قرار گیرد. در زی الک 230 مش ظرفی قرار میگیرد که ته آن بسته است و به آن پن(pan) میگویند. این الک برای جمع آوری ذرات سیلت و رس که از الک 230 مش رد میشوند به کار می رود. در مرحله بعد سری الکها را در جایگاه موجود در دستگاه الک کننده قرار میدهیم. به دستگاه الک کننده، شیکر(shaker) گفته میشود. برای شروع الک کردن مقداری از رسوب را با ترازوی دیجیتالی وزن میکنیم و در روی درشت ترین الک میریزیم و سپس درب الکها را گذاشته و توسط دو پیچ الکها را به دستگاه سفت میکنیم. تایم دستگاه را روی 5 دقیقه تنظیم میکنیم، پس از زمان تنظیم شده دستگاه خاموش میشود و میتوانیم الکها را خارج نموده و ذرات ماسهی روی هر الک را وزن نمائیم. سپس به این ترتیب اولا انواع ذرات ماسه جدا میشوند و ثانیا وزن هر نوع ذره مشخص میگردد. مشخص است ذراتی که روی هر الک جمع شده اند دارای اندازهی بزرگتر از الک خود و اندازه کوچکتر از الک قبلی هستند. یعنی برای هر نوع از ذرات ماسه یک فاصلهی اندازه به دست میآید که به آن ردهی رسوبی میگویند. ردهی رسوبی صفر الی یک می باشد. پس از تعیین وزن انواع ذرات ماسه بایستی درصد آن را نیز تعیین کنیم. درصد وزنی رسوبات را فراوانی میگویند. درصد تجمعی در هر ردهی رسوبی از جمع کردن درصد هر رده با ردهی رسوبی قبلی خود به دست می آید. واضح است که درصد تجمعی آخرین رده بایستی 100 باشد. ولی به علت وجود خطا در آزمایش ها معمولا این عدد کمتر از 100 و نزدیک به آن در میآید.
آنالیز اندازه ذرات:

Share this post

Post navigation

You might be interested in...