پایان نامه با موضوع اندازه گیری و استانداردها

دانلود پایان نامه

20
8

 • ترکی
  3-2 بافت نمونه فرش ها
  پس از تهیه مواد اولیه، نمونه فرش هایی به ابعاد 12˟25 سانتی متر بر روی دار عمودی فلزی از نوع متحرک به روش چله کشی ترکی با دو نوع گره متعارف متقارن و نا متقارن به وسیله قلاب و دفتین و قیچی فارسی، در مدت زمان 2 ماه بافته شد.
  شکل 3-1. نمونه فرش بر روی دار
  شکل 3-2. نمونه فرش های بافته شده
  3-3 عملیات پرداخت
  پس از اتمام مرحله بافت، نمونه فرش ها در کارگاه پرداخت با ارتفاع پرز 8 میلیمتر روگیری شد. روگیری فرش ها توسط پرداختگر حرفه ای با دستگاه پرداخت برقی صورت گرفت و سپس ظریف کاری و پرداخت نهایی با قیچی روگیری دستی به اتمام رسید.
  شکل 3-3. روگیری با دستگاه پرداخت برقی

  شکل 3-4. پرداخت دستی با قیچی
  3-4 آزمایش های انجام شده و دستگاه های مورد استفاده
  برای بررسی خواص عملکردی فرش، بر روی نمونه های بافته شده بر طبق استانداردهای موجود، سه نوع آزمایش بارگذاری استاتیکی، سنجش استجکام گره و اندازه گیری تغییر ابعاد فرش انجام شدو 4 شاخص درصد فشردگی، درصد افت ضخامت، استحکام گره و ثبات ابعادی محاسبه گردید.در تمام آزمایش ها شرایط محیط آزمون مطابق با استاندارد BS ISO 139؛ شرایط محیط استاندارد آزمون منسوجات، میباشد. در ادامه به تفصیل به شرح آزمایش ها و اصول کار، دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی به کار رفته در آزمون ها پرداخته شده است.
  3-4-1آزمایش بار گذاری استاتیکی
  3-4-1-1 دستگاه های مورد استفاده
  3-4-1-1-1 دستگاه ارتفاع سنج پرز فرش
  برای اندازه گیری ارتفاع پرز فرش ها از دستگاهی به نام ارتفاع سنج پرز فرش استفاده میشود.این دستگاه از شش پایه سوزنی شکل با میله فلزی استوانه ای در مرکز آن ساخته شده است. قاعده میله فلزی مرکز آن تقریباً برابر با 300 میلیمتر مربع است که وزن آن با میله حامل، فشاری در حدود 2 کیلوپاسکال معادل فشار اولیه استاندارد را جهت همسطح سازی پرزهای سطحی فرشاعمال مینماید. اساسکار این دستگاه بر پایه محاسبه و ثبت دیجیتال میانگین فاصله بین نوک هر شش پایه سوزنی تا سطح تماس میله فلزی استوانه ای با پرز فرش میباشد که عدد به دست آمده بهعنوان ارتفاع پرز فرش در محل تماس با میله مرکزی دستگاه در نظر گرفته میشود.دقت کار این دستگاه 01/0 میلی متر میباشد.
  تصویر 3-5. ارتفاع سنج پرز فرش
  در ابتدا جهت تنظیم نمودن سطح صفر دستگاه، نوک شش پایه سوزنی با میله استوانه فلزی مرکزی بر روی یک سطح صاف انجام میشود.مساحت قاعده استوانه فلزی تقریباً برابر با 300 میلیمتر مربع و وزن آن با میله حامل، فشار اولیه استاندارد حدود 2 کیلوپاسکال را جهت همسطحسازی پرزهای سطحی فرش را اعمال مینماید. اساسکار این دستگاه بر پایه محاسبه و ثبت دیجیتال میانگین فاصله بین نوک هر شش پایه سوزنی تا سطح تماس استوانه فلزی میله فشارنده مرکزی بهعنوان ارتفاع پرز در آن نقطه با دقت 01/0 میلیمتر میباشد.برای شروع آزمون ارتفاع پرز اولیه در چند نقطه از هر نمونه فرش اندازه گرفته شده است.
  3-4-1-1-2 دستگاه بارگذاری استاتیکی
  این دستگاه از یک بازوی افقی تشکیل شده که در انتهای آن وزنه ای 10 کیلوگرمی آویزان است و بار فشاری معادل 700 کیلو پاسکال را توسط صفحه ای مدور به قطر 28 میلی متر در انتهای بازوی عمودی فشار دهنده به نمونه اعمال میکند. ( طول مؤثر بازوی افقی حامل وزنه و بازوی فشار دهنده تا تکیه گاه محور دستگاه به ترتیب برابر 54 و 13 سانتی متر میباشند ).
  شکل 3-6. دستگاه بارگذاری استاتیکی فرش
  3-4-1-1-3 روش انجام آزمایش

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.