پایان نامه با موضوع آلودگی محیط زیست و چهارچوب مفهومی

دانلود پایان نامه
 • 2ـ7)چهارچوب مفهومی
  هریک از رویکردهای نظری ارائه شده از زاویه‌ای خاص به تبیین باروری می‌پردازند. از آنجا که هر تئوری مبین بخشی از واقعیت است ( رفیع پور ، 1367)در این پژوهش از تلفیق دو رویکرد نظری موسلی وچن و بونگارت که بیشترین ارتباط را با موضوع تحقیق دارند ، بهره بردهایم .
  امروزه یک تهدید بهداشتی عمده در کشورهای توسعه نیافته ودر حال توسعه ناشی از آلودگی هوا ، به ویژه مواد دارای ذرات معلق است و بسیاری از آلودگیهایی که در هوا رخ می دهد، در منابع غذایی و آب نیز وجود دارد. هم چنین اعتقاد بر این است که آلوده کنندههای زیست محیطی مدرن اثرات منفی بر قابلیت باروری انسان و بهداشت باروری دارند ، هر چند شواهد موجود در این زمینه هم چنان بحث برانگیز است .
  چارچوب تحلیلیای که موسلی و چن در سال 1984را برای کشورهای در حال توسعه ارائه داده است به عوامل اقتصادی ـ اجتماعی میپردازد که از طریق عوامل بلافصل بر مرگ ومیر کودکان تأثیر میگذراند .عوامل بلافصل این مدل عبارتند از: عوامل مربوط به باروری ( رتبه ولادت ـ فاصله موالید )، آلودگی محیطی (هوا ـ غذا ـ آب ـ تغذیه نامناسب)،صدمات (تصادفی ـ عمومی) ، مراقبتهای فردی در مقابل بیماری (مراقبتهای فردی ـ مراقبتهای پزشکی).با توجه به این که این مدل به نقش آلودگی محیطی بر سلامت کودکان و مرگ و میر اطفال تاکید نموده است، لذا عامل محیطی آلودگی هوا از این مدل برای توضیح تاثیرات آلودگی هوا در شیوع سقط و مرده زایی در تحقیق حاضر استفاده میشود .
  رویکرد نظری دیگری که در طرح فرضیههای پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است رویکرد بونگارت است که در سال 1978درمطالعاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده است که بعضی ازتعیین کنندههای بلافصل درمقایسه باعوامل دیگرنقش بیشتری درتعیین میزان تغییرات باروری دارند. بونگارت هشت متغیر،رابه عنوان تعیین کنندههای بلافصل باروری درنظرگرفت .
  نسبت زنان ازدواج کرده یا زنان در وصلت های جنسی(بونگارت معتقد است این تعیین کننده تأثیر قابل ملاحظهای بر باروری کل داشته اما وصلتهای جنسی موقت عموماً اثر ناچیزی بر باروری دارند)،الگوهای فعالیت جنسی (یکی از کم اهمیتترین متغیر بینابینی است)، تغذیه با شیر مادر و ناتوانی باروری بعد از وضع حمل( توقف قاعدگی نبود عمل تخمک گذاری در زن را نشان میدهد. بعد از تولد فرزند دوره ای از توقف قاعدگی بعد از وضع حمل وجود دارد. (تغذیه با شیر مادر محافظتی معادل 95% را در مقابل حاملگی بوجود می آورد ) ،جلوگیری از حاملگی ( به روشهای شیمیایی بازدارنده آبستنی اطلاق می شود) ، سقط جنین اختیاری ، سقط جنین های غیر عمدی (از حاملگی های انجام شده، در حدود 25 درصد به سقط جنین غیر ارادی منجر میشوند)، نازایی طبیعی (یکی از عوامل مهم مؤثر بر نازایی طبیعی سن می باشد) ، نازایی آسیب شناختی ( نازایی ناشی از بیماری ، بویژه بیماری آمیزشی می پردازد) .
  که از میان این متغیرهای مورد بررسی بونگارت تأثیر سقط جنینهای غیر عمد در تبین باروری مورد توجه می باشد. بطوریکه هرکدام ازاین متغیرهابه نوعی باروری دریک جامعه راتحت تأثیرقرارمیدهند .
  به هرصورت این عوامل هرکدام میتوانندبه نوعی باروری دریک جامعه رامتأثرکنند،وعامل کاهشی یا افزایشی درباروری کل باشند .در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن عامل سقط جنین غیر عمد (خودبخودی)به عنوان تعیین کنندههای رفتار باروری از چهارچوب بونگارت بهره بردهایم .
  بااستفاده ازعناصری از مدل نظری موسلی وچن(عوامل محیطی و فردی )ومدل بونگارت که سقط جنین خودبخودی یاهمان تلفات جنینی را ازعوامل بلافصل یاکاهنده باروری میداندو همچنین نتایج تحقیقات پیشین ، مدل مفهومی که هدایت این تحقیق را بعهده بگیرد به صورت زیر ارائه نمودیم .
  2-8) مدل مفهومی
  شکل شماره 1. مدل تحلیل عوامل مؤثر بر سقط جنین ( خودبخودی ) و مردهزایی

    مغهوم رفتار شهروندی سازمانی از نظر روانشناسی

  در مدل مفهومی بالا، این مطالعه در نظر دارد تاثیر سکونت در آلودگی هوا (محل سکونت در شهر اراک در مقایسه با تفرش) را بر میزان شیوع سقط و مرده زایی در 5 سال گذشته در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ، پس از کنترل اثر سایر عوامل موثر بر سقط و مردهزایی نشان دهد. در این مدل، به غیر از آلودگی محیط زیست ، تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر سقط شامل، تحصیلات، درآمد و شغل نیز در نظر گرفته خواهند شد. متغیرهای جمعیتی مانند سن زن، تعداد موالید و سابقه سقط های قبلی و غیره …در نظر گرفته می شود. همچنین سایر عوامل موثر بر سقط مثل سابقه فامیلی سقط و وجود بیماریهای مزمن که باشیوع سقط رابطه دارند ملحوظ میشوند.
  2-9)برخی از سوالات تحقیق
  1ـ آیامیزان سقط جنین خودبخودی درزنان مراجعه کننده به مراکزدرمانی اراک بامیزان فوق در زنان متناظرساکن تفرش متفاوت است؟
  2ـ آیامیزان مرده‌زاییدر زنان مراجعه کننده به مراکزدرمانی اراک بامیزان فوق درزنان متناظرساکن تفرش متفاوت است؟
  3ـ آیا محل زندگی (سکونت در اراک یا تفرش ) به خودی خود عامل “تعیین کننده سقط جنین خودبخودی” در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی می باشد (پس از کنترل اثر سایر متغیرهای دخیل ) ؟
  4ـ آیا محل زندگی (سکونت دراراک یا تفرش ) به خودی خود عامل “تعیین کننده مرده‌زایی ” در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی می باشد (پس از کنترل اثر سایر متغیرهای دخیل )؟
  5ـ آیا میزان سقط خودبخودی ومرده‌زایی درهرکدام ازدوشهر اراک و تفرش با مشخصههای جمعیت شناختی(مانندسن،) ویژگیهای ژنتیکی(سابقه بیماری زنان ، سابقه فامیلی سقط ، سابقه سقطهای قبلی)و عوامل اجتماعی–اقتصادی (تحصیلات، شغل،سطح درآمد) مرتبط است؟
  2ـ10) فرضیات تحقیق
  1ـ بین میزان مواجه باآلایندهها (سکونت در اراک یا تفرش)ومیزان سقط جنین خودبخودی رابطه مستقیم وجود دارد.
  2 ـ بین میزان مواجه باآلایندهها ( سکونت در اراک یا تفرش)ومیزان مرده‌زایی رابطه مستقیم وجود دارد.
  3 ـ شیوع سقط جنین خودبخودی در 5 سال گذشته در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در اراک بیشترازتفرش است.
  4 ـ شیوع مرده زایی در 5 سال گذشته در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در اراک بیشتر ازتفرش است.
  5ـ با کنترل سایر عوامل دخیل در بروز سقط و مرده زایی، شیوع سقط جنین خودبخودی و مردهزایی در 5 سال گذشته در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دراراک بیش از تفرش است .
  متغیرهای کنترل

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.