پایان نامه با موضوع انحراف معیار و مدل پروبیت


Widget not in any sidebars
3/215575 4/100246 0 2000000 درآمد غیر کشاورزی تومان
759175 1105468 000/200 7010000 درآمد کشاوری، تومان
3/922938 3/487356 0 8000000 میزان دیرکرد، تومان
1/649627 7/532216 0 14000000 پس انداز(تومان)
7/733321 9/915270 000/400 8000000 اجاره بهازمین(تومان)
20971747 13354680 1000000 000/200/30 ارزش زمین(تومان)
16/0 098/0 0 1 تاثیر وام بر عملکرد(تن)
803/0 86/0 0 3 تاثیر وام بر سطح زیر کشت(هکتار)
مآخذ:یافته های تحقیق
4-3-بررسی عوامل موثر بر تقاضای وام
عوامل زیادی بر تقاضای وام از سوی کشاورزان موثر است. در این پژوهش برای مشخص کردن تعداد متغیرهای موثر بر تقاضای وام از آزمون F رابطه(3-23) استفاده شد.بر این اساس متغیرهای جنسیت، سن ، تحصیلات، سطح زیر کشت، سنتی بودن کشت، بیمه مزرعه، میزان پسانداز، ارزش دارایی (آب و زمین) و درآمد کل وارد مدل شدند. جنسیت یک متغیر موهومی است که ارزش 1 برای زنان و ارزش صفر برای مردان در نظر گرفته شد. سنتی بودن کشت نیز متغیری موهومی است که ارزش 1 برای مزارع سنتی و ارزش صفر برای مزاع مکانیزه در نظر گرفته شد(منظور از مزارع مکانیزه مزارعی هستند که کشت و برداشت در آنها توسط ماشینآلات کشاورزی صورت میگیرد). بیمه بودن مزرعه نیز متغیری موهومی است که برای مزارع بیمه شده ارزش یک و برای مزارع بیمهنشده ارزش صفر در نظر گرفته شد. تحصیلات نیز در 4 سطح بیسواد، دارای سواد ابتدایی ،دارای سواد متوسطه و تحصیلات دانشگاهی به ترتیب با مقادیر 1، 2 3 و 4 ارزش‌گذاری شد. دو متغیر تاهل و تعداد فرزند نیز به دلیل عدم معنی‌داری از مدل حذف شدند. بعد از تخمین معنیداری تک تک متغیرها توسط آزمون والد بررسی شد(نتایج آزمون در پیوست ارائه شده است). و بر این اساس کلیه متغیرها معنیدار بودند.
برای انتخاب مدل برتر بین مدل‌های لاجیت و پروبیت می‌توان مقدار ماکزیم تابع LL وهمچنین معیارهای شوارز- بیزین وآکائیک را مبنا قرار دارد (تشکینی،1384).
مقدار آمارهLL برای مدل پروبیت 50/58- میباشد که بیش از مقدار این آماره برای مدل لاجیت (59/58-)میباشد. همچنین مقدار آمارههای آکائیک و شوارز- بیزین برای مدل پروبیت به ترتیب 50/67- و 41/82- میباشد که مقدار هردوآماره بیش از مقادیر این آمارهها در مدل لاجیت(59/67 -و 50/82-) میباشد. نتایج هر سه آماره برتری مدل پروبیت را نسبت به مدل لاجیت نشان میدهد. جدول 4-3 نتایج مدل پروبیت برای بررسی عوامل موثر بر تقاضای وام را نشان میدهد. در ادامه به تحلیل نتایج پرداخته شده است. اثر نهایی متغیرها نیز تحلیل شده است(شکری و همکاران،1387) (کهنسال و همکاران،1388). لازم به ذکر است برای تخمین مدل پروبیت از نرمافزار میکروفیت استفاده شد.
جدول 4-2:روش حداکثر راستنمایی برای انتخاب بین مدل لاجیت و پروبیت(تقاضای وام)
مدل LL ALC SB
مدل لاجیت 59/58- 59/67- 50/82-
مدل پروبیت 50/58- 50/67- 41/82-
ماخذ: یافته‌های تحقیق
جدول4-3 :تخمین پروبیت به روش حداکثر راستنمایی برای بررسی عوامل موثر بر تقاضای وام
متغیر نام متغیر ضریب انحراف معیار t prob اثرنهایی
D1 جنسیت 83/0-*** 32/0 58/2- 010/0 32/0-
X1 سن 03/0-*** 0090/0 33/3- 001/0 01/0-
X2 تحصیلات 80/0*** 13/0 86/5 000/0 31/0
X3 سطح زیر کشت 59/0*** 14/0 13/4 000/0 23/0
D2 سنتی بودن کشت 62/0-** 27/0 23/2- 02/0 24/0-
D3 بیمه 87/0*** 31/0 76/2 006/0 33/0
X4 ارزش دارایی(آب و زمین)(صد هزار تومان) 08/0*** 28/0 91/2 004/0 3- 10×27/3