پایان نامه با موضوع اطلاعات جمعیت شناختی و جداول مربوط به


Widget not in any sidebars

0 مشاهده میشود که سئوالات پرسشنامه مزبور از اعتبار کافی , در صورت مقایسه با عدد 7
برخوردار هستند و هماهنگی سئوالات یکسان می باشد
3-7. آمار توصیفی
این تحقیق از جداول و برای نشان دادن توزیع فراوانی در هر جامعه استفاده شده است.
3-8. آمار استنباطی
در بخش مربوط به توصیف آماری داده ها و اطلاعات جداول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی پرسشنامه جنسیت ، سن ، میزان تحصیلات، سمت سازمانی ، سابقه خدمتی و رشته تحصیلی بررسی گردیده است. در بخش بعدی استنباط آماری داده ها و اطلاعات نشان داده شده است. که در این قسمت داده ها و اطلاعات پرسشنامه برای بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیات و تاثیر عوامل جنبی بر آنها مورد بهره برداری قرار می گیرد. ابتدا به کمک آزمون کلموگروف اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن متغیرها پرداخته سپس جهت بررسی فرضیات
استفاده شده است .(Paired Sample t-test) زوجی t تحقیق از آزمون

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
داده های تحقیق
4- یافته های تحقیق
یافته ها و دستاوردهای تحقیق عبارت است از نتایج محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده. به بیانی دیگر ، تعبیر و تفسیر داده ها را یافته های تحقیق گویند. یافته ها و دستاوردهای تحقیق اطلاعات واقعی است که از فرآیند تحقیق علمی به دست آمده است.
از این رو داده های تحقیق که اطلاعات خام و غیر تجربی و تنها آماره های کمی هستند . باید با توجه به اهداف و فرضیه های تحقیق تفسیرو تعبیر شوند تا به یافته ها و دستاوردهای پژوهش تبدیل گردند. در این مرحله اطلاعات و داده های کد گذاری شده پس از تجزیه و تحلیل و پردازش به وسیله رایانه توسط محقق مورد تفسیر و تعبیر قرار می گیرند. این فصل در دو بخش تهیه گردیده است : بخش اول مربوط به توصیف آماری داده ها و اطلاعات می باشد. که در این قسمت جداول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی پرسشنامه جنسیت ،‌سن ، میزان تحصیلات،سمت سازمانی، سابقه خدمتی و رشته تحصیلی بررسی گردیده است.
بخش دوم به بررسی سوالات پرسشنامه به تفکیک متغیرهای مورد بررسی پرداخته شده است.
بخش سوم به استنباط آماری داده ها و اطلاعات می پردازیم که در این قسمت داده ها و اطلاعات پرسشنامه برای بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیات و تأثیر عوامل جنبی بر آنها مورد بهره برداری قرار می گیرد . ابتدا به کمک آزمون کلموگروف اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن متغیرها پرداخته سپس جهت بررسی
استفاده شده است.(Paired Sample t-test) زوجی t فرضیات تحقیق از آزمون
1-4- بررسی اطلاعات جمعیت شناختی پرسشنامه