پایان نامه الگوریتم ژنتیک و بررسی داده


Widget not in any sidebars
1- طراحی آزمایش با استفاده از نرم افزار
2- انجام آزمایشات و تکرار برخی از آنها به منظور کاهش خطای ایجاد شده
3- آنالیز و بررسی دادههای بدست آمده از آزمایش
4- مدل کردن نتایج آزمایش و بدست آوردن یک رابطهی مناسب جهت گزارش نرخ سایش با استفاده از الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب
در این فصل به بررسی نتایج حاصل از این چهار بخش در فرآیند سایش پرداخته میشود.
5-2- روند آزمایش
در ابتدا کوپنها شستشو داده شده و بعد از خشک شدن، وزن میشوند. و بعد به ترتیب نشان داده شده در فصل قبل روی سیستم قرار میگیرند. مرحلهی بعدی اضافه کردن 50 لیتر آب به مخزن اصلی است. ( این مقدار به جهتی انتخاب شده است که به الکترو موتور هم زننده فشار زیادی وارد نشود ). بعد از اضافه شدن آب، نوبت افزودن ذرات شن به داخل مخزن میباشد. به توجه به میزان غلظت، شن موجود وزن شده و به آن اضافه میگردد. بعد از آن، همزن الکتریکی به کار میافتد. در قسمت زیرین مخزن چهار خروجی قرار داده شده که قابلیت قرار گرفتن چهار پمپ به طور همزمان را فراهم میکند. با توجه به دبی مورد نیاز برای آزمایش مربوطه، تعداد مشخصی از این پمپها در مدار قرار میگیرد و تست آغاز میشود. همانطور که قبلأ گفته شد؛ به علت افزایش دمای پمپها در صورت کار بیش از دو ساعت، تستها در ساعات اولیه روز در زمستان با میانگین دمای هوای 10 درجه سانتیگراد انجام شد. هر تستی در متوسط زمان 150 دقیقه گرفته شده است. بعد از اتمام هر تست، سیستم با آب شستشو داده شده و بعد کوپنها باز شده و مجددأ شسته میشوند. کوپنها یکبار با آب و صابون و بار دیگر با الکل شستشو داده میشوند و بعد از خشک شدن، دوباره توزین میشوند و به این ترتیب کاهش وزن آنها بدست میآید. چون مقدار سایش بدست آمده در طول این زمان اندک، مقدار بسیار کمی میباشد، در نسبت یکسال ضرب شده تا با مقدار ملموستر و واضحتر بیان شود. طول یکسال معادل 350 روز کاری لحاظ شده است.
5-3- طراحی آزمایش با استفاده از نرم افزار
برای انجام آزمایشات دو مدل طراحی صورت گرفته است. یک مدل برای آزمایش سیال فاقد ذرات شن و دیگری برای آزمایش سیال همراه با ذرات شن است. در مدل اول فقط فاکتور سرعت مورد بررسی قرار گرفته است، به همین دلیل نیازی به طراحی آزمایش نبوده است. ولی در مدل دوم، برای طراحی از نرم افزار Design-Expert 7.0.0 Tril کمک گرفته شده است. توجه شود که فقط برای طراحی از این نرم افزار استفاده شده است. جهت مدلسازی فرآیند و ارائه یک رابطه برای سایش از الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب استفاده شده است.
پارامترهای مورد بررسی در آزمایشات در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول (5-1). فاکتورهای بررسی شده در آزمایشات
فاکتور
مقدار
سرعت
محل نصب کوپن
1- لوله عمودی (جریان رو بالا). 2- زانویی (عمودی به افقی). 3- قسمت تحتانی لوله افقی.
4- قسمت فوقانی لوله افقی. 5- زانویی (افقی به عمودی). 6- لوله عمودی (جریان رو به پایین)
اندازه ذرات
غلظت ذرات
جنس کوپن
آلومینیوم – فولاد کربن دار
با توجه به طراحی انجام گرفته با استفاده از نرم افزار، و وقت و زمان موجود تعداد تستهای انجام شده به شرح زیر میباشد:

Share this post

Post navigation

You might be interested in...